eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wartkowice › "POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY WARTKOWICE"Ogłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY WARTKOWICE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARTKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: STARY GOSTKÓW 3D

1.5.2.) Miejscowość: Wartkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43/6785105

1.5.8.) Numer faksu: 43/6785105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wartkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wartkowice.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY WARTKOWICE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4ef95fb-a2cb-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038938/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4ef95fb-a2cb-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c4ef95fb-a2cb-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ograniczenie w sekcji do 4 tys.
znaków zatem :Szczegóły w ROZDZIAŁ X – SWZ)
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu ) oraz informacje zamieszczone w zakładce
„Centrum Pomocy” (https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ ).
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych tych
danych i przekazuje się jako załączniki.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1223) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „DODAJ ZAŁĄCZNIK”).
6. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą p.z.p lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„WYKONAWCY” na Platformie e-Zamówienia
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Zamawiający umożliwia komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@wartkowice.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 p.z.p., Gmina Wartkowice informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, reprezentowana
1.2. Gmina Wartkowice wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Magdaleną Kuszmider, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wartkowice, Starym Gostkowie 3D, 99-220 Wartkowice; e-mail: kontakt@iszd.pl ;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy ZP.271.02.2023.
1.4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z p.z.p..
1.6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 p.z.p., przy czym udostępnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
1.8. Posiada Pani/Pan prawo do:
1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.9.1. prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
1.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1.9.1. prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
1.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO - SZCZEGÓŁY W ROZDZIALE XXV SWZ ZP.271.02.2023

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych o następującym zakresie:
1.1. Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Plewnik - Truskawiec na odcinku dł. 1,399 km obejmująca wykonanie:
1.1.1. warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm,
1.1.2. wzmocnienia konstrukcji drogi z geowłókniny oraz geokraty komórkowej w km. od 1+209 do 1+399,
1.1.3. podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 0/63 mm grubości 15 cm,
1.1.4. podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm grubości 10 cm,
1.1.5. jezdni o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm).
1.1.6. zjazdów do posesji (zabudowanych) o nawierzchni bitumicznej.
1.1.7. zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego do nieruchomości niezabudowanych (na pola) o nawierzchni z kruszywa łamanego
1.1.8. poboczy z kruszywa szer. 0,75m,
1.1.9. odwodnienia korony drogi (rowy przydrożne, przepusty).
1.1.10. usunięcia kolizji z projektowaną drogą: (przebudowa ogrodzeń, regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych z wymianą skrzynek na duże dostosowane do obciążeń ruchu drogowego, przestawienie hydrantu p.poż. z wymianą na nowy kompletny z zasuwą),
1.1.11. karczowania drzew i krzewów w granicach projektowanego pasa drogowego i nasadzeń kompensacyjnych,
1.1.12. oznakowania drogi.
1.2. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do oczyszczalni ścieków ozn. jako dz. nr 188 w Wartkowicach na odcinku 0,335 km, obejmująca wykonanie:
1.2.1. górnej warstwy podbudowy kruszywa łamanego grub. 8cm;
1.2.2. jezdni szer. 3,5 m o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm).
1.2.3. poboczy szr. 0,5 m z kruszywa łamanego.
1.3. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. jako dz. nr 36/1, 30/4, 29/4 w miejscowości Stary Gostków długości 0,221 km obejmująca wykonanie:
1.3.1. górnej warstwy podbudowy kruszywa łamanego grubości 8 cm.
1.3.2. jezdni szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca gr. 4cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm),
1.3.3. poboczy szer. 0,5 m z kruszywa łamanego,
1.3.4. zjazdów o nawierzchni bitumicznej,
1.3.5. odwodnienia korony drogi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
2.1.1. Projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej nr 111213E Plewnik - Truskawiec,
2.1.2. Projekt budowlany przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Wartkowicach,
2.1.3. Projekt budowlany przebudowy drogi wewnętrznej w Starym Gostkowie,
2.1.4. Specyfikacje Techniczne Wykonanie i Odbioru Robót,
2.1.5. Przedmiary robót,
- stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryteria oceny ofert – Rozdział XVIII SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać w całym okresie realizacji robót budowlanych ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 4’000’000 PLN (słownie: cztery miliony złotych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena oferty dokonywana będzie na podstawie przedłożonego Formularza Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ i oświadczeń oraz innych dokumentów opisanych w SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny tych ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
LP NAZWA KRYTERIUM WAGA (w %)
1 CENA 60
2 GWARANCJA JAKOŚCI 40

3. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium CENA zostanie zastosowana metoda polegająca na przyznaniu przedstawionej poniżej ilości punktów za zaoferowanie w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Punktacja w kryterium cena obliczana będzie wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa
Cena ofertowa ocenianej oferty x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium, tj. 60 %

Wykonawca może otrzymać w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 60pkt.

4. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium GWARANCJA JAKOŚCI zostanie zastosowana metoda polegająca na przyznaniu przedstawionej poniżej ilości punktów za zaoferowanie w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia, co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały.
Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji jakości przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
Punktacja przyznawana będzie następująco:
 za udzielenie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
 za udzielenie 48 miesięcy gwarancji - 50 pkt.
 za udzielenie 60 i więcej miesięcy gwarancji - 100 pkt.
Wykonawca może otrzymać w ramach niniejszego kryterium maksymalnie 40pkt.

5. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów - maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria wynosi 100pkt.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spienianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny;

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spienianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej
4’000’000PLN (słownie: cztery miliony złotych).
[Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.]

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.4.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa odrębne ZADANIA obejmujące roboty budowlane polegające budowę i/lub rozbudowę i/lub przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 100m.
Przez „ZADANIE” Zamawiający rozumie jedno odpłatne zamówienie /umowę / kontrakt.
[W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót .
Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum,
z której wynika zakres jego obowiązków.]

1.4.2. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
2.2.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ;
2.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.2.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.2.5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274. ust. 1 p.z.p. zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu :
2.1.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2.1.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2.1.2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą następujące dokumenty:
1.1. Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do SWZ),
1.2. OŚWIADCZENIE Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 1 – Załącznik Nr 2 do SWZ,
1.3. (jeżeli dotyczy) OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa
w Rozdziale VIII pkt. 4.8 – Załącznik 2a do SWZ,
1.4. (jeżeli dotyczy) oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie, składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy p.z.p., o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 5.8. - Załącznik nr 10 do SWZ,
1.5. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inne dokumenty
-zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 4.5. - Załącznik nr 9 do SWZ,
1.6. Potwierdzenie umocowania osoby podpisującej Ofertę do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
1.6.1. Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
1.6.2. Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w ofercie.
1.6.3. jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 15.6.1., Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego odpowiednio umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby,
1.7. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: - ,ROZDZIAŁ IX – INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM I O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH" , pkt 3- SWZ ZP.271.02.2023.
3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego :
CODE SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL nr 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250
w tytule wpisując: „ZP.271.02.2023 – wadium”.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
5.1. upływu terminu związania ofertą;
5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
6.2. którego oferta została odrzucona;
6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XXIII SWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust 6 p.z.p..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 5 % zaoferowanej ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z art. 450 ust. 1 p.z.p., według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 450 ust 2 p.z.p..
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy Zamawiającego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL nr 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250
w tytule wpisując: „ZP.271.02.2023 – Zabezpieczenie umowy”
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.
9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 p.z.p..
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż
w pieniądzu, powinno być wniesione w kwocie 5% ceny ofertowej brutto na okres od dnia podpisania umowy do dnia upływu okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:
11.1. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,
11.2. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji jakości i rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie innej niż
w pieniądzu (gwarancja lub poręczenie) powinno być wypłacane nieodwołalnie, bezwarunkowo
i dawać możliwość wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie kwestionując go ani nie poddając w wątpliwość). Treść dokumentu winna zawierać zapis
o nieodwołalnym, bezwarunkowym wypłaceniu na rzecz Zamawiającego.
13. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej przedłożeniem – kontakt zamowienia@wartkowice.pl .
14. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Szczegóły na temat zaliczki w par 12 umowy - załącznik 4 do SWZ ZP.271.02.2023
1. Zamawiający udzieli zaliczki według następujących zasad:
1) wartość zaliczki wynosi 5 % wynagrodzenia umownego określonego w umowie.
2) wniosek o zaliczkę powinien być zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo –finansowym i za-wierać w
szczególności:
a) zakres przedmiotu umowy, który będzie podlegał zaliczkowaniu,
b) termin, w jakim Wykonawca zrealizuje zakres przedmiotu umowy podlegający zaliczkowaniu,
3) zakres przedmiotu umowy objęty zaliczką nie może obejmować robót ani dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
4) Zamawiający rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki i przekaże zaliczkę na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
umowie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia,

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa w szczególności par. 17 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c4ef95fb-a2cb-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się POZA W/W PRZYPADKAMI Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) – dalej „ustawa UK” tj.:
1.1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UK;
1.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UK;
1.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy UK.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:
1) Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Plewnik - Truskawiec w okresie od 01 lipca 2023 do 31 października 2023 r.;
2) Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Wartkowicach w okresie
od 01 maja 2023r. do 31 lipca 2023r.;
3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Gostkowie w okresie od 01 maja 2023r. do 31 lipca 2023r. .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.