eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierzgoń › Wyposażenie budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wyposażenie budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgoń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierzgoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 276 25 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dzierzgon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgon.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_dzierzgon

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6c2d17a-7bd1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037966/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Wyposażenie budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – z podziałem na części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Każda z części zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego Projektu Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie nr RPPM.06.02.02-22-0076/20-00 z dnia 18.11.2020 r.).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499716

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 95470,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Nazwa części nr 1: „Dostawa wraz z montażem mebli do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 1”

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.1 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu - formularzu cenowym załącznik nr 2.1. do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 1, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39151000-5 - Meble różne

39140000-5 - Meble domowe

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

4.5.5.) Wartość części: 22911,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Nazwa części nr 2: „Dostawa elementów wyposażenia do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 2”.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.2 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu - formularzu cenowym załącznik nr 2.2.do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 2, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39200000-4 - Wyposażenie domowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39515400-9 - Rolety

39531000-3 - Dywany

39221110-1 - Naczynia

39221200-9 - Zastawa stołowa

39221180-2 - Naczynia do gotowania

39223000-1 - Łyżki, widelce

39221150-3 - Termosy

39113600-3 - Ławki

44423200-3 - Drabiny

4.5.5.) Wartość części: 14388,61 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
Nazwa części nr 3: „Dostawa sprzętu AGD i urządzeń biurowych do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 3”

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.3 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu – formularzu cenowym załącznik nr 2.3.do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 3, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39713210-8 - Pralki i suszarki

39711200-1 - Roboty kuchenne

42214110-3 - Grille

30232110-8 - Drukarki laserowe

30191400-8 - Niszczarki

4.5.5.) Wartość części: 6878,52 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjno – medycznego do budynku Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – część nr 4”

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.4 do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu - formularzu cenowym załącznik nr 2.4.do SWZ będącego przedmiotem zamówienia w części nr 4, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192120-9 - Łóżka szpitalne

33193120-6 - Wózki inwalidzkie

33141700-7 - Wyroby ortopedyczne

33141710-0 - Kule

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

39143112-4 - Materace

37441100-2 - Bieżnie mechaniczne

4.5.5.) Wartość części: 51292,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35411,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49473,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35411,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kosmal Wojciech Kosmala

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692391875

7.3.3) Ulica: ul. Grabowska 20a

7.3.4) Miejscowość: Mareza

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35411,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19852,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23671,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19852,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kosmal Wojciech Kosmala

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692391875

7.3.3) Ulica: ul. Grabowska 20a

7.3.4) Miejscowość: Mareza

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19852,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9646,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19901,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9646,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PH Energia S.C. P. Wielgo

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PH ENERGIA S.C. H. WIDOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 151

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-547

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9646,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78836,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118825,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78836,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PH ENERGIA S.C. P. WIELGO

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PH ENERGIA S.C. H. WIDOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591956722

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 151

7.3.4) Miejscowość: KIELCE

7.3.5) Kod pocztowy: 25-547

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78836,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.