eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na II części.Ogłoszenie z dnia 2023-02-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na II części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300973510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 59

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ztm.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2090002942

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Jana Matejki 57

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 60-770

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zkzl.poznan.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na II części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f40ad30f-a3a3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048207/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Świadczenie usług ochrony na dworcach i Punktach Obsługi Klienta

1.3.14 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59 od 01 marca 2023 roku do 28 lutego 2024 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości pliku / folderu 150 MB. W przypadku większych plików zaleca się ich spakowanie z podziałem na mniejsze paczki np. 150 MB każda. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Zamawiający zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
Platformy, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zalecany format przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB: .pdf
4. Sporządzanie i przekazywanie informacji musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
8. Ofertę, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą przy ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: iod@ztm.poznan.pl
3. Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z ZTM (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. b RODO), przede wszystkim dla:
- wyboru kontrahenta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od zakończenia postępowania,
- realizacji umowy z kontrahentem i będą przechowywane przez okres minimum 6 lat od daty zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa podatkowego a jeśli umowa zostaje zawarta z finansowaniem z funduszy EU bądź okres gwarancji jest dłuższy, okres ten może ulec wydłużeniu,
- zapewnienia bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy.
Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
4. Dane osobowe przekazywane są następującym podmiotom: Urząd Miasta Poznania i jego jednostki organizacyjne, Rada Miasta Poznania, Krajowa Izba Odwoławcza, dostawcy systemów IT, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne i windykacyjne, firmy realizujące usługę niszczenia
dokumentów. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych
osobowych.
6. ZTM nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
7. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w siedzibie Zamawiającego, która jest położona w Poznaniu przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, obejmująca budynek, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe (w tym Punkt Obsługi Klienta, Biuro Obsługi Klienta) usytuowane na parterze, I, II, III i IV piętrze wraz z pomieszczeniami przynależnymi (ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne, poddasze, pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia specjalne), o łącznej powierzchni użytkowej i pomocniczej 2873,97 m2, wraz z przylegającą do niego z tyłu budynku działką o powierzchni 318 m2, w większości utwardzoną ażurowymi elementami betonowymi, z miejscami postojowymi dla pracowników Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a. cena ofertowa brutto,
b. czas reakcji (dojazd) grupy patrolowo – interwencyjnej na odebrany sygnał alarmowy.
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (dojazd) grupy patrolowo – interwencyjnej na odebrany sygnał alarmowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektów Dworców autobusowych:
1) Dworzec autobusowy Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni zabudowy 623,3 m2.
2) Dworzec autobusowy Rataje, ul. Bolesława Krzywoustego 19, 61-144 Poznań, z działką o powierzchni 10696 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 407,82 m2.
3) Dworzec tramwajowo-autobusowy Junikowo, ul. Grunwaldzka 347, 60-166 Poznań, z działką o powierzchni 9597 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 150,4 m2.
4) Dworzec autobusowy Śródka, ul. Jana Pawła II 4, 61-139 Poznań, z działką o powierzchni 10523 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 238 m2.
5) Dworzec autobusowy Górczyn, ul. Zgoda 25, 61-122 Poznań, z działką o powierzchni 7678 m2 na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 97,80 m2.
6) Dworzec Zachodni, ul. Zachodnia, 60-700 Poznań, o powierzchni 3611 m2, na którym znajdują się: przystanki.
i Punktów Obsługi klienta (POK):
7) POK Sobieskiego, zlokalizowany w Dworcu autobusowym Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań;
8) POK Rataje, zlokalizowany w Dworcu autobusowym Rataje, ul. Bolesława Krzywoustego 19, 61-144 Poznań;
9) POK Junikowo, zlokalizowany w Dworcu autobusowo-tramwajowym Junikowo, ul. Grunwaldzka 347, 60-166 Poznań;
10) POK Śródka, zlokalizowany w Dworcu autobusowym Śródka, ul. Jana Pawła II 4, 61-139 Poznań;
11) POK Ogrody, zlokalizowany w budynku mieszkalno-usługowym, pl. Waryńskiego 8, 60-101 Poznań;
12) POK Kaponiera, zlokalizowany w obiekcie Rondo Kaponiera, poziom -1, ul. Franklina Roosevelta, 60-829 Poznań;
13) POK Kupiec Poznański, zlokalizowany w budynku usługowym, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań;
14) POK Górczyn, zlokalizowany w Dworcu autobusowym Górczyn, ul. Zgoda 25, 61-122 Poznań;
15) POK Dębiec, zlokalizowany przy pętli tramwajowej ul. Opolska, 61-469 Poznań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a. cena ofertowa brutto,
b. czas reakcji (dojazd) grupy patrolowo – interwencyjnej na odebrany sygnał alarmowy.
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (dojazd) grupy patrolowo – interwencyjnej na odebrany sygnał alarmowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą biegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia tj. zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.) – dotyczy obu części zamówienia,
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, przynajmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia tj. polegające na ochronie fizycznej nieruchomości tj. budynku użyteczności publicznej wraz z dojazdem grupy interwencyjnej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda - niezależnie od liczby części, na które wykonawca składa ofertę;
b) Zamawiający wymaga, aby:
- Wykonawca zatrudniał przy wykonaniu usługi stanowiącej przedmiot zamówienia co najmniej 2 osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – dot. I części zamówienia;
- wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu usługi stanowiącej przedmiot zamówienia były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – dot. części II zamówienia;
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w czasie trwania umowy stacją monitorowania alarmów (stacja/centrala, w którym odbierane i wysyłane są informacje, sygnały alarmowe, dyspozycje dla pracowników) – dla każdej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8–10 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna koncesja, wydana przez MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.),
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługo zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
3. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu przy wykonaniu usługi stanowiącej przedmiot zamówienia osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
4. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy stacją monitorowania alarmów (stacja/centrala, w którym odbierane i wysyłane są informacje, sygnały alarmowe, dyspozycje dla pracowników) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4. Dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy),
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 5 SWZ) – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ,
c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w pkt 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w PPU, stanowiących Załącznik nr 9 (w zakresie części I) oraz nr 10 (w zakresie części II) do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 PZP oraz zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.