eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach ŚląskichOgłoszenie z dnia 2023-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WAWRZYŃCA HAJDY W PIEKARACH ŚLĄSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000724790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 11

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32/287-17-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: msp5@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: msp5piekary.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9ea563e-6409-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00436658/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441294/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MSP5-TP2.1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 RYBY ŚWIEŻE, PRZETWORZONE I KONSERWOWANE - w I-m gatunku, odpowiednio całe, zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, bez glazury SHP maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 20%.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 23815,25 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2 OWOCE I WARZYWA ŚWIEŻE - w I-ej klasie, owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza się nieregularny intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam, dostępne przez cały rok (np. papryka, cukinia, maliny), za wyjątkiem owoców i warzyw sezonowych opisanych szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.5.5.) Wartość części: 33723,34 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3 POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE – w I-ej klasie lub I-m gatunku, przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się, twarde, sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

03142500-3 - Jaja

15981000-8 - Wody mineralne

4.5.5.) Wartość części: 47540,89 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 4 PIECZYWO I WYROBY CISTKARSKIE – w I-ej klasie lub I-m gatunku, chrupkie, świeże, niegumiaste.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 4114,35 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 5 MIĘSO I WYROBY MĘSNE – w I-ej klasie lub I-m gatunku, barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 47692,50 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 6 PRODUKTY MLECZARSKIE – w I-ej klasie lub I-m gatunku, świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 24280,10 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 7 OWOCE i WARZYWA MROŻONE – w I-ej klasie lub I-m gatunku, owoce, warzywa odpowiednio mrożone, owoce i warzywa niepokruszone, bez lodu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 12672,07 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 8 WYROBY GOTOWE – GARMAŻERYJNE ŚWIEŻE (NIE MROŻONE) – w I-ej klasie lub I-m gatunku, wygląd i zapach świadczący o świeżości, dobry smak po przyrządzeniu produktów, nie rozpadające się podczas gotowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15894200-3 - Posiłki gotowe

4.5.5.) Wartość części: 13568,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30464,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30464,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30464,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. Red Fish K. Wiśniewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277951172

7.3.3) Ulica: ul. Zagórska 75

7.3.4) Miejscowość: Będzin

7.3.5) Kod pocztowy: 42-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30464,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przyczyną unieważnienia przedmiotowej części postępowania jest fakt, iż w postępowaniu dla w/w części złożona została jedna oferta, która podlegała odrzuceniu, tak więc zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania w niniejszej części.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożone oferty z najniższą ceną w danych częściach przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszych ofert w w/w częściach.
W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Z tych powodów zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5108,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5108,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5108,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piekarnia Adam Nolewajka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 278219533

7.3.3) Ulica: ul. Sienkiewicza 280

7.3.4) Miejscowość: Bobrowniki

7.3.5) Kod pocztowy: 42-583

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5108,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53721,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53721,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53721,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Mięsny HEMAX HM Blachlińscy SJ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 271099250

7.3.3) Ulica: ul. 27 Stycznia 76

7.3.4) Miejscowość: Dobieszowice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-584

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53721,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożone oferty z najniższą ceną w danych częściach przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszych ofert w w/w częściach.
W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Z tych powodów zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12684,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12684,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12684,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Mrożonek Śnieżynka Renata Idzikowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 250615423

7.3.3) Ulica: Ślizów 93

7.3.4) Miejscowość: Syców

7.3.5) Kod pocztowy: 56-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12684,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przyczyną unieważnienia przedmiotowej części postępowania jest fakt, iż w postępowaniu dla w/w części nie została złożona żadna oferta, tak więc zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania w niniejszej części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.