eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4 oraz Powstańców Śl. 124 we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4 oraz Powstańców Śl. 124 we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005965788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Energetyczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 519693465

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.sa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4 oraz Powstańców Śl. 124 we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b7736a9-98c2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b7736a9-98c2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w Postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w Postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w Postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie Postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail: iod@wroclaw.sa.gov.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy, która zawarta została z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych), tj.:
a. umożliwienie realizacji i rozliczenie wykonanych prac wynikających z umowy (m.in. nadanie dostępów do systemów teleinformatycznych, zapewnienie rozliczalności działań w tych systemach, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji);
b. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
c. potrzeba posiadania kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy,
przy czym z chwilą podjęcia czynności w ramach zawarcia lub wykonywania umowy, które podlegają obowiązkowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in. archiwizowania dokumentów).
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3. Zakres danych wynika ze specyfiki przedmiotu umowy, może również wynikać z procedur oraz regulaminów obowiązujących u administratora danych, a udostępnianych wykonawcy umowy w celu jej realizacji (np. Regulaminu Ochrony Informacji dla Podmiotu Zewnętrznego).
6. Posiadają Państwo prawo:
a. na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
d. prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Nie przysługuje Państwu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na jego rzecz.
13. Państwa dane osobowe będą przechowywane od zakończenia realizacji umowy przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-2502-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w następującym zakresie:
1) całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sądu przy ul. Energetycznej 4, pełniona całodobowo we wszystkie dni tygodnia przez dwóch pracowników ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia. W pracy wykorzystują podręczny wykrywacz metali użyczony przez Zamawiającego,
2) obsługa szatni w budynku przy ul. Energetycznej 4,
3) obsługa platformy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Energetycznej 4,
4) ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sądu przy ul. Powstańców Śląskich 124, realizowana od godz. 6.30 do 20.00, od poniedziałku do piątku przez jednego pracownika ochrony, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. W pracy wykorzystuje podręczny wykrywacz metali użyczony przez Zamawiającego.
5) monitoring systemu alarmowego zainstalowanego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 124;
a) prowadzenie przez Wykonawcę całodobowego monitoringu instalacji alarmowej zainstalowanej w budynku sądu przy ul. Powstańców Śląskich 124, potwierdzone comiesięczną historią z przebiegu monitoringu,
b) Wykonawca podejmuje interwencję na każdy sygnał alarmowy odebrany przez Centrum Dowodzenia w czasie 10 minut w godz. 20.00 – 6.00, a do 20 min. w godz. 6.00 – 20.00.
c) w przypadku interwencji, grupa interwencyjna zabezpiecza obiekt do czasu przybycia Policji i przedstawiciela Zamawiającego,
d) Zamawiającemu przysługuje (raz w miesiącu) prawo do wygenerowania sprawdzającego sygnału alarmowego.
2. Wykonawca musi dysponować co najmniej dwiema grupami interwencyjnymi, każda składająca się z dwóch uzbrojonych pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w broń palną oraz pojazd specjalnie wyposażony. Dodatkowo Zamawiający informuje, że posługując się sformułowaniem ,,dysponowanie grupą interwencyjną” ma na myśli dysponowanie przez Wykonawcę potencjałem kadrowym i technicznym, własnym lub udostępnionym przez inny podmiot.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określone przepisami ustawy o ochronie osób i mienia, tj. posiada aktualną koncesję określającą zakres i formy prowadzenia tych usług, której zakres obejmuje przedmiot zamówienia. Zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wskazane w koncesji, muszą zezwalać Wykonawcy na wykonywanie zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia;
1.2. wykonali bądź wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi, z których każda:
 trwa lub trwała minimum 6 miesięcy (przed terminem składania ofert),
 jest o wartości nie mniejsza jak 500 tys. zł brutto,
 jest realizowana na podstawie jednej umowy,
 dotyczy lub dotyczyła realizacji świadczenia usług ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1065 t.j.),
1.3. skierują do wykonania zamówienia przynajmniej czternaście (14) osób, które będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, z których:
 do ochrony stacjonarnej na budynkach skierowanych będzie dwanaście (10) osób,
 do czynności w ramach grup interwencyjnych skierowanych będzie cztery (4) osoby w ramach 2 grup interwencyjnych,
1.4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
1.5. dysponują co najmniej dwoma pojazdami w ramach grup interwencyjnych, wyposażonymi w radiostacje zapewniające łączność bezpośrednią ze stacją monitorowania oraz nadajnik GPS w celu zlokalizowania grupy będącej najbliżej obiektu na którym wymagana jest interwencja.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności ubioru pracowników świadczących usługi ochrony z wymogami określonymi w Rozdziale III ust. 3 SWZ Wykonawca, złoży wraz z ofertą, jako przedmiotowe środki dowodowe zdjęcia lub innego rodzaju wizualizacje stroju pracowników ochrony.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie) – do wykorzystania Załącznik nr 6 do SWZ. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 p.z.p. przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty:
1) zmiany terminu wykonania Umowy (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
2) zmiany sposobu wykonania części przedmiotu Umowy uzasadnionej przyczynami technicznymi, organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;
3) zmniejszenia zakresu świadczonych Usług i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych powyżej z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Maksymalne obniżenie zakresu świadczenia Usługi nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia o więcej niż 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto,
4) zmiany przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych - w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia maksymalnie o 20 % jego wartości brutto;
5) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy - w zakresie sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmniejszenia wynagrodzenia maksymalnie o 20 % jego wartości brutto wymuszone takimi zmianami prawa;
6) zmian w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z niniejszą Umową, z tym, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Umowie nie ulegnie podwyższeniu;
7) wystąpienie Siły wyższej - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy Pzp, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.