eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach przebudowy i rozbudowy budynku StarostwaOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Ostrowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 16

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-ostrowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-ostrowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/711335

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd431b6e-8b5d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002085/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

EFRR, WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00005881

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPZ.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje budowę nowych, większych schodów zewnętrznych, przebudowę strefy wejściowej do Starostwa oraz termomodernizację budynku, polegającą na: ociepleniu elewacji wschodniej i zachodniej, wymianie zewnętrznej stolarki drzwiowej, uzupełnieniu instalacji C.O. oraz montażu paneli PV zlokalizowanych na dachu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :
- dokumentacji projektowej,
- specyfikacji technicznej, stanowiących załączniki do SWZ.
- przedmiarze robót stanowiącym dokumentację pomocniczą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, że najkorzystniejszy Wykonawca pozostawił w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, w zakresie podlegania odrzuceniu, informacje niespójne z ogólnie dostępnymi rejestrami o których mówi art. 7 punkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Fakt ten wzbudził wątpliwości Zamawiającego co do prawidłowości złożonego oświadczenia. Wykonawca został więc wezwany do wyjaśnienia jego treści na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp. W wyznaczonym terminie wyjaśnienie nie zostało złożone. Dlatego też, na podstawie art. 128 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca został wezwany ponownie do złożenia tzw. innych dokumentów, w tym przypadku - wyjaśnień treści oświadczenia, pod rygorem m. in. odrzucenia oferty. Na kolejne wezwanie Wykonawca także nie odpowiedział.
Kolejna oferta w zestawieniu przewyższa zaplanowane do wydatkowania środki Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.