eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › "Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej"Ogłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej
Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bielski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072257289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Regera 81

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-382

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.zdp@powiat.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.powiat.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej
Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cee4a355-a3b2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028113/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344), tj.:
1) poprzez Platformę przetargową - pod adresem:
https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania lub
2) pocztą elektroniczną – na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego: przetargi.zdp@powiat.bielsko.pl oraz adresy e-mail
wskazane przez Wykonawców w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko
poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia składanie oferty (tj. oferty składanej przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert, zawierającej wymagane
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy
przetargowej. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności
od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
2. Korespondencja elektroniczna niedotycząca składania oferty w terminie składania ofert odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy przetargowej lub za pomocą poczty elektronicznej – adres: przetargi.zdp@powiat.bielsko.pl.
3. Zaleca się, by we wszelkiej korespondencji e-mailowej związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługiwali się numerem postępowania tj. ZDP.272.3.5.2023.
4. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2070).
5. Dokumenty/oświadczenia elektroniczne, elektroniczne kopie dokumentów/oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez
Platformę przetargową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej w pkt 2, jako załączniki. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.
6. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (UWAGA! Składanie ofert wyłącznie poprzez Platformę przetargową) zobowiązany jest
zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://powiatbielsko.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej. Złożenie oferty
poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa powyżej.
7. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem: https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
8. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal
B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 –
16:00.
9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tzw.
forma elektroniczna), elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. T. Regera 81;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) dostęp do danych mogą mieć podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; udostępnienie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji (np. serwis systemów
informatycznych);
5) Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, co najmniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
9) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Pozostałe informacje dot. RODO zostały określone w Rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.272.3.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia w następującym zakresie:
a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
b) ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
c) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm/ dewastację oraz od kradzieży
zwykłej,
d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i
użytkowanego mienia, administrowania mienia, w tym zarządzania i administrowania drogami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dodatkowy zakres dotyczy zmiany terminu wykonywania Umowy tj. okresów ubezpieczenia (okresów rozliczeniowych), maksymalnie o 12 miesięcy, w szczególności w przypadku nierozstrzygnięcia we właściwym terminie postępowania o udzielenie zamówienia zapewniającego zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Maksymalna wartość opcji nie może przekroczyć równowartości 50% ceny ofertowej Wykonawcy (Ubezpieczającego), obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
Warunkiem uruchomienia zamówienia opcjonalnego jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnej informacji o potrzebie skorzystania z prawa opcji, najpóźniej w terminie 7 dniu przed zakończeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego. W przypadku, gdy dzień wykonania zamówienia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych we
wszystkich kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki dodatkowe (klauzule fakultatywne)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu - dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1130 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [UDUiR];
za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający uznaje posiadanie uprawnień (odpowiedniego zezwolenia) do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl przepisów UDUiR, w grupie ubezpieczeń 8, 9 i 13 Działu II Załącznika do UDUiR.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ;
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w 8, 9 i 13 grupie ubezpieczeń Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta przetargowa (złożona do upływu terminu składania ofert) winna zawierać:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; w miejscach oznaczonych gwiazdką należy skreślić niewłaściwy zapis lub wpisać odpowiednio (dotyczy wskazania podwykonawstwa),
b) załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ,
c) załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy dot. podlegania/ niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
d) dokumenty jednoznacznie potwierdzające umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy/ dokonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu (np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo);
upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym; w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz;
e) ew. załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy – na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika/ lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą;
powyższy warunek nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik/ lider Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Na podstawie art. 117 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający określa następujące wymaganie:
w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli będzie spełniony w całości przez co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum), tj. gdy co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w § 6 umowy.
2. Strony przewidują również możliwość wprowadzenia zmian do Umowy zgodnie z zapisami § 7 i 8 umowy.
3. Wprowadzenie zmian winno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://powiatbielsko. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.