eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz z usługą restauracyjną w trakcie wydarzeń szkoleniowych organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz z usługą restauracyjną w trakcie wydarzeń szkoleniowych organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 617 96 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz z usługą restauracyjną w trakcie wydarzeń szkoleniowych organizowanych w Lublinie przez KSSiP w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b03118a7-a3bc-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=d02d3ad5-085f-43bf-b39c-b8dd2427afd5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO znajdują się w SWZ, w zał. nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA-X.2611.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2410949,17 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 907071,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych ze śniadaniem oraz usług restauracyjnych (obiadokolacji) na 36 wydarzeniach realizowanych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie w 2023 r.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.
3. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oznacza to, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 231309 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 60 pkt (60%);
- odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie – 20 pkt (20%);
- komfort w pokojach – 20 pkt (20%).
Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
1) cena oferty
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min – cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n – cena oferty ocenianej;
2) odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie
Za zakwaterowanie osób w hotelu/ach położonym/ch w odległości do 2,0 km włącznie od Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie (mierzonej na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo, od Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin – najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa) Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba osób zakwaterowanych w hotelu/hotelach do 2,0 km z badanej oferty w danej części zamówienia] : [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (nazwy i adresy muszą być zbieżne z danymi ujawnionymi w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH) prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną w niniejszym kryterium oceny ofert;
3) komfort w pokojach
Za zakwaterowanie osób podczas świadczenia usługi w pokojach jednoosobowych lub wieloosobowych do pojedynczego wykorzystania wyposażonych w stanowiące ich nieodłączną część techniczną urządzenia lub instalacje klimatyzacyjne oraz urządzenia lub instalacje grzewcze (dopuszcza się możliwość grzania za pomocą klimatyzacji), pozwalające w ciągu maksymalnie 40 minut, licząc od chwili zmiany przez użytkownika ustawień w manipulatorze na skuteczne ochłodzenie lub ogrzewanie, a następnie bezterminowe utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego w pokoju w granicach od 18 do 24 stopni Celsjusza, niezależnie od pory roku – przy zastrzeżeniu, że wymienione wyżej urządzenia lub instalacje winny koniecznie posiadać zdolność równoczesnego skutecznego obniżania i podwyższania oraz utrzymania na skrajnych poziomach temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń, we wszystkich pokojach, i w tym samym czasie, niezależnie od pory roku. Pokoje winny być wyposażone w łatwo dostępny manipulator służący użytkownikowi do realizacji zmiany temperatury powietrza, zlokalizowany wewnątrz pokoju, prezentujący zadaną przez użytkownika nastawę temperatury.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba uczestników zakwaterowanych w pokojach spełniających kryterium oceny ofert w danej części zamówienia]: [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt
O = 1) + 2) + 3).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Komfort w pokojach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych ze śniadaniem oraz usług restauracyjnych (obiadokolacji) na 36 wydarzeniach realizowanych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie w 2023 r.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.
3. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oznacza to, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 204619,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 60 pkt (60%);
- odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie – 20 pkt (20%);
- komfort w pokojach – 20 pkt (20%).
Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
1) cena oferty
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min – cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n – cena oferty ocenianej;
2) odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie
Za zakwaterowanie osób w hotelu/ach położonym/ch w odległości do 2,0 km włącznie od Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie (mierzonej na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo, od Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin – najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa) Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba osób zakwaterowanych w hotelu/hotelach do 2,0 km z badanej oferty w danej części zamówienia] : [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (nazwy i adresy muszą być zbieżne z danymi ujawnionymi w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH) prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną w niniejszym kryterium oceny ofert;
3) komfort w pokojach
Za zakwaterowanie osób podczas świadczenia usługi w pokojach jednoosobowych lub wieloosobowych do pojedynczego wykorzystania wyposażonych w stanowiące ich nieodłączną część techniczną urządzenia lub instalacje klimatyzacyjne oraz urządzenia lub instalacje grzewcze (dopuszcza się możliwość grzania za pomocą klimatyzacji), pozwalające w ciągu maksymalnie 40 minut, licząc od chwili zmiany przez użytkownika ustawień w manipulatorze na skuteczne ochłodzenie lub ogrzewanie, a następnie bezterminowe utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego w pokoju w granicach od 18 do 24 stopni Celsjusza, niezależnie od pory roku – przy zastrzeżeniu, że wymienione wyżej urządzenia lub instalacje winny koniecznie posiadać zdolność równoczesnego skutecznego obniżania i podwyższania oraz utrzymania na skrajnych poziomach temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń, we wszystkich pokojach, i w tym samym czasie, niezależnie od pory roku. Pokoje winny być wyposażone w łatwo dostępny manipulator służący użytkownikowi do realizacji zmiany temperatury powietrza, zlokalizowany wewnątrz pokoju, prezentujący zadaną przez użytkownika nastawę temperatury.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba uczestników zakwaterowanych w pokojach spełniających kryterium oceny ofert w danej części zamówienia]: [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt
O = 1) + 2) + 3).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Komfort w pokojach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych ze śniadaniem oraz usług restauracyjnych (obiadokolacji) na 36 wydarzeniach realizowanych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie w 2023 r.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.
3. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oznacza to, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 231309 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 60 pkt (60%);
- odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie – 20 pkt (20%);
- komfort w pokojach – 20 pkt (20%).
Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
1) cena oferty
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min – cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n – cena oferty ocenianej;
2) odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie
Za zakwaterowanie osób w hotelu/ach położonym/ch w odległości do 2,0 km włącznie od Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie (mierzonej na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo, od Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin – najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa) Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba osób zakwaterowanych w hotelu/hotelach do 2,0 km z badanej oferty w danej części zamówienia] : [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (nazwy i adresy muszą być zbieżne z danymi ujawnionymi w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH) prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną w niniejszym kryterium oceny ofert;
3) komfort w pokojach
Za zakwaterowanie osób podczas świadczenia usługi w pokojach jednoosobowych lub wieloosobowych do pojedynczego wykorzystania wyposażonych w stanowiące ich nieodłączną część techniczną urządzenia lub instalacje klimatyzacyjne oraz urządzenia lub instalacje grzewcze (dopuszcza się możliwość grzania za pomocą klimatyzacji), pozwalające w ciągu maksymalnie 40 minut, licząc od chwili zmiany przez użytkownika ustawień w manipulatorze na skuteczne ochłodzenie lub ogrzewanie, a następnie bezterminowe utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego w pokoju w granicach od 18 do 24 stopni Celsjusza, niezależnie od pory roku – przy zastrzeżeniu, że wymienione wyżej urządzenia lub instalacje winny koniecznie posiadać zdolność równoczesnego skutecznego obniżania i podwyższania oraz utrzymania na skrajnych poziomach temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń, we wszystkich pokojach, i w tym samym czasie, niezależnie od pory roku. Pokoje winny być wyposażone w łatwo dostępny manipulator służący użytkownikowi do realizacji zmiany temperatury powietrza, zlokalizowany wewnątrz pokoju, prezentujący zadaną przez użytkownika nastawę temperatury.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba uczestników zakwaterowanych w pokojach spełniających kryterium oceny ofert w danej części zamówienia]: [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt
O = 1) + 2) + 3).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Komfort w pokojach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych ze śniadaniem oraz usług restauracyjnych (obiadokolacji) na 36 wydarzeniach realizowanych w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie w 2023 r.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.
3. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oznacza to, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 239833,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 60 pkt (60%);
- odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie – 20 pkt (20%);
- komfort w pokojach – 20 pkt (20%).
Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
1) cena oferty
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
cena oferty = (C min/C n) x 60 pkt
gdzie:
C min – cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną,
C n – cena oferty ocenianej;
2) odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie
Za zakwaterowanie osób w hotelu/ach położonym/ch w odległości do 2,0 km włącznie od Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie (mierzonej na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo, od Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin – najkrótsza zaproponowana przez serwis trasa) Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba osób zakwaterowanych w hotelu/hotelach do 2,0 km z badanej oferty w danej części zamówienia] : [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (nazwy i adresy muszą być zbieżne z danymi ujawnionymi w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH) prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), odległości będą weryfikowane przez Zamawiającego metodą wskazaną w niniejszym kryterium oceny ofert;
3) komfort w pokojach
Za zakwaterowanie osób podczas świadczenia usługi w pokojach jednoosobowych lub wieloosobowych do pojedynczego wykorzystania wyposażonych w stanowiące ich nieodłączną część techniczną urządzenia lub instalacje klimatyzacyjne oraz urządzenia lub instalacje grzewcze (dopuszcza się możliwość grzania za pomocą klimatyzacji), pozwalające w ciągu maksymalnie 40 minut, licząc od chwili zmiany przez użytkownika ustawień w manipulatorze na skuteczne ochłodzenie lub ogrzewanie, a następnie bezterminowe utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego w pokoju w granicach od 18 do 24 stopni Celsjusza, niezależnie od pory roku – przy zastrzeżeniu, że wymienione wyżej urządzenia lub instalacje winny koniecznie posiadać zdolność równoczesnego skutecznego obniżania i podwyższania oraz utrzymania na skrajnych poziomach temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń, we wszystkich pokojach, i w tym samym czasie, niezależnie od pory roku. Pokoje winny być wyposażone w łatwo dostępny manipulator służący użytkownikowi do realizacji zmiany temperatury powietrza, zlokalizowany wewnątrz pokoju, prezentujący zadaną przez użytkownika nastawę temperatury.
Minimalna grupa do zakwaterowania w przypadku dwóch wydarzeń (terminów): cz. 2 lp. 4 oraz cz. 4 lp. 10 w każdym hotelu to 30 osób.
Wykonawca otrzyma punkty obliczone według wzoru:
[łączna liczba uczestników zakwaterowanych w pokojach spełniających kryterium oceny ofert w danej części zamówienia]: [łączna maksymalna planowana liczba osób biorących udział w wydarzeniach w danej części zamówienia] x 20 pkt.
Ocena oferty w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt
O = 1) + 2) + 3).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość hotelu od siedziby OSUiWM KSSiP w Lublinie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Komfort w pokojach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SWZ w następującym układzie:
1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 i 3 SWZ:
a) Oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu,
b) Dokumenty rejestrowe / pełnomocnictwo,
c) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 8 (jeżeli dotyczy),
d) Oświadczenie w przedmiocie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) informacje o których mowa w Rozdziale 13 ust. 11 SWZ i przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale 3 ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy).
Szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca winien przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu:
1) informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego;
2) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł, wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej, stosownie do postanowień określonych w projektowanych postanowieniach umowy w § 2 ust. 1 pkt 7;
3) pełnomocnictwo, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
4) ewentualny wykaz podwykonawców.
4. Niedopełnienie ww. formalności, nieprzedłożenie ww. dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie, przed podpisaniem umowy, rozumiane będzie przez Zamawiającego, jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy oraz będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Zamówienie będzie realizowane przez okres 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji zamówienia dla poszczególnych części zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy sankcyjnej. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Szczegóły w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.