eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LIMANOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183337800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.limanowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.limanowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84872c9e-a2f2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052693/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sprzęt komputerowy – Cyfrowy Powiat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl, zwanej dalej jako: „Platforma”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.3.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.4.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a)podpisie zaufanym–należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art.3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;b)podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art.2 ust.1pkt9 ust. z6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych.5.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;b)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacieXAdES;c)do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2(lub wyższego),d)w przypadku podpisywanie pliku przez kilka osób, zalecamy stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;e)w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie w szczególności jednego z formatów: .zip, .7z.; 6.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo–aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a)stały dostęp do sieci Internet;b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows7 (lub nowszym) albo Linux,d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa-Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.7.Zamawiający dopuszcza pliki o wielkości do 80MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików w szczególności w formatach:.pdf.doc.docx.rtf.odt.xls.xlsx.Zamawiający nie określa limitu liczby plików.8.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządz.Rady Ministrów z12 kwietnia2012r.w sprawie KrajowychRamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektr. oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.9.Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss),widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie„Data przesłania”;c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.10.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy(karta:„Zapytania/Wyjaśnienia”,„Wiadomości”,„Dokumenty na wezwanie”).Za datę wpływu oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwemPlatformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia naPlatformie.11.Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 816, e-mail starostwo@powiat.limanowski.pl;
b) osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel.18 33 37 835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy,
d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w przepisach prawa a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla
dokumentacji zamówień publicznych, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt dla organów powiatu oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zakres wymaganych danych wynika z przepisów ustawy Pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania przepisów RODO:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w tym zakup serwera, urządzeń UTM oraz przełączników sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Limanowej fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego, wolnego od wad fizycznych oraz gotowego do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
3.Zamówienie obejmuje:
1) Firewall/UTM Typ I – 2 szt.,
2) Firewall/UTM Typ II – 2 szt.,
3) Przełącznik sieciowy Typ I – 2 szt.,
4) Przełącznik sieciowy Typ II – 2 szt.,
5) Serwer wirtualizacji – 1 szt.
4. Oferowane i dostarczone urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne i parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamówienie obejmie również: transport, rozładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz ubezpieczenie przedmiotu dostawy.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.
6. Dostawy muszą obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
7. Oferowane w ramach zamówienia przełączniki sieciowe typ I i typ II muszą być objęte dożywotnią gwarancją, natomiast serwer wirtualizacji, firewall/UTM Typ I oraz firewall/UTM Typ II muszą być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji. Gwarancja dla serwer wirtualizacji, firewall/UTM Typ I oraz firewall/UTM Typ II stanowi kryterium oceny ofert w sposób określony w pkt 21.2. pkt 2 SWZ. Ostateczną długość gwarancji dla serwer wirtualizacji, firewall/UTM Typ I oraz firewall/UTM Typ II Wykonawca określi w Formularzu oferty pkt 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48822000-6 - Serwery komputerowe

31214100-0 - Przełączniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za podane w pkt 21.1 SWZ kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Kryterium 1 – Cena (C)
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
2) Kryterium 2 – Gwarancja (G) - (serwer wirtualizacji, firewall/UTM Typ I oraz firewall/UTM Typ II)
W kryterium „Gwarancja” na dostarczony sprzęt/urządzenia tj. serwer wirtualizacji, firewall/UTM Typ I oraz firewall/UTM Typ II oceniana będzie długość
dodatkowego okresu gwarancji liczonego w miesiącach ponad minimum określone na 60 miesięcy liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru obejmującą wyżej wymienione
sprzęty/urządzenia.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy (minimum) oferta w tym
kryterium otrzyma 0 pkt. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy.
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt/urządzenia należy wpisać w Formularzu oferty pkt 2.

Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Oferta o najdłuższym dodatkowym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt, pozostałe
proporcjonalnie mniej. Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 24 miesiące, czyli Wykonawca może zaoferować łącznie maksymalnie 84 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 84 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 24 miesiące gwarancji i taki okres gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga, gdzie:
- Gof – okres dodatkowej gwarancji w badanej ofercie,
- Gmax – najdłuższy spośród wszystkich ofert okres dodatkowej gwarancji.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w niniejszym kryterium (niezgodnie z
zaleceniami Zamawiającego) np. brak wskazania okresu gwarancji, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji zostanie przejęty okres 60 miesięcy.
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 7 SWZ oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, wykonał (zakończył): co najmniej 1 zamówienie o wartości minimum 100 000,00 zł obejmujące swym zakresem co najmniej dostawę sprzętu komputerowego.
Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć podpisanie co najmniej Protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (określonych w pkt 6.2 ppkt 4 SWZ), Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:
1) Wypełniony w każdej pozycji Opis oferowanego sprzętu (Firewall/UTM Typ I, Firewall/UTM Typ II, Przełącznik sieciowy Typ I, Przełącznik sieciowy Typ II oraz Serwer wirtualizacji) – według wzoru załącznika nr 5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia każdej pozycji i podpisania załącznika opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego sprzętu, który wyspecyfikował Zamawiający. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w SWZ. 2.Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają one, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:
1) Wypełniony w każdej pozycji Opis oferowanego sprzętu (Firewall/UTM Typ I, Firewall/UTM Typ II, Przełącznik sieciowy Typ I, Przełącznik sieciowy Typ II oraz Serwer wirtualizacji) – według wzoru załącznika nr 5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia każdej pozycji i podpisania załącznika opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego sprzętu, który wyspecyfikował Zamawiający. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w SWZ. 2.Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają one, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca wraz z Formularzem oferty zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2 SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców na zasadach określonych w pkt 10.5. SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ - dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 8.8 SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy na zasadach określonych w pkt 8.2. i 8.3 SWZ.
4) Oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w pkt 10.7 SWZ.
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w ppkt 5.
7) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 10.1. i 10.2. SWZ. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8) Wypełniony w każdej pozycji Opis oferowanego sprzętu (Firewall/UTM Typ I, Firewall/UTM Typ II, Przełącznik sieciowy Typ I, Przełącznik sieciowy Typ II oraz Serwer wirtualizacji) – według wzoru załącznika nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania, Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 7 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SWZ.
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
6.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, poniższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 455 ustawy, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać w szczególności z następujących okoliczności:
1) konieczność dostarczenia innego niż określony w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
2) pojawienie się na rynku urządzenia producenta sprzętu lub oprogramowania nowszej generacji, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;
3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia/oprogramowania Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia ceny;
4) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
5) wystąpienia siły wyższej.
4. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności, gdy:
1) zmiana terminu będzie niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy,
w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2;
2) zmiana terminu wyniknie ze zmiany warunków dostawy, niezależnej od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów warunków atmosferycznych.
5. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
6. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych kontaktowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zamaiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania wykluczy:a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.