eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kup › Świadczenie usług transportu sanitarnegoOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530938517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 14

1.5.2.) Miejscowość: Kup

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-kup.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-kup.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-kup

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1996a14-9339-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00031163

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 151205,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów dla potrzeb Stobrawskiego Centrum Medycznego z siedzibą w Kup.
2. Za miejsce rozpoczęcia transportu sanitarnego będzie uważana jedna z obu lokalizacji Zamawiającego, tj.:
a) SZPITAL w KUP - ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup,
b) SZPITAL w POKOJU - ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie:
3.1. Pakiet nr 1 - transport sanitarny zespołem specjalistycznym:
1) w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,
2) Wymagana dyspozycyjność: 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę,
3) Usługa liczona będzie od miejsca zgłoszenia się Zespołu S na terenie jednego ze Szpitali - dot. obu lokalizacji Zamawiającego - lub w innym punkcie wyznaczonym przez Zamawiającego do miejsca zakończenia realizacji usługi. Usługa transportu sanitarnego nie obejmuje dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsca) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmuje powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego,
4) Przybycie Zespołu S do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 35 minut do lokalizacji w Kup oraz w czasie nie dłuższym niż 45 minut do lokalizacji w Pokoju,
5) Usługa transportu polegać będzie na odebraniu pacjenta z oddziału, doprowadzeniu do pojazdu, dowiezieniu pod wskazany adres na zleceniu przewozu, doprowadzeniu pacjenta: na badanie, konsultację, (w sytuacji przeniesienia do innego szpitala – doprowadzeniu pacjenta na Izbę Przyjęć),
6) Zespołem S mogą być realizowane wyłącznie usługi transportu w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury udrożnienia dróg oddechowych metodą intubacji dotchawiczej jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
7) Zlecenie powinno zawierać:
 priorytet transportu: PILNY/PLANOWY
 imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta;
 miejsce rozpoczęcia transportu;
 miejsce przeznaczenia transportu;
 określenie rodzaju transportu;
 datę, godzinę i minutę rozpoczęcia zlecenia;
 powód transportu;
 pozycja pacjenta w czasie transportu;
 podpis i pieczątka uprawnionego pracownika Zamawiającego.
8) Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez upoważniony personel Zamawiającego, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się Zespołu S w miejscu rozpoczęcia transportu,
9) Wzór zlecenia na transport zespołem S stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
10) Do faktury należy dołączyć:
 zestawienie przewozów zespołem S w danym miesiącu – wzór stanowi załącznik nr 8 do zapytania,
 „kompleksowe zestawienie usług transportu sanitarnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do zapytania.

3.2. Pakiet nr 2 - transport sanitarny zespołem podstawowym:
1) w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,
2) Wymagana dyspozycyjność: w dni powszednie w godzinach od 1900 do 700 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy,
3) Usługa transportu sanitarnego liczona będzie od miejsca wyjazdu Zespołu P czyli obejmuje dojazd do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsce) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz obejmuje powrót do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi.
4) W przypadku wezwania z priorytetem PILNY, przybycie Zespołu P do miejsca wezwania powinno nastąpić niezwłocznie od momentu wezwania, w czasie nie dłuższym niż 50 minut - dot. obu lokalizacji Zamawiającego. W celu sprawnej realizacji usługi transportu sanitarnego pacjent wraz z dokumentacją medyczną musi być gotowy do transportu w ciągu 10 minut od chwili wezwania zespołu P w trybie pilnym. W przypadku wezwania z priorytetem PLANOWY przybycie Zespołu P do miejsca wezwania nie może przekraczać 120 minut – dot. obu lokalizacji Zamawiającego.
5) Usługa transportu polegać będzie na odebraniu pacjenta z oddziału, doprowadzeniu do pojazdu, dowiezieniu pod wskazany adres na zleceniu przewozu, doprowadzeniu pacjenta: na badanie, konsultację, (w sytuacji przeniesienia do innego szpitala –doprowadzeniu pacjenta na Izbę Przyjęć),
6) Zlecenie powinno zawierać:
 priorytet transportu: PILNY/PLANOWY
 imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta;
 miejsce rozpoczęcia transportu;
 miejsce przeznaczenia transportu;
 określenie rodzaju transportu;
 datę, godzinę i minutę rozpoczęcia zlecenia;
 powód transportu;
 pozycja pacjenta w czasie transportu;
 podpis i pieczątka uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7) Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego przez upoważniony personel Zamawiającego, pod numer telefonu wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie lekarskie w formie pisemnej musi być przekazane w momencie zgłoszenia się Zespołu P w miejscu rozpoczęcia transportu.
8) Wzór zlecenia na transport zespołem P stanowi załącznik nr 7 do zapytania.
9) Do faktury należy dołączyć:
 zestawienie przewozów zespołem P w danym miesiącu – wzór stanowi załącznik nr 9 do zapytania,
 „kompleksowe zestawienie usług transportu sanitarnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do zapytania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 123645,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych dla potrzeb Stobrawskiego Centrum Medycznego z siedzibą w Kup.
2. Za miejsce rozpoczęcia transportu sanitarnego będzie uważana lokalizacji Zamawiającego, tj.:
a) SZPITAL w KUP - ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup,
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie:
3.1. Pakiet Nr 3 - transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych:
1) Wymagania odnośnie wyposażenia pojazdu - pojazd sanitarny musi być wyposażony w specjalistyczne urządzenie dedykowane do transportu materiałów biologicznych, w tym krwi i preparatów krwiopochodnych, z możliwością ciągłego monitorowania warunków transportu. Urządzenie musi posiadać certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie RP oraz aktualne świadectwo homologacji. Zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 16.10.2017r. („w sprawie leczenia krwią i jej składnikami…” - Dz. U. z 2017r. poz. 2051) -krew i jej składniki muszą być przewożone w warunkach poddawanych systematycznej walidacji i bieżącej kontroli za które odpowiedzialny będzie Wykonawca. Walidacja winna być przeprowadzana 1 x na kwarta i każdorazowo winien być sporządzony protokół kontroli temperatury transportu zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa,
2) Wymagana dyspozycyjność: 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę,
3) Przyjęcie zlecenia na usługę transportową nastąpi na podstawie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego pod nr telefonu wskazany przez Wykonawcę,
4) Po otrzymaniu zlecenia przewozu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych, przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia do jednej z lokalizacji Zamawiającego, przy czym:
 Po otrzymaniu zlecenia przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych czas przybycia do szpitala nie może przekraczać 60 minut,
 Po otrzymaniu zlecenia przewozu materiałów biologicznych czas przybycia do szpitala nie może przekraczać 120 minut.
5) Zlecenie na transport krwi i materiałów krwiopochodnych będzie realizowane:
 z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu do Oddziału Szpitalnego, który krew lub preparat krwiopochodny zamawiał,
 z właściwego Oddziału Szpitalnego zamawiającego krew lub preparat krwiopochodny do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
6) Zlecenie powinno zawierać:
 imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta;
 miejsce rozpoczęcia transportu;
 miejsce przeznaczenia transportu;
 określenie rodzaju transportu;
 datę, godzinę i minutę rozpoczęcia zlecenia;
 powód transportu;
 podpis i pieczątka uprawnionego pracownika Zamawiającego.
7) Wzór zlecenia na transport krwi stanowi integralny załącznik nr 7 do zapytania,
8) Do faktury należy dołączyć:
 zestawienie przewozów krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych w danym miesiącu – wzór stanowi załącznik nr 10 do zapytania,
 „kompleksowe zestawienie usług transportu sanitarnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do zapytania,
9) W zakresie transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych usługa liczona będzie od miejsca rozpoczęcia transportu do miejsca przeznaczenia transportu, zgodnie ze zleceniem. Usługi transportu sanitarnego nie obejmują dojazdu do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako punktu (miejsca) rozpoczęcia świadczenia usługi oraz nie obejmują powrotu do siedziby Wykonawcy lub miejsca wyczekiwania pojazdów po realizacji usługi zleconej przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 27560,04 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 26 50 979

7.3.3) Ulica: Mickiewicza

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-369

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754 26 50 979

7.3.3) Ulica: Mickiewicza

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-369

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.