eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Modernizacja budynku internatowego nr 5 na terenie CSP w Legionowie - etap I polegający na modernizacji węzła cieplnego i instalacji wodociągowej, realizowanej w formule "zaprojektuj i wybuduj".Ogłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku internatowego nr 5 na terenie CSP w Legionowie – etap I polegający na modernizacji węzła cieplnego i instalacji wodociągowej, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011968687

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zegrzyńska 121

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (47) 725 52 57

1.5.8.) Numer faksu: (47) 725 35 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@csp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csp.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

szkolenie policji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku internatowego nr 5 na terenie CSP w Legionowie – etap I polegający na modernizacji węzła cieplnego i instalacji wodociągowej, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-609d1367-a16c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/csp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/csp/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane na stronie operatora w Regulaminie internetowej platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o., zwany dalej Regulaminem. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/csp w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
4. Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu oraz w SWZ dokumenty - w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jeśli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe w postaci elektronicznej.
5. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów.
6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania https://platformazakupowa.pl/csp Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zzp@csp.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74, str. 35 z 04.03.2021 r.) (dalej zwane RODO) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 121, 05-119 Legionowo;
2) inspektorem ochrony danych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest Pani st. asp. Katarzyna Pruszkowska, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, e-mail: iod@csp.edu.pl;
3) osobą zastępującą inspektora ochrony danych, podczas jego nieobecności, jest Pan mł. asp. Paweł Turowski, e-mail: iod@csp.edu.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z przepisów ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora Pani/Pana danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ;
10) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) ogranicza się stosowanie RODO:
1) art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
2) art. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
3) art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/23/IR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 612594,83 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku internatowego nr 5 CSP Legionowo – etap I polegający na modernizacji węzła cieplnego i instalacji wodociągowej, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Pełen zakres robót ujęty został w „Programie inwestycji” pn. „Modernizacja budynku internatowego nr 5 CSP Legionowo – etap I”, stanowiący załącznik nr 1do SWZ.
3. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w sposób określony w przepisach (forma opisowa i graficzna) w następujących formach:
- dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy)w czterech egzemplarzach
w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne w formacie plików pdf. oraz dwg.;
- dokumentacja kosztorysowa w czterech egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie plików pdf. oraz kst.;
- specyfikacja techniczna w dwóch egzemplarzach w formie papierowej
i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne opinie i uzgodnienia
w przypadku, gdyby były wymagane.
4. W razie konieczności dokonania zgłoszenia lub innych czynności poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) Wykonawca wykona je w ramach niniejszej umowy.
5. Wykonawca ma obowiązek dokonania uzgodnienia projektu wykonawczego w zakresie węzła cieplnego oraz odbioru zamontowanych urządzeń z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o.
6. Projekt powinien uwzględniać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych oraz wybranych technologii.
7. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu całość wykonanej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji przyjętych rozwiązań projektowych.
9. Wszystkie wbudowane wyroby budowlane winny posiadać stosowne atesty lub certyfikaty.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.
11. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w pełni pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej obiektu. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów,
tel. (47) 725 58 98.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani, wg. załącznika nr 8 do SWZ.
16. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z 2021 r., poz. 1162, z 2022 r., poz. 655).
17. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy minimum jednej osoby zgodnie z art. 95 ustawy, która będzie wykonywała wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia posiadającej świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania
się eksploatacją dla urządzeń gr. 1 oraz minimum dwóch osób zgodnie z art. 95 ustawy, które będą wykonywały wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia posiadające świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją dla urządzeń gr. 2.
18. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
19. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności.
20. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
21. Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
22. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona.
23. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych na ten cel środków finansowych.
24. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie zaproponowanym w ofercie, nie później niż do dnia 30 września 2023 r. - termin wykonania stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
25. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz, w razie potrzeby, dokonaniem zgłoszenia lub innych czynności poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych – do 60 dni od podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i nieodrzucone.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniać będzie wymagania określone w SWZ i otrzyma najwyższą wartość punktową w kryterium oceny ofert jakim jest cena, okres gwarancji, oraz termin wykonania zamówienia.
3. Do porównania ofert pod uwagę będzie brana cena oferty, okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia wynikające z Formularza oferty.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w ofercie.
6. O poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca, w którego ofercie została stwierdzona na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy omyłka w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zobowiązany jest wyrazić zgodę na jej poprawienie.
8. Brak zgody na zawiadomienie w terminie wskazanym w ust. 8 skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga złożenia świadectwa kwalifikacyjnego wydanego
przez komisję kwalifikacyjną uprawniającego do zajmowania się eksploatacją
dla urządzeń gr. 1 – dla co najmniej jednej osoby oraz dla urządzeń gr. 2
– dla co najmniej dwóch osób;
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zmawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usługi na kwotę
nie niższą niż 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3) Zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem wymianą instalacji centralnego ogrzewania lub wodociągowej stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
b) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców, iż dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym celu Wykonawca musi złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w pełni pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia;
c) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców, iż zatrudniają
na podstawie stosunku pracy minimum jedną osobę zgodnie z art. 95 ustawy,
która będzie wykonywała wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją dla urządzeń gr. 1 oraz minimum dwóch osób zgodnie z art. 95 ustawy, które będą wykonywały wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia posiadające świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją dla urządzeń gr. 2.
W tym celu Wykonawca dołącza oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadkach, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie (załącznik nr 9 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawcy dołączą:
– świadectwa kwalifikacyjne wydane przez komisję kwalifikacyjną uprawniające do zajmowania się eksploatacją dla urządzeń gr. 1 – dla co najmniej 1 osoby oraz dla urządzeń gr. 2 – dla co najmniej dwóch osób;
b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy dołączą:
– wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 2 (dwóch) robót budowlanych na wymianę instalacji centralnego ogrzewania lub wodociągowej odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
– oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w pełni pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia;
– oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ, iż minimum trzy osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, które będą wykonywały w trakcie realizacji zamówienia wskazane czynności posiadające świadectwa kwalifikacyjne wydane przez komisję kwalifikacyjną uprawniające do zajmowania się eksploatacją dla urządzeń gr. 1 – dla co najmniej jednej osoby oraz dla urządzeń gr. 2 – dla co najmniej dwóch osób;
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usługi na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca sporządza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2. wypełnione i podpisane przez Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) pełnomocnictwo dla Wykonawcy wiodącego (lidera) – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób.
Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Gdy pełnomocnictwa sporządzone są w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec Podwykonawców, załącza wraz z ofertą oświadczenie (o którym mowa w ust. 1) Podwykonawców.
Zmawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani, załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Gdy pełnomocnictwa sporządzone są w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcje elektroniczną jeśli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Aukcje przeprowadzone zostaną na platformie aukcyjnej https://aukcje.uzp.gov.pl
3. Zamawiający dokona rejestracji zaproszonych Wykonawców na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający drogą elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zostaną przesłane za pośrednictwem platformy https://aukcje.uzp.gov.pl, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem aukcji elektronicznej.
6. Kryteriami oceny ofert, stosowanymi w toku aukcji elektronicznej będą „cena oferty” oraz „okres gwarancji”.
7. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy na bieżąco będą informowani o swojej aktualnej pozycji w klasyfikacji oferty, w szczególności o uzyskanej punktacji oraz o punktacji oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
8. Z uwagi na art. 234 ust 2 ustawy, postąpienia w trakcie trwania aukcji, pod rygorem nieważności, składane są w formie elektronicznej (dla ważności wymagają podpisu elektronicznym podpisem kwalifikowanym).
9. Aukcja jest aukcją jednoetapową. Minimalna wartość postąpienia to 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
10. Wykonawca w treści oferty winien wskazać osobę (osoby) uprawnione do składania postąpień w aukcji. Wskazane dane osobowe (imię (imiona) i nazwisko) muszą być zgodne z danymi wskazanymi w certyfikacie kwalifikowanym podpisu elektronicznego wskazanej osoby.
11. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1) Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:
a) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, b) Opera w wersji 9.0 lub wyższej,
c) Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej.
2) Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, Zamawiający nie zaleca korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji.
3) Zamawiający zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z innymi przeglądarkami i z tego powodu nie może zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane.
4) Z uwagi na fakt, że postąpienia, które Wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować
oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
5) Wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.
6) Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego – struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
7) Oferty winny być podpisane w formacie Xades – tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
8) Oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).
12. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej.
13. W sytuacji określonej w pkt. 12 bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
14. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
15. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
1) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
2) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokona oceny ofert w oparciu o kryterium oceny ofert jakimi była „cena oferty”, „okres gwarancji” oraz „termin wykonania zamówienia”, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają wypełnione i podpisane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) pełnomocnictwo dla Wykonawcy wiodącego (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi w wysokości nie większej niż 75 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy (wysokość zaliczki określi Zamawiający).
2. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rozliczenia zaliczki stanowi podstawę do udzielenia i ustalenia wysokości należnej zaliczki.
3. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy wskazującego:
1) wartość planowanej zaliczki;
2) zakres robót będący przedmiotem zaliczki z uwzględnieniem czasu potrzebnego na odbiór wymienionych robót;
3) termin i sposób rozliczenia ujęty w harmonogramie rozliczenia zaliczki;
4) formę zabezpieczenia;
5) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.
4. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki (100 %).
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w następujących formach:
1) gwarancjach bankowych;
2) gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie określonej w ust. 5 składa Zamawiającemu stosowny dokument, którego treść gwarantuje bezwarunkową i na pierwsze wezwanie wypłatę kwoty zabezpieczenia zaliczki.
7. Oryginały dokumentów potwierdzających zabezpieczenie zaliczki Wykonawca składa w Wydziale Finansów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
8. Niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia zaliczki, Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego na wartość zgodną z wartością wniesionego zabezpieczenia zaliczki. Zamawiający zobowiązuje się opłacić fakturę wystawioną zgodnie z zapisem zdania pierwszego w terminie do 14 dni, licząc od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia.
10. Rozliczanie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w następujący sposób:
1) rozliczanie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktury rozliczeniowej do faktury zaliczkowej z uwzględnieniem warunków określonych w § 6 (zasady tożsame z kryteriami wystawiania faktur za zrealizowane roboty budowlane). Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od terminu, na który jest udzielona zaliczka, do częściowego rozliczania udzielonej zaliczki nie rzadziej niż w okresach wynikających z harmonogramu robót. Całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić do wysokości i w terminach określonych w harmonogramie rozliczenia zaliczki;
2) za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje się dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonej faktury;
3) w nieprzewidzianych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie niż wskazano w harmonogramie rozliczenia zaliczki. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu zabezpieczenia zaliczki. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego minimum 14 dni przed terminem rozliczenia zaliczki;
Szczegółowe zasady dotyczące zaliczki zostały opisane w § 8 Istotnych postanowień umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający informuje, iż w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy, umowa może zostać zmieniona.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy
lub w przypadku braku środków finansowych;
2) wystąpienia opóźnień w uzgodnieniach i odbiorze węzła cieplnego dokonywanych z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplej „Legionowo” Sp. z o. o. ;
2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/csp w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie (załącznik nr 9 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.