eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mniów › "Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Mniów"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Mniów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mniów

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Mniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 9

1.5.2.) Miejscowość: Mniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-080

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 373-70-02

1.5.8.) Numer faksu: 41 373-70-24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mniow.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Mniów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b458abe5-a304-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042301/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dostawa kruszywa drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@mniow.pl lub za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://mniow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
I.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mniów, 26-080 Mniów ul. Centralna 9;
I.2 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mniów pod
adresem e-mail: iod@mniow.pl;
I.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Mniów”
I.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któ-rym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy - PZP;
I.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1
ustawy – PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
I.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy - PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – PZP;
I.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podej-mowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
I.8 posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana do-tyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia prze-twarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
I.9 nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
I.10 w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKPiB.271.2.2023.SK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1 - „kruszywo drogowe o granulacji 0 ÷ 31,5 mm”, kruszywo o granulacji 0 ÷ 31,5 mm - ok. 3 600 ton, lecz nie więcej niż + 20%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przed-stawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wy-bierze ofertę z najniższą ceną.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punków w poszczegól-nych kryteriach oceny ofert ( C+T). Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował na-stępującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga - %
1. Cena oferty C 60,00
2. Termin realizacji dostawy T 40,00
RAZEM: 100.00a. Kryterium „CENA”
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu:
C min
C = ----------------------------x 60
C bad.

Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min - najniższa cena(brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. – cena (brutto) oferty badanej.

b) w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY :
Maksymalną liczbę punktów w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas realizacji wykonania dostawy tj., 1 dzień od chwili przekazania zamówienia telefonicznego lub pisemnego – 40,00 pkt, 2 dni – 20,00 pkt, 3 dni i więcej – 0,00 pkt.
Najwyższa liczba punktów obliczona na podstawie poniższego wzoru, wyznaczy najkorzystniejszą ofertę:
Lp= C + T
gdzie: Lp – liczba punktów
C - punkty przyznane w kryterium CENA
T – punkty przyznane w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY
3. Jeżeli Wykonawca wskaże kilka terminów lub nie zaznaczy żadnego terminu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin realizacji dostawy.
4. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 2 - „kruszywo drogowe o granulacji 0 ÷ 63 mm”, kruszywo o granulacji 0 ÷ 63 mm - ok. 350 ton, lecz nie więcej niż + 20%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przed-stawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wy-bierze ofertę z najniższą ceną.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punków w poszczegól-nych kryteriach oceny ofert ( C+T). Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował na-stępującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga - %
1. Cena oferty C 60,00
2. Termin realizacji dostawy T 40,00
RAZEM: 100.00a. Kryterium „CENA”
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu:
C min
C = ----------------------------x 60
C bad.

Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min - najniższa cena(brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. – cena (brutto) oferty badanej.

b) w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY :
Maksymalną liczbę punktów w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas realizacji wykonania dostawy tj., 1 dzień od chwili przekazania zamówienia telefonicznego lub pisemnego – 40,00 pkt, 2 dni – 20,00 pkt, 3 dni i więcej – 0,00 pkt.
Najwyższa liczba punktów obliczona na podstawie poniższego wzoru, wyznaczy najkorzystniejszą ofertę:
Lp= C + T
gdzie: Lp – liczba punktów
C - punkty przyznane w kryterium CENA
T – punkty przyznane w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY
3. Jeżeli Wykonawca wskaże kilka terminów lub nie zaznaczy żadnego terminu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin realizacji dostawy.
4. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 3 - „kruszywo drogowe o granulacji 2 ÷ 8 mm lub 8 ÷ 16 mm”, kruszywo o granulacji 2 ÷ 8 mm lub 8 ÷ 16 mm - ok. 100 ton, lecz nie więcej niż + 20%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przed-stawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wy-bierze ofertę z najniższą ceną.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punków w poszczegól-nych kryteriach oceny ofert ( C+T). Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował na-stępującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga - %
1. Cena oferty C 60,00
2. Termin realizacji dostawy T 40,00
RAZEM: 100.00a. Kryterium „CENA”
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą punktowane według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu:
C min
C = ----------------------------x 60
C bad.

Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min - najniższa cena(brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
C bad. – cena (brutto) oferty badanej.

b) w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY :
Maksymalną liczbę punktów w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas realizacji wykonania dostawy tj., 1 dzień od chwili przekazania zamówienia telefonicznego lub pisemnego – 40,00 pkt, 2 dni – 20,00 pkt, 3 dni i więcej – 0,00 pkt.
Najwyższa liczba punktów obliczona na podstawie poniższego wzoru, wyznaczy najkorzystniejszą ofertę:
Lp= C + T
gdzie: Lp – liczba punktów
C - punkty przyznane w kryterium CENA
T – punkty przyznane w kryterium TERMIN REALIZACJI DOSTAWY
3. Jeżeli Wykonawca wskaże kilka terminów lub nie zaznaczy żadnego terminu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin realizacji dostawy.
4. Obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną dostawę o podob-nym charakterze o wartości min. 100 000,00 zł. brutto, podając jej wartość, daty i miejsca wykonania (nazwa podmiotu dla którego realizowane było zamówienie) oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz terminowo ukończone .
b) będzie dysponował na czas realizacji zamówienia następującym sprawnym sprzętem, minimum:
- ciągnik siodłowy plus naczepa do przewozu kruszywa o ładowności do 30 ton – 1 szt.
lub
- samochód samowyładowczy do przewozu kruszywa o ładowności 10 –25 ton, z możliwością wyładunku do tyłu lub na boki –1 szt

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Referencje za wykonane dostawy oraz dowody rejestracyjne pojazdów wymienionych w pkt. b)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich warto-ści, daty i miejsca wykonania (nazwa podmiotu dla którego realizowane było zamówie-nie) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy zostały wykonane w sposób należyty oraz terminowo ukończone – zgodnie z za-łącznikiem nr 6 do SWZ
Wykaz sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca na czas realizacji zamówienia:
- ciągnik siodłowy plus naczepa do przewozu kruszywa o ładowności do 30 ton –1 szt

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez Strony umowy z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
4. Zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą
a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu
w życie zmiany jego wysokości,
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2-4, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej.
6. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
7. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. pod-pisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpi-sem zaufanym, bądź podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https:/mniow.ezamawiajacy.pl. w zakładce „OFERTY” 14.02.2023 r. do godzi-ny 11:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.