eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Murowana › Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica MurowanaOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPNICA MUROWANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 44

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Murowana

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-724

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 68 52 100

1.5.8.) Numer faksu: 14 68 52 102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lipnicamurowana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicamurowana.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c3c4cd6-a3c0-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039196/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie

1.1.7 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana-Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej –Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c3c4cd6-a3c0-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lipnica Murowana, kontakt: odo@lipnicamurowana.pl; *
Pozostałe informacje zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IWEiGP-ZP. 271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej

W zakres zadania wchodzi:
montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie tynków wewnętrznych i oblicowań, wykonanie podłoży i posadzek, wykonanie sufitu podwieszanego i robót malarskich, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji c.o., gazowej, klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej i monitoringu zewnętrznego, dostawa i montaż odciągów spalinowych, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie wiaty łączącej budynki, wykonanie ocieplenia i okładziny elewacji, wykonanie robót zewnętrznych (powierzchnie utwardzone, instalacja odwadniająca teren), dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego, dostawa i montaż masztu flagowego. Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Polskiego Ładu. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej, świadectwa energetycznego, pomiarów instalacji itp.)
W zakres zadania wchodzi również opracowanie dokumentacji wykonawczej - zamiennej i wykonanie centralnego ogrzewania w systemie ogrzewania podłogowego oraz uwzględniającego w pomieszczeniu garażowym nagrzewnic.
W związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej należy podłączenie budynku remizy wykonać z pominięciem zbiornika wybieralnego – szamba i przyłączyć budynek do kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: projekt budowlany, specyfikacja techniczna, opis wyposażenia, projektowane postanowienia umowy, przedmiar robót - jako element pomocniczy – przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, jest dokumentem podrzędnym w stosunku do projektu budowlanego.


Zadanie nr 2
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie.

W zakres zadania wchodzi:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej - Wiejskiego Domu Ludowego Rajbrocie wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektryki, budową wewnętrznych instalacji: kanalizacji opadowej i gazu; projektowanym zbiornikiem wybieralnym o pojemności do 10,00 m3, 2 projektowanymi zbiornikami retencyjnymi – ppoż wraz z rurą ssawną oraz podłączeniem rynny budynku jako uzupełnianie wody w zbiorniku oraz przelewem o pojemności 2x54,00 m3, projektowaną przebudową odcinków sieci: elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, projektowaną przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika wybieralnego; projektowanym układem komunikacji wewnętrznej oraz 23 miejscami postojowymi (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) oraz wymiana istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowych falistych na starej części budynku, kompleksowa termomodernizacja budynku z ociepleniem poddasza, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami wewnętrznymi w tym malowanie pomieszczeń, wymianą drzwi, pogrzewacza oraz wyposażeniem kuchni zgodnie z odrębnym opisem, remontem sanitariatów na poddaszu, renowacją parkietu na sali bankietowej. Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Polskiego Ładu. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej, świadectwa energetycznego, pomiarów instalacji itp.)
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: projekt budowlany, specyfikacja techniczna, opis wyposażenia, projektowane postanowienia umowy, przedmiar robót - jako element pomocniczy – przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, jest dokumentem podrzędnym w stosunku do projektu budowlanego.

UWAGA!
Zamawiający informuje, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zadania wskazanego w rozdz.III SWZ, Zamawiający może utracić dofinansowanie. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia powstałej szkody związanej z utratą dofinansowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 60
okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
1) Cena oferty – 60
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą:

ilość punktów dla kryterium ceny oferty = (najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert/cena brutto oferty rozpatrywanej) x 60 pkt

2) Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
Wymagany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia (na wykonane roboty budowlane, urządzenia i materiały) wynosi 5 lat. Wykonawca może zaoferować wydłużony okres rękojmi i gwarancji o 2 lata czyli udzielenie rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia możliwe jest na okres nie dłuższy niż 7 lat.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 7 lat nie będzie to stanowić niezgodności z SWZ, przy czym do oceny ofert zostanie przyjęty okres odpowiednio 7 lat, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
Za każdy dodatkowy rok rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma 20 pkt.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 pkt. Za podanie okresu gwarancji wynoszącej 5 lat, Wykonawca nie otrzyma w tym przypadku żadnego punktu. Za podanie okresu gwarancji wynoszącej 6 lat, Wykonawca otrzyma 20 pkt, natomiast za podanie okresu gwarancji wynoszącej 7 lat, Wykonawca otrzyma 40 pkt.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia lub Oferta, w której Wykonawca nie określi proponowanego okresu rękojmi i gwarancji zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych zapisami niniejszej SWZ i przepisów prawa
i spełniają warunki w postępowaniu w następującym zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy zdolności dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

1) Wykonawca dysponuje osobami, które będą skierowane do kierowania robotami budowlanymi podczas realizacji zamówienia w specjalności:
a) Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
b) Kierownik robót - Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
c) Kierownik robót - Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
d) Kierownik robót - Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.1646 z późn. zm).
Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie wymagań przez jedną osobę zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (jeżeli dotyczy).
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI.2 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b(nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy niniejszego postępowania
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - nie dotyczy niniejszego postępowania
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - nie dotyczy niniejszego postępowania
4. Zdolności technicznej lub zawodowej
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310
z późn. zm.),
3. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego, w BSRz o/Nowy Wiśnicz na konto nr 31 8589 0006 0230 0000 0837 0005.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Wadium w formie niepieniężnej (poręczeń, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) wystawione na potrzeby niniejszego postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
5. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również komunikacji w zakresie przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Wadium wnoszone w formie innej iż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust 6 ustawy.
9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Zgodnie z art. 226 ust 1. Pkt 14 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności przewidzianej w art.98 ust. 1 i 2 ustawy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że pełnomocnicy są uprawnieni do reprezentowania
w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów występujących wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI.1.pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopi umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Pełnomocnictwo składane jest w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy możliwa będzie, gdy strony umowy wyrażą zgodną wolę w tym zakresie, w szczególności w przypadkach określonych w art. 454, 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także – w razie wpływu okoliczności związanych z epidemią COVID-19 na proces realizacji zamówienia - w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095 z późn. zm.), oraz w następujących przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty – na załączniku Nr 1;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na załączniku Nr 2;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3) oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp;
4) zobowiązanie innych podmiotów – o którym mowa w rozdziale VI.6 pkt. 3 SWZ - na załączniku Nr 3 – jeżeli dotyczy;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – na załączniku Nr 4 – jeżeli dotyczy
Potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
6) załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;
7) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.