eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej dla ZSLP w Białogardzie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej dla ZSLP w Białogardzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W BIAŁOGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszalińska 3

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/zslp-bialogard/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej dla ZSLP w Białogardzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7625cd22-a3aa-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7625cd22-a3aa-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie przy pomocy narzędzia platforma e-Zamówienia, dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający za wyjątkiem złożenia oferty dopuszcza możliwość komunikowania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.270.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju napędowego do magazynów paliw zlokalizowanych na składnicach drewna w: Podborsku,Kępicach,Białym Borze,Skibnie,Jankowie Pomorskim,Łubowie, Damnicy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej w miejscowości Białogard.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostepnośc stacji paliw w okresie dobowym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa olejów hydraulicznych i środków smarnych do składnic: Podborsko, Skibno, Kępice, Biały Bór, Damnica, Łubowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 09211610-0 - Płyny do celów hydraulicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia cząstkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Dla zamówienia częściowego nr 1 i nr 2
Warunek ten w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca wykaże że– posiada aktualną koncesję wydaną zgodnie z art.32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. z 2022r poz.1385 z późn. zm.) na obrót paliwami ciekłymi
Dla zamówienia częściowego nr 3
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
4a.Warunek w zakresie doświadczenia
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) dostawę lub dostawy:
• dla zamówienia częściowego nr 1: dostawy oleju napędowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto;
• dla zamówienia częściowego nr 2: dostawy benzyny Pb 95 o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto
• dla zamówienia częściowego nr 3 : dostawy olejów i smarów o łącznej
wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykazywania się przez wykonawcę kilkoma dostawami z różnych umów, może on się wykazać łączną wartością wykonanych dostaw maksymalnie z trzech umów.
4b. Warunek w zakresie potencjału technicznego wykonawcy
Warunek w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować:
• dla zamówienia częściowego nr 1: minimum jedną cysterną do przewozu oleju napędowego (dopuszczoną do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego ) wyposażoną w legalizowaną aparaturę pomiaru wydawanego paliwa.
• dla zamówienia częściowego nr 2: minimum jedną stacją paliw czynną od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do godz.15.00 zlokalizowaną w miejscowości Białogard mającą w swym asortymencie benzynę bezołowiową Pb 95.
• dla zamówienia częściowego nr 3: minimum jednym pojazdem do przewozu konfekcjonowanych olejów hydraulicznych i środków smarnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej ,niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu , dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SWZ) – dotyczy zamówień częściowych nr 1 ,nr 2, nr 3.
*3-letni okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę dostawy, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy*.
*3-miesięczny okres należy liczyć wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
c) wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wzór wykazu dla zamówienia częściowego nr 1 stanowi załącznik nr 9 do SWZ
- wzór wykazu dla zamówienia częściowego nr 2 stanowi załącznik nr 11 do SWZ
- wzór wykazu dla zamówienia częściowego nr 3 stanowi załącznik nr 10 do SWZ
d) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydanej zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne – dotyczy zamówień częściowych nr 1 i nr 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków wprowadzenia zmian (art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poprzez dopuszczalność zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację oraz obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z realizacją umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku braku możliwości realizacji postanowień Umowy spowodowanych niezależnymi od stron czynnikami np.:
a. okresowym zmniejszeniem zapotrzebowania na produkty stanowiące przedmiot zamówienia,
b. niedostępnością określonych półproduktów służących do wytwarzania wyrobów będących przedmiotem zamówienia,
c. sytuacją powstałą w wyniku występowania stanu pandemii, na przykład ograniczeń wprowadzonych przez władze rządowe lub samorządowe, zwiększoną znacząco absencją chorobową pracowników każdej ze stron.
2) w przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie ona zrealizowana w zakresie ilościowym, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia Umowy aż do jej wykonania w zakresie ilościowym, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.
Zmiana terminu realizacji umowy będzie miała charakter aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zamówienia maksymalnie o 50% w stosunku do wielkości pierwotnej określonej w umowie, w szczególności w przypadku:
1) zaistnienia okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy (np. gwałtowna dekoniunktura, kryzys finansowy w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych dostaw zamiennych na realizację przedmiotu umowy, stan epidemii)
2) gdy umowa nie będzie mogła być wykonana według pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron
3) wprowadzenia znaczących ograniczeń w drodze zarządzeń lub decyzji branżowych, na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe.
4) istotnych zmian organizacyjnych Zamawiającego polegających na
- likwidacji zakładu
- zamknięcia profilu produkcji w którym wykorzystany jest przedmiot
zamówienia,
5) ograniczenia zakresu przedmiotu działalności Zamawiającego.
6) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne (wojna, pożar, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, strajki, stan epidemii itp.),
7) zmiana kursu EURO o więcej niż 10 % w stosunku do kursu z dnia otwarcia ofert
8) spadek cen drewna o więcej niż 10 % w stosunku do cen z dnia otwarcia ofert

Redukcja zamówienia będzie miała formę jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. W razie skorzystania z klauzuli redukcyjnej Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tym związane.
6.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.