eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP/CZD/008/23 Dostawa produktów sypkich, przypraw, produktów bezglutenowych - 3 pakietyOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP/CZD/008/23 Dostawa produktów sypkich, przypraw, produktów bezglutenowych - 3 pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000557961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Dzieci Polskich 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-730

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ipczd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/CZD/008/23 Dostawa produktów sypkich, przypraw, produktów bezglutenowych - 3 pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a33d1a1f-a166-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ipczd.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://ipczd.ezamawiajacy.pl i we wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy ZP/CZD/008/23.
2. Dokumenty elektroniczne, oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet)
https://ipczd.ezamawiajacy.pl
3. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
platformy (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Wymagania techniczne i
organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy
dostępnej na platformie Marketplanet: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
b) Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet),
wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
c) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i
obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
d) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie
Marketplanet: https://ipczd.ezamawiajacy.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
e) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
f) Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania
techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych określa
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Instytut
„Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO'') informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej, jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Instytut „Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP
952-11-43-675, REGON 000557961
2. W instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email iod@ipczd.pl
lub pisemnie na adres Administratora Danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 akapit 1 lit f) RODO.
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji umowy, której stronę Państwo reprezentują.
5. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające
zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych
b) dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń.
c) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.
6. Administrator Danych Osobowych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 14 lat.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich
danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w
zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody
przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt
1 i 2 powyżej.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/CZD/008/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Barszcz biały
2 Budyń waniliowy / śmietankowy bez cukru
3 Cukier kryształ biały
4 Cukier brązowy cukier sacharozowy o charakterystycznym brązowym kolorze ze względu na obecność melasy.
5 Cukier puder
7 Fasola biała, średnia
8 Galaretka owocowa
9 Glukoza 100% glukozy
10 Groch łuskany
12 Herbata ekspresowa czarna
13 Herbata czarna ekspresowa
14 Herbata expresowa owocowa
15 Herbata expresowa zielona herbata zielona
16 Herbata z suszu owocowego
17 Kakao naturalne
18 Kasza gryczana prażona
19 Kasza jaglana
20 Kasza jęczmienna drobna
21 Kasza kukurydziana
23 Kasza pęczak
25 Kawa rozpuszczalna 100 % kawy naturalnej
26 Kawa zbożowa rozpuszczalna
27 Kisiel bez cukru
28 Kotlety sojowe
29 Kleik kukurydziany dla niemowląt po 4 miesiącu życia
30 Kleik ryżowy dla niemowląt po 4 miesiącu życia
31 Mak niebieski
32 Mak biały
33 Makaron lasagne
34 Makaron kokardki
35 Makaron nitki cięte
36 Makaron spaghetti
37 Makaron świderki
38 Makaron zacierki
39 "Makaron razowy/pełnoziarnisty
40 Makaron kolorowy
41 Mąka kukurydziana
42 Mąka pszenna typ 450
43 Mąka ziemniaczana
44 Migdały płatki
45 Mleko w proszku
46 Otręby pszenne
47 Orzechy włoskie łuskane
48 Wafle ryżowe naturalne
49 Pieczywo chrupkie lekkie żytnie
50 Wafle kukurydziane
51 Płatki kukurydziane bez glutenu
52 Płatki owsiane błyskawiczne
53 Płatki jęczmienne
54 Płatki ryżowe
55 Pestki dyni łuskane
56 Rodzynki
57 Ryż długi ziarnisty biały - ryż
58 Ryż brązowy
59 Soda oczyszczona produkt bez dodatku antyzbrylacza
60 Sól jodowana
61 Suchary bez cukru
62 Słonecznik łuskany
63 Sezam nasiona
64 Spody z ciasta kruchego do babeczek
65 Śliwki suszone
66 Usztywniacz do bitej śmietany
67 Żelatyna spożywcza
68 Wiórki kokosowe
69 Kasza Bulgur
71 Kasza Kus Kus
72 Żurawina suszona
73 Susz warzywny
75 Grzyby mun
76 Cieciorka
77 Tortilla
78 Posypka cukiernicza
79 Makaron ryżowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 100 punktów indywidualnie dla każdego pakietu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Aromaty do ciast, różne zapachy
2. Bazylia suszona
3. Curry
4. Chili
5. Cynamon
6. Gałka muszkatołowa
7. Goździk i przyprawa korzenna
8. Imbir mielony
9. Uniwersalna przyprawa do potraw
10. Kwasek cytrynowy
11. Kumin, kmin rzymski
12. Kardamon
13. Liście laurowe
14. Majeranek
15. Mięta suszona mielona
16. Oregano suszone
17. Papryka ostra mielona
18. Papryka słodka mielona
19. Proszek do pieczenia
20. Pieprz czarny mielony
21. Przyprawa do ryb
22. Przyprawa do gyrosa
23. Przyprawa do dań kuchni chińskiej
24. Przyprawa do dań kuchni meksykańskiej
25. Przyprawa do dań kuchni arabskiej
26. Przyprawa do piernika
27. Tymianek
28. Trawa cytrynowa cięta
29. Ziele angielskie .
30. Zioła prowansalskie
31. Kurkuma
32. Kostki rosołowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 100 punktów indywidualnie dla każdego pakietu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Chleb bezglutenowy
2. Chleb niskobiałkowy
3. Makaron niskobiałkowy
4. Ciasteczka niskobiałkowe
5. Skrobia kukurydziana
6. Mąka niskobiałkowa
7. Zamiennik jaja
8. Koncentrat ciasta chlebowego niskobiałkowego
9. Bułka tarta niskobiałkowa
10. Niskobiałkowe ciasto do wyrobu naleśników
12 Kaszka niskobiałkowa
13. Chleb niskobiałkowy biały kanapkowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15882000-4 - Produkty dietetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena – 100%” wg wzoru: Najniższa cena* / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100 ranga kryterium.
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska 100 punktów indywidualnie dla każdego pakietu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje następujące przypadki, w których strony mogą dokonać zmiany niniejszej umowy oraz zakres
zmian:
a) przyczynienie się Zamawiającego do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – zmiana poprzez przedłużenie
terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do rozmiarów przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia;
b) wystąpienie okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie,
uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania
świadczenia Wykonawcy – zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do
przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
c) w przypadkach określonych w § 2 ust. 5 umowy i w sposób tam przewidziany;
d) zmiana poprzez obniżenie ceny płaconej przez Zamawiającego niezależnie od przyczyny;
e) zmiana poprzez wydłużenie terminu płatności
f) zmiana poprzez wymianę/zamianę/zmianę dostarczanych towarów na towary wyższej jakości, o wyższych parametrach, o
dłuższych terminach przydatności do wykorzystania lub o dodatkowych funkcjonalnościach – przy zachowaniu ceny oraz
zgodności nowych towarów z SWZ;
g) dokonana przez producenta zmiana wielkości opakowań jednostkowych – zmiana poprzez dopuszczenie innych
opakowań przy utrzymaniu lub obniżeniu ceny w przeliczeniu na jednostkę masy lub objętości;
h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia - zmiana poprzez wprowadzenie zmian w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
i) zmiany doprecyzowujące treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;
j) niewykorzystanie wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w terminie
określonym w § 9 ust. 1 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy
na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.
2. Niewykonanie lub brak dochodzenia przez którąkolwiek ze stron prawa przysługującego stronie na podstawie niniejszej
umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa, ani też nie wyklucza wykonania lub dochodzenia takiego
prawa w jakimkolwiek późniejszym terminie.
3. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności na
piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78 ust.1 k.c.
4. Formy pisemnej lub formy elektronicznej w rozumieniu art. 78 ust.1 k.c. pod rygorem nieważności wymaga także dokonanie
innej niż

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 08:50

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wykonawca składając ofertę składa:
1.1. formularz ofertowy – zał. 3 do SWZ;
1.2. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w odniesieniu do art. 273 ust. 2 ustawy Pzp - zał. 4 do
SWZ;
Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
1.3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.