eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › NAPRAWA IZOLACJI PIONOWEJ MURU GALERII ESTAKADY STRZELECKIEJ MAŁEJ ŚLUZY MIESZCZĄCEJ MUZEUM ARMII "POZNAŃ"Ogłoszenie z dnia 2021-06-10


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00079562 z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
NAPRAWA IZOLACJI PIONOWEJ MURU GALERII ESTAKADY STRZELECKIEJ MAŁEJ ŚLUZY MIESZCZĄCEJ MUZEUM ARMII „POZNAŃ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Woźna 12

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-777

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (61) 851 72 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@wmn.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmn.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.wmn.poznan.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

NAPRAWA IZOLACJI PIONOWEJ MURU GALERII ESTAKADY STRZELECKIEJ MAŁEJ ŚLUZY MIESZCZĄCEJ MUZEUM ARMII „POZNAŃ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccf2cde7-a280-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009079/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Naprawa izolacji pionowej - Muzeum Armii Poznań

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037288/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FA.261-5/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 141030,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont studni chłonnej instalacji odprowadzania wód opadowych ze skarpy (zadaszenia) budynku galerii strzeleckiej estakady "Małej Śluzy" Fortu Winiary w Parku Cytadela w Poznaniu, przy al. Armii Poznań́, stanowiącego dawną Estakadę̨ Zachodnią Fortu Winiary jako korytarz kazamatowy do komunikacji pomiędzy Fortem Winiary a zbudowanym na końcu Małej Śluzy strumienia Wierzbaka - Fortem Wojciecha (Hake).
2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 1 do SWZ – Programie prac remontowych, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112500-0 - Usuwanie gleby

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 177000

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 258000

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202950

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JG-BUD Jan Grzybowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772953235

7.3.3) Ulica: ul. Dolna 36

7.3.4) Miejscowość: Daszewice

7.3.5) Kod pocztowy: 61-160

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202950

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

2021-06-10 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.