eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/07/23Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/07/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Sarego 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-047

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@iz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.izoo.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badawczo-Naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, KR-01/07/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae8a343a-a2d5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający działając na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie przedstawienia próbki. Próbki należy przesłać najpóźniej do dnia i godziny terminu składania ofert z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.
Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji dotyczą. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
w SWZ. W przypadku opakowań funkcjonalnych, produkty należy dostarczyć w opakowaniu oryginalnym, umożliwiającym także ocenę opakowania.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR-01/07/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Zakład Biologii Molekularne Zwierząt)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych (Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej:

Dla Części 1
Z uwagi na to, że niektóre produkty są typu „Custom” i wymagają samodzielnego, indywidualnego zaprojektowania / organizacji (np. startery, płytki OpenArray, zestawy Custom sond TaqMan
i starterów) przez danego przedstawiciela Zamawiającego co stanowi własność intelektualną tej osoby, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu składanie zamówień poprzez odpowiedni portal www.

Przez portal www Zamawiający rozumie się stronę internetową www (sklep internetowy) oraz zintegrowane narzędzie do projektowania indywidualnych produktów typu Custom.

Strona internetowa www (sklepu internetowego), zapewniająca funkcjonalność opisaną poniżej:
a) jest odpowiednio zabezpieczona (bezpieczna) – m.in. posiada certyfikat umożliwiający weryfikację i bezpieczną komunikację ze sklepem,
b) umożliwia założenie indywidualnych kont klienta dla wszystkich wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, zabezpieczonych indywidualnym hasłem klienta;
c) umożliwia skorzystanie z wyszukiwarki Produktów poprzez wpisanie nazwy i/lub nr katalogowego Produktu;
d) zawiera ceny wszystkich oferowanych Zamawiającemu Produktów wskazanych w zawartej
z Zamawiającym Umowie o udzielenie zamówienia publicznego;
e) umożliwia sprawdzenie historii zamówień przypisanych do danego konta klienta Zamawiającego i ponowną realizację tego samego zamówienia;
f) umożliwia Zamawiającemu sprawdzanie na bieżąco statusu zamówień;
g) informuje mailowo Zamawiającego o szczegółach dostawy zamówionych Produktów
i umożliwia śledzenie przesyłek;
h) umożliwia Zamawiającemu automatyczne uwzględnienie cen promocyjnych po podaniu właściwego kodu promocji.
i) informacja o dostępności produktu w magazynie.

Zintegrowane narzędzie do projektowania indywidualnych produktów typu Custom, zapewniające funkcjonalność opisaną poniżej:
a) posiadającą zintegrowane narzędzia służące do samodzielnego projektowania / organizacji Produktów typu Custom z wykorzystaniem dedykowanych, sprawdzonych algorytmów oraz jego zamawianiem poprzez ten sam portal www.
b) posiadającą możliwość samodzielnego zaprojektowania przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego indywidualnych Produktów typu Custom, przypisanych do poszczególnych, chronionych hasłem, kont klienta Zamawiającego, które zabezpieczają indywidualne projekty przed powtórnym wykorzystaniem i/lub zamówieniem przez innych przedstawicieli Zamawiającego i innych Zamawiających.
c) narzędzia do w/w projektowania / zamawiania umożliwiają:
• dla oligonukleotydów nieznakowanych: wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / w wodzie; o określonym stężeniu);
• dla oligonukleotydów znakowanych: wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / w wodzie; o określonym stężeniu), wybranie barwnika fluorescencyjnego (m.in. 6FAM, VIC, NED, TET, itp.);
• dla pary oligonukleotydów znakowanych: wpisanie sekwencji pary oligonukleotydów, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / wodzie; o określonym stężeniu), wybranie barwnika fluorescencyjnego (m.in. 6FAM, VIC, NED, TET, itp.);
• dla pary nieznakowanych oligonukleotydów wraz z jedną znakowaną sondą TaqMan: wybór barwnika fluorescencyjnego, wklejenie fragmentu sekwencji DNA i nazwy oraz zaznaczenie kluczowego fragmentu sekwencji, na podstawie których algorytm projektuje zestaw dwóch starterów i jednej sondy TaqMan; możliwość analizy bioinformatycznej; zaznaczenie skali syntezy;
• dla pary nieznakowanych oligonukleotydów wraz z dwoma znakowanymi sondami TaqMan: wklejenie fragmentu sekwencji DNA i nazwy oraz zaznaczenie w sekwencji SNP
i nazwy SNP, na podstawie których algorytm projektuje zestaw dwóch starterów i dwóch sond TaqMan znakowanych VIC i FAM; zaznaczenie skali syntezy;
• dla pojedynczej sondy TaqMan: nazwa zestawu, wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybór Quenchera, wybór barwnika fluorescencyjnego;
• dla płytek OpenArray Genotyping: wklejenie wielu sekwencji DNA naraz, nazwanie ich, zaznaczenie w sekwencji SNP i nazwy SNP, na podstawie których algorytm projektuje zestawy dwóch starterów i dwóch sond TaqMan znakowanych VIC i FAM; samodzielne układanie zaprojektowanych assay’ów na płytkach OpenArray; możliwość samodzielnej modyfikacji układu zestawów na płytce oraz wymiany pojedynczych zestawów na inne przy ponownym zamówieniu tego samego projektu;
• zapisanie projektu i ponowne jego zamówienie, bez koniczności projektowania / wpisywania od nowa.

Dla Części 2
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu składanie zamówień poprzez odpowiednią stronę internetową www (sklep internetowy), zapewniającą funkcjonalność opisaną poniżej:

a) jest odpowiednio zabezpieczona (bezpieczna) – m.in. posiada certyfikat umożliwiający weryfikację i bezpieczną komunikację ze sklepem;
b) umożliwia założenie indywidualnych kont klienta dla wszystkich wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, zabezpieczonych indywidualnym hasłem klienta;
c) umożliwia skorzystanie z wyszukiwarki Produktów poprzez wpisanie nazwy i/lub nr katalogowego Produktu;
d) zawiera ceny wszystkich oferowanych Zamawiającemu Produktów wskazanych w zawartej z Zamawiającym Umowie o udzielenie zamówienia publicznego;
e) umożliwia sprawdzenie historii zamówień przypisanych do danego konta klienta Zamawiającego i ponowną realizację tego samego zamówienia;
f) umożliwia Zamawiającemu sprawdzanie na bieżąco statusu zamówień;
g) informuje mailowo Zamawiającego o szczegółach dostawy zamówionych Produktów
i umożliwia śledzenie przesyłek;
h) umożliwia Zamawiającemu automatyczne uwzględnienie cen promocyjnych po podaniu właściwego kodu promocji.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia zdolności technicznych (potencjału technicznego) Wykonawcy:
- dla Części 1 – portalu www,
- dla Części 2 – strony internetowej www,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do zaprezentowania/demonstracji (próbki) działania: dla Części 1 – portalu www, dla Części 2 -
strony internetowej www w siedzibie Zamawiającego albo zaprezentowania/demonstracji działania portalu www lub/i strony internetowej www drogą elektroniczną (przy użyciu aplikacji Microsoft Teams), w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy produktów równoważnych odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) dokumentów (opisów) do wyznaczonych pozycji w załącznikach nr 7, 8 do SWZ.
Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydawane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment „równoważny” winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze jak wskazane przez Zamawiającego (np. stopień sterylności, termin przydatności produktu do użytkowania) potwierdzone odpowiednim dokumentem (np.: aktualną kartą charakterystyki produktu, certyfikatem analitycznym, ofertą katalogową, zdjęciem katalogowym wraz z opisem lub innym dokumentem/materiałem) sporządzonym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski, potwierdzającym zgodność oferowanych odczynników i materiałów równoważnych z wymogami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.
- Dokumenty (opisy) należy złożyć wraz z ofertą drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow
W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty, przekazuje się
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

b) próbek do wyznaczonych pozycji w załączniku nr 7 do SWZ

Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji dotyczą. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
w SWZ. W przypadku opakowań funkcjonalnych, produkty należy dostarczyć w opakowaniu oryginalnym, umożliwiającym także ocenę opakowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
– dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim spełnia warunek zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
UWAGA: W przypadku gdy tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie spełnia warunek/warunki udziału w postępowaniu tylko on składa oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy konieczność zmian wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym zmiany stawki podatku VAT), lub z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy lub Zamawiającego (adresu siedziby, numerów: REGON, NIP, rachunku bankowego).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 oraz terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen w drodze porozumienia stron, zgodnie z warunkami określonymi w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Obligatoryjne podstawy wykluczenia (C.D Kwalifikacji podmiotowej wykonawcy) :

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi okoliczność wskazana3) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw 2022 r. Poz. 835).
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.