eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › Dostawa nowych maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w WięcborkuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nowych maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNA SPÓŁKA WODNA W WIĘCBORKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000762738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 600-lecia 9/10

1.5.2.) Miejscowość: Więcbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 604593857

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gsw_wiecbork@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gsw_wiecbork

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowych maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2c31002-7233-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484255

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GSW.WIECBORK.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 165566,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kosiarka wysięgnikowa (ramię wysięgnikowe) o zasięgu 5,5-6,5 m wraz z osprzętem tj. głowicą koszącą – bijakową oraz odmularką do rowów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16310000-1 - Kosiarki

4.5.5.) Wartość części: 117900,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Rębak do cięcia i rozdrabniania gałęzi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Formularza oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43312200-5 - Rębarki

4.5.5.) Wartość części: 47666,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163467,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 183270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 163467,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Komunalny.pl Sp. j. P. Pawlak, S. Mikołajczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861699985

7.3.3) Ulica: Sulęcin, ul. Lipowa 1

7.3.4) Miejscowość: Sulęcinek

7.3.5) Kod pocztowy: 63-023

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163467,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70110,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Komunalny.pl Sp. j. P. Pawlak, S. Mikołajczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861699985

7.3.3) Ulica: Sulęcin, ul. Lipowa 1

7.3.4) Miejscowość: Sulęcinek

7.3.5) Kod pocztowy: 63-023

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60270,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.