eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzychód › DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ZBIORNIKA I OSPRZĘTEM DO MAGAZYNOWANIA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO, CIEKŁEGO AZOTU, BUTLI Z TLENEM MEDYCZNYMOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH
WRAZ Z DOSTAWĄ ZBIORNIKA I OSPRZĘTEM DO MAGAZYNOWANIA CIEKŁEGO TLENU
MEDYCZNEGO, CIEKŁEGO AZOTU, BUTLI Z TLENEM MEDYCZNYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 10

1.5.2.) Miejscowość: Międzychód

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH
WRAZ Z DOSTAWĄ ZBIORNIKA I OSPRZĘTEM DO MAGAZYNOWANIA CIEKŁEGO TLENU
MEDYCZNEGO, CIEKŁEGO AZOTU, BUTLI Z TLENEM MEDYCZNYM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8f9c1f8-a3b8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060047/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa gazów medycznych wraz z dostawą zbiornika i osprzętem do magazynowania ciekłego tlenu medycznego , ciekłego azotu, butli z tlenem medycznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. w zakładce Regulamin.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania, na której udostępnił specyfikację.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), zwanym dalej: rozporządzenie ws. środków komunikacji elektronicznej.
13. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla Wykonawcy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Szpitalna 10.
 dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w SPZOZ Międzychód: iod@spzoz-miedzychod.com.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej SWZ prowadzonym w trybie podstawowym (nr postępowania AG/ZP-02/2023)
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 przysługuje Pani/Panu prawo:
− wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, zapisów postanowień umownych, nie może naruszać integralności protokołu wraz z załącznikami.
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG/ZP-02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) dostawa ciekłego tlenu medycznego,
b) dostawa tlenu medycznego w butlach
c) dostawa ciekłego azotu medycznego
d) dostawa innych gazów
e) dzierżawa zbiornika wraz z osprzętem do magazynowania ciekłego tlen medycznego, butli medycznych i technicznych
f) transport ciekłego tlenu medycznego, tlenu medycznego w butlach i innych gazów w butlach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

17. Prawo opcji Zamawiający oświadcza, że w okresie trwania umowy zrealizuje dostawy gazów wraz z dzierżawą butli/zbiornika do wartości 80 % łącznego wynagrodzenia, określonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Pozostały przedmiot umowy w zakresie 20 % wartości wynagrodzenia wskazanego w formularzu ofertowym, objęty jest prawem opcji. Z tytułu niezakupienia przez Zamawiającego przedmiotu umowy objętego prawem opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. O skorzystaniu z prawa opcji, w okresie trwania umowy Zamawiający będzie informował Wykonawcę w sposób przyjęty dla zgłaszania zapotrzebowania na dostawy w zakresie podstawowym zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy: Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku dla zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301) lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych (będących przedmiotem zamówienia), w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw Członkowskich UE.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć:
1. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym) – załącznik nr 1;
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
c) Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) (dokument składany na wezwanie Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) kopii zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, wydanego na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301) lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych, w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw Członkowskich UE.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dla każdej pozycji ofertowej:
- w przypadku, gdy na asortyment składają się gazy medyczne będące produktem leczniczym (tlen, podtlenek azotu, mieszanina 50% tlen/50%podtlenek) - karty charakterystyki produktu leczniczego (dla każdego oferowanego gazu),
- w przypadku gdy na asortyment składają się gazy medyczne będące wyrobem medycznym (dwutlenek węgla laparoskopowy/medyczny) – opis techniczny lub katalog lub ulotkę oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności.
- w przypadku gdy na asortyment składają się gaz techniczny argon – ulotkę lub opis techniczny lub katalog
2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- w przypadku, gdy na asortyment składają się gazy medyczne będące produktem leczniczym (tlen, podtlenek azotu, mieszanina 50% tlen/50%podtlenek) - karty charakterystyki produktu leczniczego (dla każdego oferowanego gazu),
- w przypadku gdy na asortyment składają się gazy medyczne będące wyrobem medycznym (dwutlenek węgla laparoskopowy/medyczny) – opis techniczny lub katalog lub ulotkę oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności.
- w przypadku gdy na asortyment składają się gaz techniczny argon – ulotkę lub opis techniczny lub katalog

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Zamawiający wymaga, aby składana oferta zawierała wypełnione wszystkie obowiązkowe pola dedykowane dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl oraz załączono do niej załączniki:

1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ)
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ)
3) Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
4) pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

rodzaj i zakres zmian, w tym klauzulę waloryzacyjną określa wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-miedzychod

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.