eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskowola › BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA LODR W KOŃSKOWOLI DLA 4 OBIEKTÓWOgłoszenie z dnia 2022-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA LODR W KOŃSKOWOLI DLA 4 OBIEKTÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004204461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Końskowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wodr@wodr.konskowola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.konskowola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://lodr-konskowola.ezamawiajacy.pl/pn/lodr-konskowola/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


ośrodek doradztwa rolniczego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA LODR W KOŃSKOWOLI DLA 4 OBIEKTÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66d4f2c3-90a8-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061839/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 327600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla LODR w Końskowoli dla 4 obiektów.
2. Instalacja fotowoltaiczna będzie usytuowana:
 na gruncie dla budynku Dyrekcji,
 na dachu budynku CIS, Pasieki Hodowlanej POZÓG, przechowalni owoców w Sadzie Doświadczalno-Wdrożeniowej.
3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja wykonania i odbioru robót, oferta wykonawcy.
4. Wspólny Słownik Zamówień: 09331200-0, 45310000-3, 45300000-0
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- dokumentacja projektowa,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 440 000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 442 231,17 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.