eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luboń › Zagospodarowanie w roku 2023, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie w roku 2023, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "KOM-LUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632095681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 11

1.5.2.) Miejscowość: Luboń

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 813 05 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kom-lub@kom-lub.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kom-lub.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie w roku 2023, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11c3aea4-9fe4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11c3aea4-9fe4-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/). Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania
ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11c3aea4-9fe4-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej; https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
5. Korespondencja z Zamawiającym winna być sporządzana w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym [należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. Dz.U.2020 poz. 346] lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym [należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 ust. 12 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym] lub elektronicznym podpisem osobistym [należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych tj. Dz.U.2020 poz. 332].

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuje się, że: Administratorem danych osobowych jest
„KOM-LUB” Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62-030 Luboń.
2. Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja.
3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 10 do SWZ wraz z informacjami dostępnymi do pobrania pod adresem https://kom-lub.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/Informacja_o_prywatnosci_rozbudowana_KOMLUB.pdf.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2131.1.2023/KL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 873180,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. >>Zagospodarowanie w roku 2023, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02, w tym:
a) zagospodarowanie sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy w roku 2023 selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń, w sposób zapewniający możliwość osiągnięcia poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%, zgodnie z warunkiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
b) łączna szacowana ilość odpadów ww. frakcji odpadów do zagospodarowania w roku 2023 to ok. 1000 Mg;
c) wykonawca zobowiązany jest zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości odpadów ww. frakcji odpadów (uzyskując min. 90% poziom recyklingu), zebranych w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, jak również przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta Luboń w okresie realizacji przedmiotu zamówienia;
d) odpady o kodzie wskazanym w lit. a), odbierane są przez Zamawiającego w workach z tworzyw sztucznych i w takiej postaci dostarczane będą Wykonawcy - dostarczone odpady mogą być w niewielkim stopniu zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów.
2. Szczegółowy opis, zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ oraz wzór umowy zawierający istotne postanowienia w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia na podobne usługi, będą dotyczyły usług zagospodarowania odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 388080,00 PLN netto - warunkiem ich udzielenia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego będzie:
> wystąpienie uzasadnionej konieczność zwiększenia ilości odpadów do zagospodarowania.
> uzyskanie przez zamawiającego środków finansowych umożliwiających dokonanie zagospodarowania odpadów;
> akceptacja oferty dotychczasowego wykonawcy usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
a) Cena ofertowa brutto (C) - 100%.
2. Zamawiający będzie przyznawał punktację w poszczególnych kryteriach w następujący sposób:
a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „C”:
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
3. Łączna ilość punktów (P), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = (najniższa cena ofertowa/cena oferty badanej x 100 x 100%).
4. Punktacja wyliczona będzie z dokładnością 2 miejsc po przecinku. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto i okresy gwarancji (jeżeli dotyczy) wskazane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ).
5. Liczba punktów wyliczona w sposób wskazany w punkcie 3, będzie stanowić końcową ocenę oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust.1 pkt. 4,
b) art. 7.1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835),
c) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1).
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami;
b) posiada decyzję właściwego organu na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów.
1.4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 tys. zł.
1.5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje do realizacji zamówienia instalacją spełniającą warunek opisany poniżej w lit. b), w której będą zagospodarowywane selektywnie zbierane odpady i zlokalizowaną w odległości nie większej niż 55 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość, że odległość instalacji od siedziby Zamawiającego będzie większa niż 55 km pod warunkiem jednak, że Wykonawca będzie dysponował w odległości nie większej niż 55 km od siedziby Zamawiającego stacją przeładunkową odpadów do której dostarczane będą przez Zamawiającego odpady przeznaczone do zagospodarowania a Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona ich dalszego przewozu do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania którą dysponuje.
b) dysponuje do realizacji zamówienia instalacją, która spełnia warunek określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, tj. umożliwiającą osiągnięcie wymaganego przez Zamawiającego poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%.
c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 500 tys. zł (lub dwa zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 500 tys. zł), i polegające na realizacji usług zagospodarowania odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VIII punkt 1.2.
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami.
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada decyzję właściwego organu na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów.
d) Dokument potwierdzający, że instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów którą dysponuje Wykonawca spełnia warunek określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, tj. umożliwiającą osiągnięcie wymaganego przez Zamawiającego poziomu recyklingu na poziomie co najmniej 90%.
e) Kopia polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
f) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
1.2. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
b) Oświadczenie Wykonawcy (np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5A do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ Rozdz. VIII punkt 1.1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – np. wg Załącznika nr 8 do SWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (lub podmiotów na potencjał których wykonawca się powołuje), warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w całości musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub jeden podmiot na potencjał którego wykonawca się powołuje).
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie wskazane w SWZ Rozdz. VIII punk 1.4. (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia;
b) wystąpienie warunków (np. katastrofy) skutkujących niemożnością wykonywania Przedmiotu Umowy wpływającą na termin zakończenia całości usług;
c) wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących (opóźniających) realizację usług zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;
d) wystąpienia prac/usług zaniechanych – wyłączenie prac/usług zaniechanych z realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia;
e) zmiany obowiązujących przepisów prawa wprowadzone po terminie związania ofertą, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w tym szczególnie:
- zmiana stawki podatku od towarów i usług;
- zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
- zmiany stawki opłat za korzystanie ze środowiska za zagospodarowanie, tj. składowanie 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 możliwa jest zmiana sposobu wykonania, technologii realizacji usług oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. c) d) i e) możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.
3. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia.
4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, jak również na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych - zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.
7. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
8. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Modułu składania ofert i wniosków (MOW) w ramach Platformy e- Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.