eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karniewo › Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w KarniewieOgłoszenie z dnia 2023-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karniewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KARNIEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141529286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 9

1.5.2.) Miejscowość: Karniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-425

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296911068

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspkarniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspkarniewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


placówka oświatowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Karniewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e62c7cf-7498-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024965/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476678/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP.26.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 378660,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżego pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Wyroby piekarnicze oraz wyroby cukiernicze powinny mieć następujące cechy jakościowe:
- świeże, wyprodukowane w ciągu 12 godzin od momentu dostarczenia do Zamawiającego,
- foremny kształt (niezgnieciony, nierozlany, nieporozrywany),
- skóra nie oddzielająca się od miękiszu, niezabrudzona, niespalona,
- miękisz bez zakalca, bez zanieczyszczeń, o właściwym smaku.
Wyroby powinny być bez uszkodzeń mechanicznych, bez śladów pleśni i obcych zapachów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 17060 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżego mięsa wołowego oraz mięsa i wędlin wieprzowych.
a) Mięso wieprzowe i wołowe musi posiadać następujące cechy jakościowe:
- mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałem obcym,
- konsystencja jędrna, elastyczna, odkształcająca się,
- smak i zapach charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zepsucia,
- zdatne do spożycia,
- opakowanie – plastikowe pojemniki, z pokrywami, czyste, bez obcych zapachów, posiadające atest kompetencji resortu zdrowia.
b) Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest stałą kontrolą weterynaryjną i kontrolą Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15119000-5 - Mięsa różne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 48000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżego mięsa i wędlin drobiowych.
Mięso drobiowe musi posiadać następujące cechy jakościowe:
- barwa charakterystyczna, naturalna dla skóry i mięśni danego gatunku drobiu,
- zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa danego gatunku drobiu,
- niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący o rozkładzie mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu.
Mięso musi posiadać dokument identyfikacji handlowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.5.5.) Wartość części: 48000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżych warzyw, owoców i jaj.
Warzywa i owoce muszą być:
- świeże, jędrne, dojrzałe, soczyste, zdrowe, czyste,
- kształt i barwa charakterystyczne dla odmiany, miąższ owoców soczysty, bez śladów pleśni,
- prawidłowo wykształcone z typowym zabarwieniem, bez widocznych plam,
- średniej wielkości – niedopuszczalne: przejrzałe, przerośnięte lub niedojrzałe,
- bez uszkodzeń mechanicznych, obcych ciał,
- wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, bez obcych zapachów, smaków, oznak podgnicia i pleśni, bez oparzelin słonecznych.
Niedopuszczalne: zaparzenie, nadmarznięcie, zamarznięcie, pozostałości środków ochrony roślin, nadgnicie i zgnicie oraz pleśń.
Jaja powinny być:
- świeże,
- klasy A kategorii M (waga od 53 g do 62,3 g),
- skorupka o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona, niemyta,
- komora powietrza nieruchoma, o wysokości nieprzekraczającej 6 mm,
- białko przejrzyste, gęste bez obcych ciał,
- żółtko kuliste, przy obracaniu słabo ruchliwe, powracające do położenia centralnego, bez obcych ciał,
- tarcza zarodkowa niewidoczna,
- zapach swoisty, bez obcych zapachów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 125000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów ogólnospożywczych.
Artykuły ogólnospożywcze muszą posiadać:
- co najmniej dwumiesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego (dotyczy produktów o długim okresie przydatności do spożycia),
- co najmniej 21 dniowy termin przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego (dotyczy produktów o krótkim okresie przechowywania).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15331170-9 - Warzywa mrożone

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 140600,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10196,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10196,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10196,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Piekarnia Jagódka Artur i Mariusz Komorscy s.c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Artur Komorski, Olszewka 21, 06-430 Sońsk; Mariusz Komorski ul. Piaskowa 1, Kołaczków, 06-406 Opinogóra Górna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5662029382

7.3.3) Ulica: Polna 21

7.3.4) Miejscowość: Sońsk

7.3.5) Kod pocztowy: 06-430

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10196,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-08-11

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41167,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41167,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41167,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcji Produktów Mięsnych w Słoniawach Niksiński Jan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681273309

7.3.4) Miejscowość: Słoniawy 36A

7.3.5) Kod pocztowy: 06-425

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41167,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-08-11

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta niezgodna z przepisami ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101030,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101030,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101030,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bożena Pietraczyk FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, HURT, DETAL WARZYW I OWOCÓW

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7571116923

7.3.3) Ulica: Moniuszki 59

7.3.4) Miejscowość: Maków Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 06-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101030,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-08-11

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134454,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134454,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134454,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7221027136

7.3.3) Ulica: Szpitalna 24

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134454,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-03 do 2023-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.