eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100134708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamińskiego 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-427

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@znwl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.znwl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac863466-9ffa-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035446/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac863466-9ffa-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale VIII specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz § 16 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 1 do swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz § 16 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących Załącznik nr 1 do swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.262.040.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dokumentacji projektowej prac niezbędnych do dostosowania pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Roosevelta 15 na potrzeby serwerowni, pomieszczenia UPS, pomieszczeń technicznych wraz z konieczną infrastrukturą oraz wykonanie koniecznych prac budowlanych oraz instalacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaoferowanie rozwiązań jednego producenta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fabryczna możliwość obsługi bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności przez system monitoringu warunków środowiskowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dokładność regulacji temperatury wody na wyjściu z agregatu chłodniczego < ± 0.5°C (0-100%)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Minimum 3 sztuki wentylatorów EC w każdym agregacie wody lodowej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, należycie wykonał:
a) minimum dwie realizacje (roboty budowlane), o wartości minimum 1,2 mln zł brutto, obejmujące swoim zakresem modernizację lub budowę serwerowni w budynkach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz
b) minimum dwie realizacje (roboty budowlane), o wartości co najmniej 2,5 mln zł brutto, obejmujące swoim zakresem modernizację lub budowę serwerowni, w tym systemy: klimatyzacji o mocy min. 100 kW działające w oparciu o czynnik wody lodowej, UPS, gaszenia gazem, szaf rack, okablowanie LAN, instalacji elektrycznej oraz prace budowlane oraz
c) w systemie zaprojektuj i wybuduj, minimum jedną realizację (prace projektowe i roboty budowlane), o wartości co najmniej 2,5 mln zł brutto, obejmującą swoim zakresem modernizację lub budowę serwerowni, w tym systemy: klimatyzacji, UPS, gaszenia gazem, szaf rack, okablowanie LAN, instalacji elektrycznej oraz prace budowlane,
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projekt. wymagane przepisami ustawy Prawa Budowlane, które to osoby w dniu podpisania umowy będą członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w specjalności, tj.:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą udokumentowane doświadczenie w projektowaniu minimum 2 dokumentacji branży konstrukcyjno-budowlanej, obejmującej swoim zakresem obiekt serwerowni;
b) architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą udokumentowanie doświadczenie w projektowaniu minimum 2 dokumentacji branży architektonicznej, obejmującej swoim zakresem obiekt serwerowni;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą udokumentowanie doświadczenie w projektowaniu minimum 1 dokumentacji branży elektrycznej, obejmującej swoim zakresem instalację elektryczną dla potrzeb serwerowni w budynku wpisanym do rejestru zabytków, posiadającą jednocześnie certyfikat Uptime Inistitute - ATD;
d) instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w projektowaniu minimum 1 dokumentacji branży sanitarnej, obejmującej swoim zakresem instalację systemu klimatyzacji precyzyjnej dla potrzeb serwerowni w budynku wpisanym do rejestru zabytków;
3) dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, posiadającą jednocześnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną, obejmującą swoim zakresem obiekt typu serwerownia;
4) dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, posiadającą jednocześnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną, obejmującą swoim zakresem obiekt typu serwerownia;
5) dysponuje lub będzie dysponować najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, posiadającą jednocześnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną obejmującą swoim zakresem obiekt typu serwerownia;
6) posiada certyfikat F-GAZ na firmę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
- oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz posiadania certyfikatu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumentacja techniczna producenta wraz z numerami katalogowymi oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych. Karty katalogowe nie podlegają uzupełnieniu. Zamawiający wymaga przedstawienia kart katalogowych w zakresie:
a) klimatyzacji (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) pomieszczeń serwerowni, UPS i GPD;
b) szaf rack, listew PDU, monitoringu warunków środowiskowych, zabudowy zimnego korytarza;
c) UPS;
d) okablowania LAN.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający ustala wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w Rozdziale XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia
.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w § 3 i § 14 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.