eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pobiedziska › Dostawa artykułów spożywczych.Ogłoszenie z dnia 2023-02-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W POBIEDZISKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000264130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kostrzyńska 23

1.5.2.) Miejscowość: Pobiedziska

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-010

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pobiedziska.szkola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pobiedziska.szkola.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c6346de-a579-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający w dniu 08.12.2022 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych, którego przedmiotem zamówienia były produkty spożywcze podzielone na 9 części (nr ogłoszenia o zamówieniu (2022/BZP 00485843). W postępowaniu w ośmiu częściach nie złożono ofert, lub wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, z czego 7 części kwalifikowało się do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.
Zamawiający dokonał udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-32af09ba-7734-11ed-b4ea-f64d350121d2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR/01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dania gotowe - 8 pozycji asortymentowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.5.5.) Wartość części: 11000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mięsne - 18 pozycji asortymentowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 62000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze - 42 pozycje asortymentowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 41000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo - 4 pozycje asortymentowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.5.5.) Wartość części: 2000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyprawy - 20 pozycji asortymentowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.5.5.) Wartość części: 2400 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warzywa - 30 pozycji asortymentowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 33000 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ziemniaki – odmiana denar - 8500 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 8600 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "SPOŁEM" PSS w Gnieźnie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 001052980

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17966,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TERAŹNIEWSKA WANDA SKLEP "MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 63126605

7.3.4) Miejscowość: Pobiedziska

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102975,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „LENA” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Jarosław Młynek Małgorzata Młynek Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 630804328

7.3.4) Miejscowość: Luboń

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51072,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "SPOŁEM" PSS w Gnieźnie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 001052980

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6024,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.