eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › DZIERŻAWA WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWO-MATERIAŁOWĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCHOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZIERŻAWA WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWO-MATERIAŁOWĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Technologii Paliw i Energii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000025945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@itpe.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itpe.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZIERŻAWA WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWO-MATERIAŁOWĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d91b512b-a3a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d91b512b-a3a9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/itpe/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa wraz z obsługą serwisowo-materiałową 10 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.
2. W przypadku potrzeby zwiększenia ilości drukarek u Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości drukarek o maksymalnie 1 szt. Realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 8 SWZ.
3. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku potrzeby zwiększenia ilości drukarek u Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości drukarek o maksymalnie 1 szt. Realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 8 SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS DOSTAWY I INASTALACJI URZĄDZEŃ

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: JEDNORODNOŚĆ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie (2) usługi polegające na dzierżawie oraz utrzymywaniu stałej sprawności technicznej minimum 10 sztuk urządzeń drukujących/urządzeń wielofunkcyjnych (zgodnych z przedmiotem zamówienia) przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (brutto).
UWAGA: przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną / wykonywaną w ramach jednej umowy. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania usług dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania do upływu terminu składania ofert) i te parametry należy podać w wykazie dostaw. Wykaz usług zostanie przekazany na wezwanie, o którym mowa pkt. 9.5. SWZ.
4.2. Wykonawca dysponuje następującymi osobami:
a) dwie (2) osoby posiadające co najmniej roczne doświadczenie w serwisach urządzeń drukujących.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem z art. 274 ust. 1 Pzp.
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług serwisowych urządzeń drukujących wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem z art. 274 ust. 1 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 11 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym:
1. zmiany zapisów w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
2. zmiany zapisów w umowie z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
3. zmiany, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
4. zmiany zapisów w umowie z powodu zmiany lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego, (który nie jest Podwykonawcą). W takim przypadku nowy podmiot powinien wykazywać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy (jeżeli dotyczy).
5. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
5.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian a należny podatek zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT;
5.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
5.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
5.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa a ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6 W przypadku, o którym mowa w pkt. 5. lit. b) ÷ d) powyżej, Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie, że:
6.1. zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz
6.2. o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zmiany, o których mowa w pkt. 5. lit. a) ÷ d) powyżej obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy ze zmianą przedmiotowych przepisów. Zmiany te zostaną dokonane, jeżeli będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz wykazania zmienionej wartości wynagrodzenia leży po stronie Wykonawcy.
8. Klauzule waloryzacyjne opisane w pkt. 22 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: 48 m-cy licząc od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w terminie maksymalnie do 7 dni od zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie do 3 dni od jej wysłania przez Zamawiającego.
Zamawiający przekaże podpisaną elektronicznie umowę na skrzynkę mailową Wykonawcy oraz na skrzynkę epuap Wykonawcy.
W wypadku gdy Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium (art. 98 ust. 6 pkt 2a ustawy PZP).
Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.