eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Opracowanie projektów wykonawczych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku "C" Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2021-06-10


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00079559 z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie projektów wykonawczych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku „C” Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podleśna 2

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-227

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 741 65 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.jadaluk@muzykbial.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzykbial.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1aa4607c-45bf-431f-a8ed-723b2155fb6d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szkoła muzyczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektów wykonawczych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku „C” Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1b114cc-b290-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016078/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego budynku C Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054384/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZA.26.01.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów wykonawczych dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku „C” Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.
2. Dokumentację należy opracować na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lipca 2020 r. Nr 454/2020 o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298890

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sound&Space sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721232231

7.3.3) Ulica: ul. W.Biegańskiego 61a

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-682

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298890,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

2021-06-10 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.