eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgorzewo › Całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790240956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Józefa Bema 24

1.5.2.) Miejscowość: Węgorzewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-600

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalpsychiatrycznywegorzewo.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-231e425f-8039-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00505526

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DOA.272.1.5.2022.PA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 470924,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Usługa obejmuje w szczególności:
1) dostarczanie zamawiającemu tzw. systemu próżniowego poboru krwi (probówki,igły, kody kreskowe) oraz wymazówki, pojemniki na mocz i posiew moczu w ilości niezbędnej do pobrania materiału w celu wykonania badań przez personel Wykonawcy
2) odbiór materiału, będącego przedmiotem niniejszej umowy do badania, własnym transportem,
3) niezwłoczne dostarczanie wyników badań do Zamawiającego w postaci elektronicznej oraz papierowej,
4) szczegółowe raportowanie udzielającemu zamawiającemu ilości wykonanych badań z uwzględnieniem daty i godziny przyjęcia materiału do badania, daty i godziny wykonania badania, trybu wykonania badania (rutyna, „cito”), osoby pobierającej materiał, komórki zlecającej badania, danych pacjenta, wychwyconych przez system informatyczny lub Wykonawcę błędów itp. Zakres raportowania może zostać na żądanie zamawiającego rozszerzony.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, która obejmuje wykonanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami:
1) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2280)
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 z późn.zm.),
3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1923) w tym pobierania materiału w systemie próżniowym z zapewnieniem pojemników próżniowych (system zamknięty) do pobierania materiału.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), które zostały zgłoszone do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu do badań, który jest serwisowany, kalibrowany i kontrolowany zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami producenta.
6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowej oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a obowiązujące zapisy są dostępne na życzenie Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni punkty pobrań materiału biologicznego zlokalizowane na terenie miast: Węgorzewo, Giżycko, Pisz.
8. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu stosowne probówki i pojemniki oraz sprzęt, w celu pobrania materiału do badań w oddziałach Szpitala, zgodny z obowiązującymi normami.
9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru materiału biologicznego własnym środkiem transportu i na swój koszt, przy czym odbiór materiału obywać się będzie dwukrotnie w ciągu dnia, w godzinach otwarcia punktu pobrań – pierwszy odbiór od godziny 09:00, nie później niż do godziny 10:00, a drugi na koniec pracy punktu tj. do godz. 15.00. Cena ofertowa badania obejmuje koszty transportu materiału do badań.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za warunki przechowywania i transportu pobranego materiału biologicznego.
11. Wykonawca zapewni świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych dla poradni i oddziałów szpitalnych całodobowo 7 dni w tygodniu, na podstawie zleceń z oddziałów szpitalnych i poradni. Poza wyznaczonymi godzinami odbioru materiału przez Wykonawcę, materiał do badań laboratoryjnych do punktu pobrań dostarczy pracownik zamawiającego, o każdej porze dnia lub nocy (całodobowo), jeśli zaistnieje potrzeba przekazania materiału do badania.
12. Wykonawca zapewni nadzór nad właściwym przekazywaniem i wysyłką badań szpitalnych (w tym „cito”) wykonywanych przez inne laboratoria (badania diagnostyki laboratoryjnej, histopatologiczne, bakteriologiczne, bakteriologiczne kału i inne), nadzór nad rejestracją wysyłanych badań, powrotem i rozdziałem wyników.
13. Wykonawca zapewnia druki wykazu próbek analitycznych przekazanych do transportu w ilości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego. Skierowania na badania laboratoryjne drukowane będą z systemu medycznego Medicus On-Line przez Zamawiającego oraz przekazywane bezpiecznym połączeniem z systemu medycznego Zamawiającego (Medicus On-Line) do systemu laboratoryjnego.
14. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć informację związaną z zasadami pobierania, przechowywania, przygotowania próbek do transportu i badania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdej aktualizacji procedur związanych z przygotowaniem pacjenta do badań, pobierania materiału do badań, przechowywania próbek do czasu wykonania badania, transportem i zabezpieczeniem próbek na czas transportu, zakresów referencyjnych badań, wartości błędów dopuszczalnych.
15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, mając na uwadze w szczególności ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przechowywanych danych.
16. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pełnej (w zakresie analityki i mikrobiologii) integracji laboratoryjnego systemu informatycznego z zainstalowanym w Szpitalu systemem informatycznym w systemie dwukierunkowej wymiany danych lub zobowiązanie do gotowości osiągnięcia pełnej integracji do 7 dni od daty podpisania umowy. Szpital obsługiwany jest przez program medyczny Medicus On Line, producent: CloudiMed Sp. z o.o.
17. Udostępnianie wyników badań laboratoryjnych Zamawiającemu:
1) Wyniki badań powinny zostać przesłane bezpiecznym połączeniem z systemu laboratoryjnego do systemu medycznego zamawiającego (Medicus On Line) i przypisane do ID pacjenta, którego materiał został przekazany do badania. Przy czym badania „cito” będą udostępnione na bieżące w tym samym dniu, w przeciągu 2 godzin od otrzymania materiału do badania, a pozostałe w tym samym dniu do godziny 17.30.
- przy wynikach badań które w znaczący sposób odbiegają od normy i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia Wykonawca niezwłocznie skontaktuje się z lekarzem kierującym na badanie, a w przypadku jego braku do Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa celem przekazania tej informacji.
Strona internetowa Wykonawcy musi wykorzystywać bezpieczne połączenie szyfrowane „https”.
2) Wyniki badań w formie wydruku zostaną udostępnione/ przekazane wyznaczonym pracownikom zamawiającego, najpóźniej w dniu następnym do godziny 9.00. do Izby przyjęć Szpitala.
3) Zbiór wszystkich wykonanych badań w miesiącu, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie. W formacie danych csv lub, xls,xlsx. Plik z danymi zbiorczymi musi zawierać: Imię, Nazwisko i Pesel pacjenta, Imię, Nazwisko zlecającego lekarza, czas (data, godzina) przyjęcia materiału do badania oraz wykonania badania, nazwę badania, tryb wykonywania badania (standard, cito), kod procedury diagnostycznej wg klasyfikacji ICD 9 oraz kod świadczeń wg NFZ. Zakres raportowania może zostać na żądanie Zamawiającego rozszerzony. Płyta musi być zaszyfrowana w programie 7-ZIP. Hasło do zaszyfrowanego pliku musi mieć conajmniej osiem znaków i zostanie przekazane pomiędzy stronami po podpisaniu umowy w odrębnej korespondencji.
18. Wyniki badań muszą być autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego.
19. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, który zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 2561) w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Zamawiającego z Funduszem.
20. Faktury za wykonane badania wystawiane będą przez Wykonawcę za każdy miesiąc kalendarzowy i dostarczone do Zamawiającego do 15-go dnia następnego miesiąca. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wymaganym załącznikiem do faktury będzie uporządkowany wykaz wykonanych badań laboratoryjnych uwzględniający wyszczególnienie ilościowe badań zleconych przez wyznaczonych lekarzy zatrudnionych w Szpitalu.
21. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania weryfikacji skierowań lekarskich i eliminowania innych badań niż wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu asortymentowo-cenowym. W przypadku wykonywania takiego badania obowiązuje zgoda Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wyrażona pisemnie na skierowaniu. Bez zgody Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wykonawca pokryje koszt badania.
22. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością przez cały okres świadczenia usługi objętej przedmiotowym zamówieniem. Ubezpieczenie musi obejmować w szczególności odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV i WZW.
23. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85145000-7 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 464136,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 464136,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 464136,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Laboratoria Medyczne OptiMed Kuriata, Wroński Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 280051641

7.3.4) Miejscowość: Kętrzyn

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 464136,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.