eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Odbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie po katastrofie budowalnej"Ogłoszenie z dnia 2021-06-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00081159 z dnia 2021-06-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
˜Odbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie po katastrofie budowalnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜GMINA GÓRNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 291010079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜169

1.5.2.) Miejscowość: ˜Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜26-008

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜gmina@gorno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.gorno.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Odbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie po katastrofie budowalnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-cea28fd3-ca95-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00081159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

˜W dniu 09 04 2021 w Szkole Podstawowej w Cedzynie przy ul. Szkolnej 6 wybuch pożar który doprowadził do uszkodzenia budynku w stopniu uniemożliwiającemu jego dalsze użytkowanie. W dniu 13 04 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził że wyniku katastrofy budowlanej na skutek pożaru, wyłączył z użytkowania szkołę. W wyniku rozeznania stwierdzono brak możliwości rozmieszczenie uczniów w innych budynkach. Powyższe okoliczności zmusiły Gminę do podjęcia odbudowy szkoły do 1 wrzesień 2021. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało 92 dni kalendarzowych. Procedura w trybie podstawowym to 26 dni z KIO to kolejne 40 dni.W związku z powyższym udzielono zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 termin z terminem wykonania 31 08 2021 Środki na odbudowę szkoły pochodzić z towarzystwa ubezpieczeniowego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜2/ZWR/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3536585 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Wyniku katastrofy budowlanej na skutek pożaru należy odbudować w oparciu d dokumentację projektową elementy budynku które uległy zniszczeniu w szczególności drewniane elementy konstrukcji dachu wraz z pokryciem tynki, okładziny i sufity podwieszane, instalacje wewnętrzne

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3900000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3900000,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3900000,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Firma Remontowo-Budowlana SGBUD Seweryn Grabka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜381480200

7.3.3) Ulica: ˜Piekoszowska 283C

7.3.4) Miejscowość: ˜Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: ˜25-645

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

˜roboty związane z centralnym ogłoszeniem i odbudową kotłowni , dekarskie i instalacjami wewnętrznymi.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3900000,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜3 miesiące

2021-06-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.