eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i opracowanie publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu SOI w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii POIROgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i opracowanie publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu SOI w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii POIR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 6/12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@arp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.arp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i opracowanie publikacji prezentującej wybrane aspekty realizacji Projektu SOI w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii POIR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16e366df-a3d0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Sieć Otwartych Innowacji” – Projekt nr POIR.02.02.00-00-0001/16-01 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Oś Priorytetowa nr II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspierania transferu technologii.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zakupy.arp.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace https://zakupy.arp.pl/app/login
2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ww. Platformy Zakupowej, procesu zakładania konta i logowania się zostały
zawarte w instrukcji udostępnionej na platformie w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta;
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;
3) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, które odpowiadają za obsługę funkcjonalności
podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę;
4) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje nt. RODO zostały zawarte w załączniku nr 11 do projektu umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje nt. RODO zostały zawarte w załączniku nr 11 do projektu umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAZ.263.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na:
a. przygotowaniu i opracowaniu merytorycznym, edytorskim oraz graficznym (przygotowaniu do druku) publikacji w postaci Raportu („Raport”), prezentującego wybrane aspekty realizacji Projektu Sieć Otwartych Innowacji („Projekt SOI”);
b. wydrukowaniu Raportu w liczbie 60 egzemplarzy w języku polskim oraz dostarczeniu wydrukowanych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego;
2. Szczegółowe warunki realizacji usługi określono w Opisie Przedmiotu Umowy (dalej jako: „OPU”), stanowiącym Załącznik nr 4 do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Copywritera

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było
przygotowanie i opracowanie merytoryczne, edytorskie oraz graficzne (przygotowanie do druku), wydruk i dostawa publikacji
(rozumianej jak w Uwadze poniżej) o objętości co najmniej 20 stron, prezentującej tematykę gospodarczo – ekonomiczną, o
wartości zamówienia co najmniej 43.000,00 zł brutto każda, przy czym publikacja łącznie zawierała:
a) treści merytoryczne,
b) pełno kolorowe zdjęcia,
c) ilustracje (np. graficzne przedstawienie map, maszyn, technologii, infografiki, piktogramy, ikony, itd.),
d) graficzne przedstawienie danych (np. wykresy, tabele, itp.).
2) Wykonawca musi wykazać, iż skieruje do realizacji usługi zespół składający się z 4 osób, które wykażą się spełnieniem niżej wymienionych warunków:
a) Koordynator zespołu - osoba, która: w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert koordynowała i
nadzorowała realizację co najmniej dwóch różnych publikacji o objętości co najmniej 20 stron każda, w tym: skład i
przygotowanie publikacji do druku obejmujące niżej wymienione elementy:
i. treści merytoryczne,
ii. pełno kolorowe zdjęcia,
iii. ilustracje,
iv. graficzne przedstawienie danych (np. wykresy, tabele, itp.).
b) Specjalista do graficznego i technicznego opracowania raportu (grafik) - osoba, która w ostatnich trzech latach przed
upływem terminu składania ofert była odpowiedzialna za graficzne opracowanie treści do dwóch publikacji o dowolnej
tematyce;
c) Copywriter - przygotowanie i redakcja tekstu - osoba, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu była odpowiedzialna za prace redaktorskie lub copywriterskie do dwóch publikacji
prezentujących tematykę gospodarczo – ekonomiczną.
Przedstawione tytuły dwóch publikacji na potwierdzenie warunku nie mogą być podane do oceny w Kryterium pn.
„Doświadczenie Copywritera”
d) Korektor – osoba, która w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert wykonała redakcję językową i
korektę stylistyczną w języku polskim do dwóch publikacji.
UWAGA:
• W każdym przypadku, kiedy mowa o publikacji, Zamawiający rozumie ją jako pozycję drukowaną bądź elektroniczną (plik
pdf) w postaci: książki lub broszury lub raportu lub albumu;
• Jedna osoba spośród podanych w lit. a) – d) może pełnić wyłącznie jedną funkcję w zespole realizującym zadanie.
2. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie
oświadczeń/dokumentów wymienionych w Rozdziale 9.
3. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 ustawy Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Uwaga! Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) dowody określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
b) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) -
oświadczenie Wykonawcy,
c) w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
2) oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje);
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz odpowiednio spełnianiu warunku
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi załącznik nr 2 do
SWZ) - w przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS, CEIDG lub innego właściwego
rejestru;
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,
spółka cywilna)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zakupy.arp.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż do dnia 15 czerwca 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.