eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH - PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH – PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

1.3.) Oddział zamawiającego: WSzdNiPCh

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Tysiąclecia 30

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpsychiatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalpsychiatryczny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalpsychiatryczny.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH – PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a2874aa-7ee3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043796/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pranie bielizny i odzieży szpitalnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00503359

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: LE/2/P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 782157,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych - pranie bielizny i odzieży szpitalnej (w skrócie bielizny), stanowiących własność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego, a w szczególności: przyjmowanie transportem Wykonawcy oznakowanych worków z bielizną z oddziałów szpitalnych w celu wykonania usługi pralniczej z zachowaniem wymogów Zamawiającego tj.: dezynfekcji, prania, suszenia, krochmalenia, maglowania i prasowania, reperacji, drobnych usług szwalniczych, segregowania, pakowania, załadunku lub rozładunku bielizny, dostarczania czystej bielizny transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (...)
3. Świadczenie usług pralniczych (odbiór i wydanie prania) następować będzie w dni robocze tj. 5 razy w tygodniu, w godzinach 7:00 – 10:00 oraz w uzgodnionym dniu, jeżeli wystąpią po sobie trzy lub więcej dni ustawowo wolne od pracy.
4. Zamawiający wymaga w szczególności:
• świadczenia usług pralniczych w oparciu o pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonywania usługi,
• transportu bielizny / odzieży szpitalnej przez samochody zapewniające bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne / higieniczno-sanitarne*, dopuszczone przez uprawniony do tego podmiot, a także
• stosowania profesjonalnych środków piorących i dezynfekujących.
* Przez środek transportu zapewniający stosowne bezpieczeństwo rozumie się jeden pojazd do przewozu asortymentu brudnego i czystego posiadający szczelne rozgraniczenie umożliwiające jednoczesny przewóz rzeczy brudnych i czystych wraz z pozytywną opinią właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, lub jeden środek transportu przeznaczony do przewozu asortymentu brudnego i jeden środek transportu przeznaczony do przewozu asortymentu czystego, z pozytywnymi opiniami właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego dla każdego pojazdu. Przedstawienie opinii / zaświadczenia dla jednego środka transportu potwierdzające bezpieczeństwo sanitarne transportu bielizny / odzieży szpitalnej będzie uznane jako spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 1.b. SWZ
5. Usługi muszą być wykonywane w pralni podanej w ofercie.
6. Zmiana miejsca wykonywania usługi prania w przypadku zmiany lokalizacji prowadzonej przez wykonawcę działalności będzie możliwa pod warunkiem, że nowe miejsce spełniać będzie nałożone przepisami prawa wymogi sanitarne do tego typu działalności. Wykonawca ma obowiązek uprzedniego wykazania Zamawiającemu spełnienia wymienionych warunków. Zmiana miejsca wykonywania usługi prania może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
7. Asortyment prania obejmuje: powłoki duże i małe, prześcieradła zwykłe i z gumką, koszule męskie i damskie, ręczniki frotte, ręczniki zwykłe, kamizelki, szlafroki damskie i męskie, koszule nocne, reformy, piżamy /bluzy i spodnie/, podkoszulki, sukienki, marynarki, spodnie wyjściowe, spódnice damskie, skarpety, kurtki i skafandry, fartuchy, bluzki damskie, ubranie robocze, swetry, garsonki, spodnie dresowe, firany, poduszki, kołdry, koce, obrusy, pokrowce na fotele i krzesła, zasłony dekoracyjne, podkłady, worki na bieliznę, pokrowce na materace, mopy, narzuty, zasłony na regały, zasłony parawanowe, odzież ochronną personelu. Dopuszcza się uzasadnione zmiany ww. asortymentu w okresie trwania umowy.
8. Zakładana wielkość zamówienia: 177360 kg.
9. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

98393000-4 - Usługi krawieckie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 720081,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 854875,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 720081,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA S.C. B. ŁOJKO - J. ŁOJKO

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Bronisława Łojko, Jerzy Łojko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6941485547

7.3.3) Ulica: Stroma 1 A

7.3.4) Miejscowość: Złotoryja

7.3.5) Kod pocztowy: 59-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 720081,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.