eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Zakup jednorazowych materiałów medyczychOgłoszenie z dnia 2022-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup jednorazowych materiałów medyczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141545411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Józefa Sowińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nzozlegionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nzozlegionowo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.nzozlegionowo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup jednorazowych materiałów medyczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b48282a4-88db-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045485/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Jednorazowe materiały medyczne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00050797/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 259998,03 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 238673,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kaniul, igieł i innych produktów do pobierania krwi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie
nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot
używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej
rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.5.5.) Wartość części: 20281,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy,
nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej
rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 22903,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych oraz pasków do zamykania ran.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie
nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot
używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej
rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

4.5.5.) Wartość części: 4140,92 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic ochronnych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany
wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów
demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany.
Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania
określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania
przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 81797,14 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów do anestezji i resuscytacji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy,
nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej
rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

4.5.5.) Wartość części: 23612,21 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych artykułów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy,
nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej
rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 85938,38 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zmiana narzędzia elektronicznego służącego do składania ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zmiana narzędzia elektronicznego służącego do składania ofert

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamiana narzędzia elektronicznego służącego do składania ofert

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamiana narzędzia elektronicznego służącego do składania ofert

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamiana narzędzia elektronicznego służącego do składania ofert

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamiana narzędzia elektronicznego służącego do składania ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.