eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Solec nad Wisłą › Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Solec nad Wisłą

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 783-627-100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@solec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-657bfe26-7278-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013003/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490927

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKOŚiI.271.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2023 roku.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowóz dzieci na zajęcia lekcyjne do placówek oświatowych w tym przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą oraz odwóz po zajęciach lekcyjnych w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z równoczesną dzierżawą 1 sztuki autobusu od Zamawiającego na potrzeby świadczenia tej usługi.
Uczniowie będą dowożeni do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Pawłowice 86 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą przy ul. T. Kościuszki 20.
Zamawiający do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia oddaje do dyspozycji odpłatnie i na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą 1 autobus Autosan o liczbie miejsc siedzących 42 +1.
Wykonawca będzie używał pojazd na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji w ramach zaspakajania potrzeb Wydzierżawiającego w zakresie przewozów do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą w związku z czym zapewnia i ponosi ciężar:
- kosztów zatrudniania kierowców legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami,
- kosztów z tytułu uzyskania niezbędnych licencji i zezwoleń na wykonywanie przewozu osób
w krajowym transporcie drogowym,
- kosztów obowiązkowych badań technicznych i ubezpieczeń pojazdów.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie obowiązany jest do dokonywania na własny koszt obsług technicznych, wymiany materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny, smary) oraz napraw przedmiotu dzierżawy stosownie do technicznych warunków eksploatacji pojazdów określonych
w instrukcji obsługi oraz ubezpieczyć pojazd od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków.
W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie dyrektora szkoły. Wykonawca zapewnia przewóz zgodnie z trasą i rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego i opracowanym wspólnie z dyrektorem danej szkoły oraz dostosowanym do planu lekcji uczniów korzystających z dowozu.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią liczbę pojazdów do przewozu dzieci oraz miejsc siedzących w pojazdach. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zapewnić zastępczy środek transportu w taki sposób aby nie powodować opóźnień w dowozie dzieci na zajęcia.
2. Usługi dowozu i odwozu będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego w oparciu o obowiązującą ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i uczniów.
4. Opiekę podczas dowozu i odwozu zapewnia Zamawiający, zaś osobom - opiekunom - Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd na każdej z tras.
5. Wykonawca zamówienia musi zapewnić w autobusie miejsca siedzące przewożonym dzieciom.
6. Z przewozów będą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz szkoły podstawowej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od dyrektorów placówek imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu ½ biletu (do lub ze szkoły) jednak jest to rozwiązanie wariantowe i przy wycenie wykonawca powinien skalkulować zakup całych biletów.
Podana liczba uczniów dowożonych autobusami na podstawie biletów miesięcznych oraz ilość przejechanych kilometrów w trakcie obowiązywania umowy będzie ulegać zmianie na co zamawiający nie ma wpływu. Wynagrodzenie wykonawcy będzie uzależnione od ilości faktycznie sprzedanych biletów w danym miesiącu. Zmiana liczby uczniów, zmniejszenie lub zwiększenie nie będzie stanowiła zmiany istotnych warunków zawartej umowy. Liczba tras: 7. Szacunkowa liczba uczniów: 188 (wg stanu na 30.11.2022 r.), w tym dzieci przedszkolne 11 osób do PSP w Solcu nad Wisłą i 10 osób do PSP w Pawłowicach.
7. Szacowaną liczbę uczniów korzystających z dowozów w okresie realizacji zamówienia oraz opis przebiegu tras zawiera załącznik Nr 8 do SWZ.
Godziny dowozów i odwozów mogą - po uzgodnieniu z dyrektorami jednostek - ulegać zmianie - na podstawie pisemnego zawiadomienia bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy.
Liczba dowożonych dzieci i uczniów jest wielkością orientacyjną i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
8. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów oraz jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu,
w taki sposób aby nie powodował opóźnień czasowych kursu.
9. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
10. Odwożenie dzieci do miejsca zamieszkania będzie odbywało się w godzinach ustalonych szczegółowo z dyrektorami szkół. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany tras.
11. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
12. Przewóz dzieci będzie realizowany w oparciu o zał. nr 9 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia tras przewozu, zmiany godzin rozpoczynania zajęć oraz liczby uczniów.
12.1 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Uchwały Nr XLIX/272/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków; Uchwały nr XIX/125/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 20.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/272/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
13. Dzierżawa pojazdu autobusowego zostanie uregulowana w formie odrębnej umowy.
13.1 Przewoźnik (Dzierżawca) zobowiązany będzie do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z ich przeznaczeniem, użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji. Nie dokonywania zmian na przedmiocie dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, nie udostępniania osobom trzecim przedmiotu dzierżawy do użytkowania, ani podnajmowania przedmiotu dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
13.2 Wykonawca (Dzierżawca) zobowiązany będzie w pierwszej kolejności użytkować dzierżawione od Miasta i Gminy Solec nad Wisłą autobusy do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.
13.3 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CoV-2 wymaga się by Wykonawca realizujący zamówienie zwracał szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczniów podczas ich przewozu tzn. w miarę możliwości wietrzył i dezynfekował pojazd każdorazowo przed i po każdym wykonywanym kursie.
14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
14.1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
14.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
14.3. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
14.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22459000-2 - Bilety

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 306042,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 421795,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 306042,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M.B. BUS Mirosław Buszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6610200189

7.3.3) Ulica: Żabia 40

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

7.3.5) Kod pocztowy: 27-400

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 306042,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.