eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI
DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072147187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Sobieskiego 83

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpediatryczny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpediatryczny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalpediatryczny.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI
DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-424712a8-6689-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035125/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I INNYCH Z DZIERŻAWĄ ORAZ TRANSPORTEM BUTLI DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445120/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.TZP.250.TP2.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest Dostawa gazów medycznych i innych wraz z dzierżawą oraz transportem butli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 83.
2) Szczegółowy asortyment wskazany został w Załączniku nr 2 Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego zaopatrywania Zamawiającego w gazy medyczne i inne zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanką unieważnienia postępowania jest fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Zamawiający przygotowując przedmiotowe postępowanie opisał przedmiot zamówienia wskazując wymagania w jego zakresie obejmujące między innymi ilości oraz wielkości opakowań w jakich dostarczany ma być asortyment objęty przedmiotowym postępowaniem.
W pozycji 4 Załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający wymagał zaoferowania asortymentu – tlenu medycznego w butlach 11 litrowych (Tlen medyczny 11 l napełniane 200 bar, z zaworem zintegrowanym z reduktorem przepływ w l/min (szybkozłączka) - butla aluminiowa)

Po terminie otwarcia ofert, w związku z ujawnionymi wątpliwościami odnośnie właściwego przedstawienia asortymentu wymaganego w Pozycji 4, Zamawiający podjął działania wyjaśniające, po przeprowadzeniu, których ujawniło się naruszenie art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi wprost, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
2)przejrzysty;
3) proporcjonalny.

Niewłaściwe opisanie pojemności butli, powoduje, iż przedmiotowego postępowania nie można przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO 356/21 granicę dozwolonych działań Zamawiającego w zakresie opisu warunków umożliwiających ubieganie się o dane zamówienie stanowią zasady uczciwej konkurencji.
Wobec powyższego Zamawiający posiadłszy wiedzę potwierdzającą naruszenie, zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie, albowiem moment, w którym Zamawiający potwierdził uchybienie, o którym mowa powyżej nie pozwala na skorygowanie błędu w toku prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.