eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno - pielęgnacyjno - porządkowe) na terenie cmentarzy wojennych i kwater wojennych zlokalizowanych we Wrocławiu w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno - pielęgnacyjno - porządkowe) na terenie cmentarzy wojennych i kwater wojennych zlokalizowanych we Wrocławiu w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930588625

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Strzelecki 19/21

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-224

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71/320 79 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zck.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno - pielęgnacyjno - porządkowe) na terenie cmentarzy wojennych i kwater wojennych zlokalizowanych we Wrocławiu w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50d2bcd3-a2e2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048808/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno-pielęgnacyjno-porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zck/public/postepowanie?postepowanie=41592459

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zck

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:
1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu, 50-224 Wrocław pl. Strzelecki 19/21 tel. 71/ 328 70 20, biuro@zck.wroc.pl.
2. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji Państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@zck.wroc.pl lub listownie na adres administratora.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub organizacji konkursów realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz archiwizacji dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze), a także innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów:
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp/, oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wynikająca z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w ZCK we Wrocławiu (wytworzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to 5 lat, dla umów zawartych w wyniku postepowania o zamówienia publiczne jest to okres 10 lat, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, czyli Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja podlega brakowaniu zgonie z instrukcją obowiązująca u administratora, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego.
5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności art. 18 oraz art. 74). Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
A także:
- podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
- obsługa prawna,
- podmioty świadczące usługi dla administratora danych przy spełnieniu wszystkich wymogów dających gwarancje bezpiecznego i zgodnego z prawem ich przetwarzania, na podstawie zawartych stosownych umów lub porozumień, zobowiązanych do zachowania w poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych (w tym: organizacja i przeprowadzenie postepowania w ramach zamówienia publicznego, obsługa informatyczna administratora, niszczenie dokumentów, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przy realizacji procesu zamówień publicznych ZCK we Wrocławiu korzysta z usług Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz platformy zakupowej Smartpzp.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
W związku z udzielaniem zamówień publicznych posiadają Państwo prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, co wynika z art. 75 Pzp;
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, co wynika z art. 76 Pzp;
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zgodnie z art.74 ust. 3 Pzp;
4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie znajduje już podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Ograniczenie tego prawa wynika z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza europejski obszar gospodarczy).
8. Informacja o wymogu podania danych
Przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dobrowolne. Dane przekazywane są przez Uczestnika postępowania. Obowiązek podania przez Uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. Dane osób trzecich zamieszczone w dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego zostały pozyskane od Uczestnika postepowania.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT-28-01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 190253,34 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni niskiej oraz wysokiej, prac porządkowych i przygotowania cmentarzy i kwater wojennych do obchodów rocznicowych w 2023 roku.
2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy szczegółowo został określony w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował kryteriami wskazanymi w SWZ oraz sposobem oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika robót

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu prac pielęgnacyjno – porządkowych na terenie o charakterze parkowym. Każde zamówienie miało dotyczyć obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 8,0 ha i być o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto;
Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem robót, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo prac związanych z zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich, prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury zgodnie z art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: DZ. U. z 2022 r., poz. 840)
lub zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1505) o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, osobami, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub ich samodzielnego wykonywania albo kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują te uprawnienia.
Zamawiający wymaga, aby Kierownik robót był bezpośrednio zaangażowany w realizację przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
2) Wykaz osób – składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Przez osoby, które Wykonawca winien wskazać w ramach wykazu Zamawiający rozumie Kierownika robót. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 12A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA
numer rachunku dla podmiotów krajowych: 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114,
dla podmiotów zagranicznych: kod IBAN-SWIFT: PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 BPKOPLPW,
z adnotacją „Wadium: TT-28-01/2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Zgodnie z art. 226 pkt) 14) ustawy Pzp, oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało opisane w Rozdziale 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 13 do SWZ) opisał możliwość zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zck

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.