eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlińsk › Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminie JedlińskOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminie Jedlińsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEDLIŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warecka 19

1.5.2.) Miejscowość: Jedlińsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3213021

1.5.8.) Numer faksu: 48 3213021

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jedlinsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminie Jedlińsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6ef2f12-a3be-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045162/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Bieżące utrzymanie dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jedlinsk.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem
https://jedlinsk.ezamawiajacy.pl/ lub poczty elektronicznej przetargi@jedlinsk.pl (z tym zastrzeżeniem że adres e-mail nie dotyczy składania oferty. Oferta pod rygorem nieważności musi zostać złożona za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformy zakupowej zamawiającego Market planet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Wójt Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, tel/fax: 48 3213021, e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jedlińsk, kontaktować można się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – pzp; posiada Pan/i prawo do:• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; nie przysługuje Pani/u• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pan/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; Pan/i a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy informujemy iż:− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. − skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Bieżące remonty poprzez utwardzania dróg gminnych na terenie Gminy Jedlińsk
w roku 2023 przy użyciu kruszywa oraz remonty przepustów.
SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAŁ NR 9 DO SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. T – Termin płatności faktury
40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + T

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
5.2 Kryterium „cena C” - 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
gdzie 1 pkt = 1 %

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
Sposób obliczenia ceny
Cena zamówienia brutto (cena ofertowa) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony formularz kosztorysu ofertowego dla poszczególnych części zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.
Cena zamówienia brutto za wykonanie danej części zamówienia ma służyć jedynie dla porównania i oceny ofert. Natomiast rozliczenie umowy będzie się odbywać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla każdej
z części na którą wykonawca składa ofertę .
W kosztorysie ofertowym na każdą część zamówienia należy określić:
1) ceny jednostkowe (netto , brutto)
2) stawkę podatku VAT
3) cena zamówienia (brutto)
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu powinny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu ) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji usług, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji.
Wszystkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Ceny jednostkowe kosztorysu nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu
zamówienia z zastrzeżeniem ustawowej zmiany podatku VAT.

5.3 Kryterium Termin płatności faktury [T] - 40%
14 dni – otrzyma 0 punktów
21 dni – otrzyma 20 punktów
30 dni – otrzyma 40 punktów
gdzie 1 pkt = 1 %
Uwaga: Wymagany minimalny termin płatności to 14 dni, a maksymalny termin płatności to 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferta z krótszym niż 14-to dniowy termin płatności
i z dłuższym niż 30-to dniowym zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Bieżące remonty cząstkowe, konserwacje i utrzymanie dróg na terenie Gminie Jedlińsk w roku 2023 z użyciem żużla kotłowego
SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAŁ NR 9 DO SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

14630000-6 - Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. T – Termin płatności faktury
40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + T

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
5.2 Kryterium „cena C” - 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
gdzie 1 pkt = 1 %

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
Sposób obliczenia ceny
Cena zamówienia brutto (cena ofertowa) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony formularz kosztorysu ofertowego dla poszczególnych części zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.
Cena zamówienia brutto za wykonanie danej części zamówienia ma służyć jedynie dla porównania i oceny ofert. Natomiast rozliczenie umowy będzie się odbywać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla każdej
z części na którą wykonawca składa ofertę .
W kosztorysie ofertowym na każdą część zamówienia należy określić:
1) ceny jednostkowe (netto , brutto)
2) stawkę podatku VAT
3) cena zamówienia (brutto)
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu powinny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu ) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji usług, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji.
Wszystkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Ceny jednostkowe kosztorysu nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu
zamówienia z zastrzeżeniem ustawowej zmiany podatku VAT.

5.3 Kryterium Termin płatności faktury [T] - 40%
14 dni – otrzyma 0 punktów
21 dni – otrzyma 20 punktów
30 dni – otrzyma 40 punktów
gdzie 1 pkt = 1 %
Uwaga: Wymagany minimalny termin płatności to 14 dni, a maksymalny termin płatności to 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferta z krótszym niż 14-to dniowy termin płatności
i z dłuższym niż 30-to dniowym zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 Oczyszczenie i udrożnienie odcinków rowów przydrożnych na terenie Gminy Jedlińsk w 2023r.
SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAŁ. NR 9 DO SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. T – Termin płatności faktury
40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + T

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
5.2 Kryterium „cena C” - 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
gdzie 1 pkt = 1 %

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
Sposób obliczenia ceny
Cena zamówienia brutto (cena ofertowa) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony formularz kosztorysu ofertowego dla poszczególnych części zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.
Cena zamówienia brutto za wykonanie danej części zamówienia ma służyć jedynie dla porównania i oceny ofert. Natomiast rozliczenie umowy będzie się odbywać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla każdej
z części na którą wykonawca składa ofertę .
W kosztorysie ofertowym na każdą część zamówienia należy określić:
1) ceny jednostkowe (netto , brutto)
2) stawkę podatku VAT
3) cena zamówienia (brutto)
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu powinny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu ) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji usług, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji.
Wszystkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Ceny jednostkowe kosztorysu nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu
zamówienia z zastrzeżeniem ustawowej zmiany podatku VAT.

5.3 Kryterium Termin płatności faktury [T] - 40%
14 dni – otrzyma 0 punktów
21 dni – otrzyma 20 punktów
30 dni – otrzyma 40 punktów
gdzie 1 pkt = 1 %
Uwaga: Wymagany minimalny termin płatności to 14 dni, a maksymalny termin płatności to 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferta z krótszym niż 14-to dniowy termin płatności
i z dłuższym niż 30-to dniowym zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 Zakup znaków drogowych i luster -bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Jedlińsk w 2023r.
SZCZEGÓLOWY OPIS W ZAŁ NR 9 DO SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34992200-9 - Znaki drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. T – Termin płatności faktury
40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + T

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
5.2 Kryterium „cena C” - 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
gdzie 1 pkt = 1 %

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
Sposób obliczenia ceny
Cena zamówienia brutto (cena ofertowa) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony formularz kosztorysu ofertowego dla poszczególnych części zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.
Cena zamówienia brutto za wykonanie danej części zamówienia ma służyć jedynie dla porównania i oceny ofert. Natomiast rozliczenie umowy będzie się odbywać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla każdej
z części na którą wykonawca składa ofertę .
W kosztorysie ofertowym na każdą część zamówienia należy określić:
1) ceny jednostkowe (netto , brutto)
2) stawkę podatku VAT
3) cena zamówienia (brutto)
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu powinny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu ) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji usług, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji.
Wszystkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Ceny jednostkowe kosztorysu nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu
zamówienia z zastrzeżeniem ustawowej zmiany podatku VAT.

5.3 Kryterium Termin płatności faktury [T] - 40%
14 dni – otrzyma 0 punktów
21 dni – otrzyma 20 punktów
30 dni – otrzyma 40 punktów
gdzie 1 pkt = 1 %
Uwaga: Wymagany minimalny termin płatności to 14 dni, a maksymalny termin płatności to 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferta z krótszym niż 14-to dniowy termin płatności
i z dłuższym niż 30-to dniowym zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem i wyładunkiem na potrzeby bieżących remontów dróg o nawierzchniach asfaltowych drogi na terenie Gminy Jedlińsk w 2023r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. T – Termin płatności faktury
40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + T

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
5.2 Kryterium „cena C” - 60% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
gdzie 1 pkt = 1 %

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
Sposób obliczenia ceny
Cena zamówienia brutto (cena ofertowa) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony formularz kosztorysu ofertowego dla poszczególnych części zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.
Cena zamówienia brutto za wykonanie danej części zamówienia ma służyć jedynie dla porównania i oceny ofert. Natomiast rozliczenie umowy będzie się odbywać na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla każdej
z części na którą wykonawca składa ofertę .
W kosztorysie ofertowym na każdą część zamówienia należy określić:
1) ceny jednostkowe (netto , brutto)
2) stawkę podatku VAT
3) cena zamówienia (brutto)
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu powinny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej – zgodnie z postanowieniami SWZ.
Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu ) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji usług, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji.
Wszystkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Ceny jednostkowe kosztorysu nie będą podlegały zmianie w toku realizacji przedmiotu
zamówienia z zastrzeżeniem ustawowej zmiany podatku VAT.

5.3 Kryterium Termin płatności faktury [T] - 40%
14 dni – otrzyma 0 punktów
21 dni – otrzyma 20 punktów
30 dni – otrzyma 40 punktów
gdzie 1 pkt = 1 %
Uwaga: Wymagany minimalny termin płatności to 14 dni, a maksymalny termin płatności to 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferta z krótszym niż 14-to dniowy termin płatności
i z dłuższym niż 30-to dniowym zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. Dla żadnej z części

2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. Dla żadnej z części


3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. Dla żadnej z części

4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg w okresie co najmniej 6 miesięcy,
(UWAGA! zamawiający uzna wykazane doświadczenie określone w pkt 4a w przypadku ubiegania się o każdą z części zamówienia, co oznacza że w przypadku ubiegania się o każdą z części zamówienia wystarczającym jest doświadczenie określone w pkt 4a powyżej )

b) potencjał techniczny
Wykonawca musi wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie usług. W szczególności wymaga się, żeby Wykonawca dysponował co najmniej n/w sprzętem:

Dla części 1

sprzęt
koparko-ładowarka Szt.1
samochód samowyładowczy- min 12 ton Szt.1
samochód samowyładowczy- min 24 ton Szt.1
Inne…..

Dla część 2

sprzęt
koparko-ładowarka Szt.1
samochód samowyładowczy- min 12 ton Szt.1
samochód samowyładowczy- min 24 ton Szt.1
Inne…..


Dla części 3

sprzęt
koparko-ładowarka Szt.1
koparko-ładowarka obrotowa Szt.1
samochód samowyładowczy Szt.1
Inne…..

Dla części 4 i 5

Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego sprzętu

Wykonawca może także wymienić alternatywne porównywalne technicznie sprzęty proponowane przez siebie dla wykonania danych usług, dołączając uzasadnienie swoich propozycji.
UWAGA! W przypadku ubiegania się o każdą z części zamówienia warunek dotyczący potencjału technicznego w przypadku posiadania wszystkich sprzętów określonych dla każdej z części, co oznacza że w przypadku ubiegania się o każdą z części należy dysponować sprzętem stanowiącym sumę potencjału technicznego wymaganego dla każdej z części tj:
sprzęt
koparko-ładowarka Szt.3
koparko-ładowarka obrotowa Szt.1
samochód samowyładowczy- min 12 ton Szt.2
samochód samowyładowczy- min 24 ton Szt.2
samochód samowyładowczy Szt.1
Inne…..

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych rejestrów Wykonawca nie musi załączać do dokumentów na wezwanie)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 7 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - wg załącznika 12 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):

a) wykazu doświadczenia; wykaz wykonanych usług (alternatywnie robót budowlanych ze względu na specyfikę zamówienia) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające wykonywanie usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. załącznik nr 3

b) wykazu potencjału technicznego- dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania; załącznik nr 4

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

-Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6.1 Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
6.2 Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 pzp w szczególności w zakresie:
a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację;
b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający;
c) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu prac;
d) zmiany w terminach wykonywania prac;
e) zmiany ilości prac - według potrzeb;
f) rezygnacji z wykonania części prac;
g) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią przyczyny niezależne od działań leżących po stronie Wykonawcy;
h) zmianę ceny ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia
i) zmiany waloryzacyjne zgodnie z art. 439 pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jedlinsk.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.