eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podedwórze › "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Podedwórze"Ogłoszenie z dnia 2023-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Podedwórze”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Podedwórze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podedwórze

1.5.2.) Miejscowość: Podedwórze

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-222

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 379 50 11

1.5.8.) Numer faksu: 83 379 50 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@podedworze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podedworze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Podedwórze”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-367faa76-a4b7-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053753/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa infrastruktury na terenie gminy Podedwórze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-367faa76-a4b7-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się̨przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@podedworze.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w rozdziale 14 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że wszystkie informacje z zakresu środków komunikacji elektronicznej znajdują się w rozdziale 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest:
GMINA PODEDWÓRZE
PODEDWÓRZE 44
21-222 PODEDWÓRZE
Tel.: 83 379 50 11
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Podedwórze, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp.
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) osoby fizyczne posiadają:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KRI.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zrealizowanie robót budowlanych polegających na:
1. Zadanie nr 1 : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L odcinek E-F od km 19+779,00 do 21+565,00” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń a następnie wykonanie robót budowlanych, związanych z Przebudową drogi powiatowej nr 1095 L km 19+779,00 do km 21+565,00.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L zakłada poprawę parametrów geometryczno konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez:
a) wykonanie poszerzeń oraz korekty przebiegu drogi dostosowując do istniejącego pasa drogowego,
b) budowę kanału technologicznego lub uzyskanie zgody od Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego dla inwestycji,
c) budowę i przebudowę zjazdów,
d) przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,
e) przebudowę istniejących elementów odwodnienia,
f) przebudowę istniejącego chodnika,
g) przebudowę/odtworzenie istniejących poboczy i zieleńców w granicy pasa drogowego,
h) wycinkę/pielęgnację drzew i wycinkę zakrzaczeń,
i) aktualizację i wymianę oznakowania.
Przed rozpoczęciem procedury uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień oraz przed
złożeniem wniosku zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, Pozwolenie na budowę Wykonawca uzgodni nazwę zadania inwestycyjnego z organem właściwym Starostwa Powiatowego w Parczewie przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego.
Projekt budowlany lub materiały do zgłoszenia przed złożeniem do Starostwa Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Należy opracować, uzgodnić z właściwymi organami oraz uzyskać zatwierdzenie projektu
stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wykonać to oznakowanie na odcinku objętym opracowaniem.

2. Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1620L w m. Antopol
Na przedmiotowym odcinku został założony kilometraż od 1+581,00 do km 2+183,55. Zakres przebudowy jest zgodny z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Podedwórze , długość drogi po wytrasowaniu wynosi 602,55 m .
Projektowany zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1620L obejmował będzie ulepszenie podbudowy i nawierzchni na odcinku objętym opracowaniem. Ponadto ukształtowane zostaną wymagane spadki poprzeczne jak również profil podłużny. Po obu stronach jezdni zaprojektowane zostały pobocza umocnione warstwą ziemi urodzajnej i obsiane mieszanką traw. Kolidujące z inwestycją zakrzaczenia zostaną usunięte a teren oczyszczony.
Połączenie z dróg powiatowych nr 1620L i 1618L pozostanie jako skrzyżowanie zwykłe szerokości 5,00 m. Przecięcie krawędzi nawierzchni dróg wyokrąglone zostało łukami kołowymi o promieniu 12 i 50 m. Końcowy odcinek drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej zostanie rozebrany z uwagi na niewystarczającą grubość konstrukcji, co wykazały badania rozpoznawcze terenowe i laboratoryjne.
Projektuje się wykonanie drogi powiatowej nr 1620L o przekroju szlakowym zasadniczej
szerokości 5,00 m. Ponadto jezdnia wyposażona zostanie w wydzielone pobocza. Zjazdy do działek rolnych oraz zabudowy zagrodowej otrzymają nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w granicach pasa drogowego.
Ponadto w celu sprawnego przepływu wód opadowych przewiduje się remont istniejącego przepustu zlokalizowanego w km 1+870,15. Przepust z prefabrykatów betonowych należy odkopać, oczyścić i udrożnić. W razie konieczności należy lokalnie uszczelnić przestrzenie między elementami prefabrykowanymi. W przypadku zaobserwowania lokalnych przesunięć w płaszczyźnie pionowej należy przełożyć istniejące prefabrykaty lub wymienić je na rurę PEHD SN8 o średnicy 600 mm.
Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie spowoduje zmiany stosunków wodnych
panujących w obszarze inwestycji. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostaną
zagospodarowane w granicach pasa drogi.


3. Zadanie nr 3 : „Przebudowa drogi gminnej nr 103797L w m. Hołowno”.
Na przedmiotowym odcinku został założony kilometraż roboczy od 0+000,00 do km 0+735,00.
Projektowany zakres przebudowy drogi obejmował będzie ulepszenie podbudowy i nawierzchni na odcinku objętym opracowaniem. Ponadto ukształtowane zostaną wymagane spadki poprzeczne jak również profil podłużny. Po obu stronach jezdni zaprojektowane zostały pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Kolidujące z inwestycją zakrzaczenia zostaną usunięte a teren oczyszczony.
Połączenie z drogą powiatową nr 1096L zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe szerokości 5,00 m na 20 m od krawędzi drogi powiatowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni drogi gminnej i powiatowej wyokrąglone zostało łukami kołowymi o promieniu 6 i 8 m. W km 0+369,65 zaprojektowano mijankę o długości 25 m, jako dodatkowy pas ruchu. Szerokość drogi na mijance 5,00 m.
Projektuje się wykonanie drogi gminnej zasadniczej szerokości 3,50 z jedną mijanką. Ponadto
jezdnia wyposażona zostanie w wydzielone pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.
Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie spowoduje zmiany stosunków wodnych
panujących w obszarze inwestycji. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostaną
zagospodarowane w granicach pasa drogi.


4. Zadanie nr 4: „Przebudowa drogi gminnej nr 103803L w m. Hołowno”.
1) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 103803L w m. Hołowno na
długości 795 m.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren gminy: Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie. Inwestycja położona jest na działce o numerze ewidencyjnym: 176, obręb 4 Hołowno.
Początek opracowania został dowiązany do istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie - km rob. 0+000,00, wykonanej we wcześniejszych
latach, podczas przebudowy przedmiotowej drogi koniec zaś zlokalizowany został w km rob.
0+795,00 – zjazd na drogę wewnętrzną działka nr ewid. 187.
Inwestycja zakłada ulepszenie konstrukcji nawierzchni jezdni na całym odcinku objętym
opracowaniem.
Projektuje się drogę jednojezdniową, jednopasową o nawierzchni mineralno-bitumicznej,
szerokości zasadniczej 3,50 m, z jedną mijanką oraz poszerzeniem na łukach poziomych
do 5,00 i 5,50 m. Po obu stronach drogi zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem
łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm i szerokości 0,75 cm. Zjazdy do działek
rolnych oraz zabudowy zagrodowej otrzymają nawierzchnię z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm do granicy pasa drogowego.
Ponadto w celu sprawnego przepływu wód opadowych przewiduje się remont
istniejącego przepustu zlokalizowanego w km 0+481,95. Przepust z prefabrykatów betonowych należy odkopać, oczyścić i udrożnić. W razie konieczności należy lokalnie
uszczelnić przestrzenie między elementami prefabrykowanymi. W przypadku
zaobserwowania lokalnych przesunięć w płaszczyźnie pionowej należy przełożyć istniejące
prefabrykaty.
Inwestycja niesie ze sobą konieczność wycinki drzew i krzewów kolidujących
z projektowanymi rozwiązaniami, a zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.


5. Zadanie nr 5: „Przebudowa drogi gminnej nr 103799L w m. Kaniuki”.
Na przedmiotowym odcinku został założony kilometraż roboczy od 0+000,00 do km 0+761,30.
Projektowany zakres przebudowy drogi obejmował będzie ulepszenie podbudowy
i nawierzchni na odcinku objętym opracowaniem. Ponadto ukształtowane zostaną wymagane spadki poprzeczne jak również profil podłużny. Po obu stronach jezdni zaprojektowane zostały pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Kolidujące z inwestycją zakrzaczenia zostaną usunięte a teren oczyszczony.
Połączenie z drogą powiatową nr 1615L zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe szerokości 5,00 m na 20 m od krawędzi drogi powiatowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni drogi gminnej i powiatowej wyokrąglone zostało łukami kołowymi o promieniu 6 i 10 m. W km 0+166,55 oraz 0+748,80 zaprojektowano mijanki o długości 25 m, jako dodatkowy pas ruchu. Szerokość drogi na mijance 5,00 m.
Projektuje się przebudowę drogi gminnej zasadniczej szerokości 3,50 z dwoma mijankami.
Ponadto jezdnia wyposażona zostanie w wydzielone pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.
Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie spowoduje zmiany stosunków wodnych
panujących w obszarze inwestycji. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostaną
zagospodarowane w granicach pasa drogi.


6. Zadanie nr 6: „Przebudowa drogi gminnej nr 103817L w m. Rusiły”.
Na przedmiotowym odcinku został założony kilometraż roboczy od 0+000,00 do km 0+532,65.
Projektowany zakres przebudowy drogi obejmował będzie ulepszenie podbudowy i nawierzchni na odcinku objętym opracowaniem. Ponadto ukształtowane zostaną wymagane spadki poprzeczne jak również profil podłużny. Po obu stronach jezdni zaprojektowane zostały pobocza umocnione ruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Kolidujące z inwestycją zakrzaczenia zostaną usunięte a teren oczyszczony.
Połączenie z drogą powiatową nr 1096L zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe szerokości 5,00 m, na 25 m od krawędzi drogi powiatowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni drogi gminnej i powiatowej wyokrąglone zostało łukami kołowymi o promieniu 6 i 7 m. Na końcu odcinka drogi gminnej w km 0+517,45 zaprojektowano mijankę o długości 25 m, jako dodatkowy pas ruchu. Szerokość drogi na mijance 5,00 m.
Projektuje się wykonanie drogi gminnej zasadniczej szerokości 3,50 z jedną mijanką. Ponadto jezdnia wyposażona zostanie w wydzielone pobocza umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.
Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie spowoduje zmiany stosunków wodnych panujących w obszarze inwestycji. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostaną zagospodarowane w granicach pasa drogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i okres gwarancji (40 punktów).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

I. w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości brutto nie niższej niż 1 000 000,00 zł brutto, co potwierdzi w wykazie wykonanych robót budowlanych, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Spełnianie warunku wykonawca potwierdzi poprzez złożenie wykazu robót wg załącznika nr 10 do SWZ. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia.
II. dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji projektanta posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 - załącznika nr 10 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ.
5) wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 10 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 12 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 12 SWZ.
5. Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy i w jakim zakresie . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy zawiera § 27 projektu umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia przy użyciu zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system otwiera okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.