eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Warszawska 89

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-083

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: khodt@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98ca4728-6a4e-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzenie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98ca4728-6a4e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081105

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076131/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie (Oddział, Rejony)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465357/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OL.D-3.2421.60.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 1 – Olsztyn
1) GDDKiA Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn,
2) GDDKiA Oddział w Olsztynie, Laboratorium Drogowe, ul. Sokola 4 b, 11-041 Olsztyn

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 841792,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 2 – Elbląg, Pasłęk, Wierzno Wielkie
1) GDDKiA Rejon w Elblągu, ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg,
2) Obwód Drogowy w Pasłęku, ul. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk,
3) Obwód Drogowy w Wierznie Wielkim, Wierzno Wielkie 5A, 14-530 Frombork.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.5.) Wartość części: 35121,96 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 3 – Ełk, Orzysz, Sedranki, Zdunki
1) GDDKiA Rejon w Ełku oraz Laboratorium Polowe, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk,
2) Obwód Drogowy w Orzyszu, ul. Mickiewicza 18, 12-250 Orzysz,
3) Obwód Drogowy w Sedrankach, Sedranki 4c, 19-400 Sedranki,
4) Obwód Drogowy w Ełku, Zdunki, 19-321 Nowa Wieś Ełcka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 46829,26 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 4 - Giżycko
GDDKiA Rejon w Giżycku, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 11707,32 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 5 – Lidzbark Warmiński, Biskupiec, Dobre Miasto
1) GDDKiA Rejon w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński,
2) Obwód Drogowy w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3, 11-300 Biskupiec,
3) Obwód Drogowy w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 34, 11-040 Dobre Miasto

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 35121,96 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 6 – Olsztyn, Olsztynek, Tomaszkowo, Kanigowo
1) GDDKiA Rejon w Olsztynie, ul. Sokola 4, 11-041 Olsztyn,
2) Obwód Drogowy w Olsztynku, ul. Poranna 36, 11-015 Olsztynek,
3) Obwód Drogowy w Tomaszkowie, ul. Wrzosowa 2, 11-034 Tomaszkowo.
4) Obwód Drogowy w Tatarach, Kanigowo 60, 13-100 Nidzica

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 46829,26 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 7 – Ostróda, Brzozie Lubawskie
1) GDDKiA Rejon w Ostródzie, ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda,
2) Baza Materiałowa w Brzoziu Lubawskim, 13-306 Kurzętnik

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 23414,64 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 8 – Szczytno, Piecki
1) GDDKiA Rejon w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno,
2) Obwód Drogowy w Pieckach, ul. Zwycięstwa 1, 11-710 Piecki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 23414,64 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 9 – Narty
Baza Socjalna w Nartach, ul. Długa 44, 12-122 Jedwabno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 11707,32 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.
Usługa będzie realizowana w podziale na następujące części:
Zadanie 10 – Kretowiny
Baza Socjalna w Kretowinach, 14-300 Morąg

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.5.5.) Wartość części: 11707,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510921001

7.3.3) Ulica: ul. Jagiellońska 46

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-273

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

podjazdy grupy interwencyjnej

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-01 do 2024-01-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W ramach Zadania 1 i Zadania 8 przewidziano prawo opcji polegające na tym, że jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji to:
(-) Wykonawca będzie świadczył usługę przez okres 12 miesięcy po upływie okresu podstawowego
albo
(-) Wykonawca będzie świadczył usługę do momentu wydatkowania całości kwoty wynagrodzenia za świadczenie usług w ramach prawa opcji wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 17 ust. 4 umowy na Zadanie 1 / § 15 ust. 4 umowy na Zadanie 8
- w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.