eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Konserwacja, serwis oraz naprawa urządzeń dźwigowych na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w InowrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja, serwis oraz naprawa urządzeń dźwigowych na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 97

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 354 55 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@szpitalino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja, serwis oraz naprawa urządzeń dźwigowych na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e8c4adb-673d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447029/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: M-62/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi konserwację, serwis oraz naprawę urządzeń dźwigowych na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu w zakresie:
a) Konserwacjii pogotowia dźwigowego,
b) Napraw bieżących dźwigów,
Wykaz dźwigów objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SWZ
2) W ramach prowadzenia konserwacji, pogotowia dźwigowego i napraw bieżących dźwigów
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług konserwacji i napraw zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30
października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń(Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 i 1356) w
zakresie:
a) Dokonywania przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonym
w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji, obejmujących sprawdzenie działania
wszystkich urządzeń, mechanizmów, instalacji i części pod kątem bezpieczeństwa
eksploatacji oraz ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
b) Konserwacji, pod pojęciem której Zamawiający rozumie utrzymanie w ruchu i
należytym stanie technicznym znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego
urządzeń oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
prawidłowego ich funkcjonowania (tj. płynów, smarów, środków czyszczących).
c) Napraw, pod pojęciem której Zamawiający rozumie, wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia właściwości użytkowych uszkodzonym w wyniku awarii elementom lub pojedynczym modułom użytkowanych przez Zamawiającego urządzeń (bez konieczności zapewniania elementów lub podzespołów nowych w miejsce uszkodzonych).
d) W przypadku przywrócenia UTB do pełnej sprawności lub nagłe naprawy awaryjne, z zastosowaniem nowych części, na wykonane usługi należy przedstawić kosztorys powykonawczy.
e) Wykonywania regulacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z DTR urządzeń oraz bieżące usuwanie usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy.
f) Wykonywania pomiarów oporności izolacji obwodów elektrycznych i skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dźwigu w terminach wymaganych przepisami oraz przekazanie protokołu Zamawiającemu.
g) Założenia i prowadzenia dziennika konserwacji z zapisami wykonywanych czynności i wyników przeglądów.
h) Przygotowania i zgłoszenia UTB do badań wykonywanych przez organ dozoru technicznego oraz obecność podczas badania pracownika Wykonawcy.
i) Prowadzenia całodobowego pogotowia dźwigowego. W dni robocze od godziny 7:00 do godziny 15:00 na terenie Szpitala. W dni wolne od pracy, niedziele i święta oraz w dni powszednie od godziny 15:00 pełnienie dyżuru poza terenem Szpitala.
j) Miejscem świadczenia usług jest miejsce użytkowania urządzeń i instalacji lub też punkt serwisowy Wykonawcy (w zależności od kwalifikacji naprawy, wysokiego stopnia uszkodzenia, bądź też stopnia skomplikowania naprawy, wymagającego większego zaangażowania ze strony Wykonawcy). Koszt transportu urządzenia do punktu serwisowego Wykonawcy każdorazowo ponosi Wykonawca.
3) W czasie trwania umowy, Strony zobowiązują się przestrzegać następujących zasad
realizacji przedmiotu umowy:
a) Należy prowadzić imienną listę obecności pracowników pełniących dyżur na terenie Szpitala oraz podać numer telefonu kontaktowego do konserwatora pełniącego dyżur.
b) O konieczności naprawy urządzenia Zamawiający powiadamia Wykonawcę telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio zgłaszając zapotrzebowanie w siedzibie Wykonawcy. Zgłoszenia dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
c) Wszelkie naprawy i prace konserwacyjne odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją obiektu, przy czym Zamawiający zobowiązuje umożliwić Wykonawcy dostęp do urządzeń w uzgodnionym terminie, celem dokonania naprawy.
d) Czynności związane z usuwaniem występujących usterek lub awarii Wykonawca zobowiązany jest podjąć w ciągu dwóch godzin, od chwili powiadomienia przez użytkownika o niesprawności dźwigu oraz bezzwłocznie całodobowo w przypadku konieczności uwolnienia osób znajdujących się w kabinie.
e) Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy zobowiązuje się sporządzić ocenę stanu technicznego urządzenia. Jeżeli naprawa wymaga daleko idących modyfikacji konfiguracji urządzenia, których koszty mogą znacznie przekroczyć aktualną wartość urządzenia, bądź też awaria urządzenia jest rezultatem utracenia jego przydatności eksploatacyjnej i ma charakter trwały, decyzja o podjęciu dalszych czynności serwisowych lub odstąpieniu od nich leży w gestii Zamawiającego.
f) Po każdej wykonanej naprawie bieżącej należy przedstawić wypełnione zlecenie wykonania usługi i dostarczyć do Działu Technicznego w kolejnym dniu roboczym. Druk dostarcza Zamawiający.
g) Wymienione i zużyte części zdać do Działu Technicznego.
4) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 12 miesięcy może ulec przedłużeniu
przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzystał ilości
asortymentu określonego przedmiotem umowy.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka, ul.
Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
7) Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 50531400-0
8) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 177120,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177120,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 177120,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elwind Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5540309991

7.3.3) Ulica: Podlesna 41

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-145

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 370000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.