eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Haczów › Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Haczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440206

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Haczów nr 573

1.5.2.) Miejscowość: Haczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-213

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134391002

1.5.8.) Numer faksu: 134391696

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@haczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.haczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db9b436f-a2fb-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034621/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://haczow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://haczow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na adres: https://haczow.ezamawiajacy.pl
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego.
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

Informacje o kodowaniu i czasie odbioru

Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Haczów siedzibą pod adresem : 36-213 Haczów 573
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Haczów jest Pani Ewa Gawron, kontakt: emalii : merit.inspektor.rodo@gmail.com
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” ,prowadzonym w trybie podstawowym.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”; w szczególności art. 18 ust. 6, art. 19, art. 74 z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu nie zachodzą przesłanki uprawniające zamawiającego do skorzystania z legitymacji zawartej w art. 18 ust. 5,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IIG.271.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 130081,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 337.300 szt. oznakowanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na następujące kolory , wymiary , pojemności :
a) worki z tworzywa sztucznego o wytrzymałości 25 kg, w kolorze niebieskim z nadrukiem : Gmina Haczów „ PAPIER” o pojemności 60 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) ` i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami (bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości : 21.500 szt. pakowane po 12 szt.

b) worki z tworzywa sztucznego o o wytrzymałości od 25 kg do 30 kg , w kolorze zielonym z nadrukiem : Gmina Haczów „ SZKŁO” o pojemności 60 l. . ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) o pojemności 60 l. i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 48.200 szt. pakowane po 12 szt.

c) worki z tworzywa sztucznego o wytrzymałości do 20 kg w kolorze żółtym z nadrukiem: Gmina Haczów „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” o pojemności 120 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 700 mm x 1000 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 126.100 szt. pakowane po 12 szt.

d) worki z tworzywa sztucznego o wytrzymałości od 25 kg do 30 kg , w kolorze czarnym z nadrukiem : Gmina Haczów „ ZMIESZANE” o pojemności 120 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 700 mm x 1000 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 119.000 szt. pakowane po 12 szt.

e) worki z tworzywa sztucznego o wytrzymałości do 30 kg w kolorze szarym z nadrukiem : Gmina Haczów „ POPIÓŁ” o pojemności 60 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 3.500 szt. pakowane po 6 szt.

f) worki z tworzywa sztucznego o wytrzymałości od 25 kg do 30 kg w kolorze brązowym z nadrukiem : Gmina Haczów „ BIODEGRADOWALNE” o pojemności 60 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu w górnej części worka ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 19.000 szt. pakowane po 12 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18938000-3 - Pojemniki tymczasowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
a) kryterium cena : Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem podanym w SWZ
b) kryterium termin dostawy . Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy zamówienia zgodnie z punktacją przedstawioną poniżej , natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem podanym w SWZ.
Punktacja dla kryterium termin dostawy:
-dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia i przekazanie go Zamawiającemu w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2023 r. - otrzyma 20 punktów
- dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia i przekazanie go Zamawiającemu w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14.04.2023r. otrzyma 10 punktów
- dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia i przekazanie go Zamawiającemu w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: 28.04.2023 r. otrzyma 0 punktów

c) kryterium termin płatności faktury. Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin płatności faktury, zgodnie z punktacja przedstawioną poniżej , natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem podanym w SWZ.

Punktacja dla kryterium termin płatności faktury:
-Wykonawca który zaproponuje 30 dniowy termin płatności faktury licząc od dnia jej wystawienia otrzyma 20 punktów
-Wykonawca, który zaproponuje 14 dniowy termin płatności faktury licząc od dnia jej wystawienia otrzyma 10 punktów
-Wykonawca, który zaproponuje 7 dniowy termin płatności faktury licząc od dnia jej wystawienia otrzyma 5 punktów

3.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Ceny oferty , Terminu dostawy , Terminu płatności faktury )
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich trzech kryteriach.
4.Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z Art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu:
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu o ile zostały one określone przez zamawiającego.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dla :
a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie określa warunku,
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – nie określa warunku,
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej -określa warunek w następujący sposób:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 160.000,00zł.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – określa warunek w następujący sposób:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:
-w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę worków na odpady komunalne, o łącznej wartości całości dostaw równej co najmniej 160.000,00 brutto zł. , każda wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzeniem , że dostawy te zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej w rozumieniu grupy kapitałowej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wyko-
nane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a)Zgodnie z art. 58 ust. 1 – 2 Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zgodnie art. 117 ust. 3 Pzp - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie lub w postaci elektronicznej" do dnia 13.02.2023 r. do godz. 09:30 na Platformie pod adresem: https://haczow.ezamawiajacy.pl„OFERTY". Na ofertę składa się: Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 Oświadczenie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:35

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.