eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie wiatrołapów oraz rejestracji w Pawilonie M-IXOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie wiatrołapów oraz rejestracji w Pawilonie M-IX

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prądnicka 80

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-202

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wiatrołapów oraz rejestracji w Pawilonie M-IX

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2186ef5a-a209-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim,
b) złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Wykonawca jest
zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów lektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie, 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej
jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu
składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego
konkretnego Wykonawcy.4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:a) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf.5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf.
Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.6. Zalecany
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;b)
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.7. Zamawiający informuje,
że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków
o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć
podpis w następujący sposób: - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i - dla całego pakietu dokumentów w
kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w punkcie 40 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w punkcie 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiatrołapów oraz rejestracji w Pawilonie M-IX

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Wykonawca
musi wykazać, że :
A. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
a. minimum jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości min. 100 000,00 zł brutto (wartość jednego zamówienia to
wartość jednej umowy),
-Jeżeli umowa obejmuje oprócz elementów opisanych powyżej inne czynności Wykonawca dla wykazania warunków
zobowiązany jest do podania wartości zadania wymienionego powyżej.
B. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi skierowanymi do realizacji
zamówienia osobami:
a. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności,
b. minimum jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku eksploatacji wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- SEP E grupa 1 oraz SEP E grupa 2, lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.
c. minimum jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych na stanowisku dozoru wydany na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- SEP D grupa 2 oraz SEP D grupa 1, lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną lub więcej osób w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień oraz świadectw.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
aktualnych na dzień ich złożenia:
-Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie -5.4 I B Wykonawca złoży: Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 7 SWZ
-Na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 5.4 I A, Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty wg załącznika 6 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający żąda wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.5 niniejszego ogłoszenia. W wypadku, gdy
wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na postawie art. 118 ustawy PZP dodatkowo
zamieszcza informacje o podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo dołącza
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art 125 ust. 5 ustawy PZP oraz dołącza zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w
wysokości: 2400,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 6 pkt b) lub c) lub w ust. 7. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego 62 1240 4722 1111 0000
4856 3455. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego
(dzień, godzina).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. w wypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy PZP, należy wraz z ofertą dołączyć oświadczenie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
B. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.5 niniejszego
ogłoszenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania w następujących przypadkach:
a) w przypadku gdy funkcjonowanie szpitala będzie wymagało wstrzymania prac,
b) z przyczyn uzależnionych od panującej pandemii COVID
c) c) gdy warunki pogodowe uniemożliwiają wykonywanie prac – o okres wynikający z konieczności wstrzymania
wykonywania robót z tego powodu,
d) w wypadku konieczności wykonania robót pierwotnie nie ujętych w zakresie umowy – o okres konieczny na wykonanie
tych robót.
Zmiana terminu zostanie wprowadzona w formie pisemnej aneksu do niniejszej umowy. Przy zmianie terminu Wykonawca
nie może ubiegać się o zmianę wynagrodzenia wskazanego w §5 pkt.1 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.