eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa i montaż wiaty fotowoltaicznej wraz z instalacją elektryczną oraz opracowaniem dokumentacji technicznejOgłoszenie z dnia 2023-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wiaty fotowoltaicznej wraz z instalacją elektryczną
oraz opracowaniem dokumentacji technicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: EKOENERGIA SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Oddział zamawiającego: Ekoenergia Silesia S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242859870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeliwna 38

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-599

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ekoenergiasilesia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekoenergiasilesia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ekoenergiasilesia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wiaty fotowoltaicznej wraz z instalacją elektryczną
oraz opracowaniem dokumentacji technicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dee3d0a-53b8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00407306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DUM/121-TP/3-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 580000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawę i montaż wiaty fotowoltaicznej wraz z instalacją elektryczną oraz opracowaniem dokumentacji technicznej.

Niniejsze zamówienie obejmuje:
a) Dwie jednakowe wiaty parkingowe PV (2 x 50kWp);
b) Inwertery;
c) Okablowanie, zabezpieczenia DC;
d) Okablowanie, zabezpieczenia, rozdzielnie AC;
e) Monitoring wytwarzanej energii on-line;
f) Dokumentacja instalacji;
g) Serwis, okresowe przeglądy i konserwacje instalacji odnawialnych źródeł energii i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów, usunięcia wszelkich wad (w tym dokonanie regulacji i innych czynności niezbędnych do należytego funkcjonowania w okresie 12 miesięcy.
2. Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie wszystkich formalności w tym złożenie wniosków związanych ze zgłoszeniem i uruchomieniem instalacji w sieci Tauron tj.: określenie warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o podpisanie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z niezbędnymi załącznikami oraz monitorowanie przebiegu realizacji zlecenia aż do momentu podpisania umowy użytkownika obiektu z Tauron i otrzymania przez użytkownika obiektu „Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wytycznych w zakresie wymagań́ technicznych dla instalacji Tauron w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia źródeł wytwórczych. Instalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w obowiązujących przepisach prawa i wytycznymi producentów paneli oraz inwerterów. Wykonawca zobowiązany jest:
— do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej wykonawczej przez osobę̨ uprawnioną, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji wstępnych założeń́ projektowych przez zamawiającego, — przed rozpoczęciem prac, w terminie ustalonym z zamawiającym wykonać i dostarczyć́ zamawiającemu zdjęcia poszczególnych obiektów lub ich części, gdzie będą̨ wykonywane prace oraz miejsc dojazdu, parkowania, składowania materiałów itp. w obrębie nieruchomości oraz wokół niej,
— do dostarczenia zamawiającemu instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń́ w języku polskim w 2 egzemplarzach,
— do przeprowadzenia szkolenia każdego użytkownika z obsługi zamontowanych urządzeń́ oraz dostarczenia oświadczenia o dokonaniu takiego szkolenia podpisanego przez użytkownika,
— do przeprowadzenia rozruchu instalacji,
— do przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji instalacji odnawialnych źródeł energii i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów,
— do usunięcia wszelkich wad (w tym dokonanie regulacji i innych czynności niezbędnych do należytego funkcjonowania instalacji odnawialnych źródeł energii) wykrytych w ramach przeprowadzonych przeglądów okresowych lub gwarancyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

22473000-6 - Instrukcje techniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 730128,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1482885,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 730128,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATA CO Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242731414

7.3.3) Ulica: ul. Olcjowa 9b

7.3.4) Miejscowość: Żernica

7.3.5) Kod pocztowy: 44-144

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

WELLBUD Sp. z o. o., ul. Gronowa 16, 43-144 Lędziny w zakresie budowy fundamentów, wykopów pod budowę przyłącza elektrycznego oraz odtworzenie kostki brukowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 730128,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.