eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łubianka › Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy ŁubiankaOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łubianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 8

1.5.2.) Miejscowość: Łubianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-152

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 678 82 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubianka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b165d5a8-a2fd-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042192/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubianka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl , oraz poczty elektronicznej pod adresem przetargi@lubianka.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl , oraz poczty elektronicznej pod adresem przetargi@lubianka.pl.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• Pana Daniela Kasprowicza,
• Pana Marcina Szymeczko.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@lubianka.pl
[...] Więcej informacji w Rozdziale 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łubianka z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka, tel. 56 678 82 17 lub 56 678 82 18, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z nim poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@lubianka.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych w Gminie Łubianka, Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzedaż i dostarczenie oleju napędowego do celów opałowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka”.
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);
6. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
7. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);
8. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
[...] Więcej informacji w Rozdziale 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2023 do kotłowni w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Łubianka w ilości ok. 55 000 litrów:
1) Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, ul. Szkolna 14,
87-152 Pigża – 40 000 litrów,
2) Urząd Gminy w Łubiance, ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka – 15 000 litrów.
2. Dostarczany olej napędowy do celów opałowych musi posiadać następujące parametry jakościowe:
1) olej napędowy do celów opałowych spełniający wymagania Polskiej Normy dla oleju opałowego (lekkiego) L-1 wg PN-C-96024:2020-12 PN,
2) wartość opałowa, nie mniej niż 42,0 MJ/kg,
3) gęstość w temperaturze 15ºC, nie więcej niż 0,860 kg/l,
4) punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż 55ºC.
5) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC, nie więcej niż 6,0 mm2/s.
6) temperatura płynięcia, nie więcej niż – 20ºC.
7) zawartość wody w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,02.
8) zawartość siarki w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,10.
9) pozostałość po spopieleniu w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,01.
10) skład frakcyjny, do temperatury 250ºC destyluje nie więcej niż 65 % (V/V),
11) skład frakcyjny, do temperatury 350ºC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V),
12) zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg.
13) zawartość eterów metylowych kwasów tłuszczowych (FEME) nie więcej niż 0,5% (V/V).
14) odporność na utlenianie nie więcej niż 25g/m3.
15) zawartość barwnika S RED 19 nie mniej niż 6,3 mg/l.
16) zawartość znacznika SY 124 [6,0 ; 9,0]
17) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) nie więcej niż 0,3 % (m/m).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający, zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (C) – Waga 60 pkt.,
2) Termin dostawy (T) – Waga 40 pkt.
2. Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi zasadami, przyjmując, że 1%=1pkt.:
1) Kryterium „Cena” (C)
W tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
𝑪=𝑪𝒎𝒊𝒏𝑪𝒃𝒂𝒅×𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 ×𝟔𝟎%
Gdzie: C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita oferty badanej
2) Kryterium „Termin dostawy” (T)
Punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu na realizację dostawy zawartego w formularzu oferty.
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę termin dostawy (w godzinach), liczony od czasu złożenia zamówienia. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 96 godzin.
Punkty za kryterium „Termin dostawy" zostaną przyznane Wykonawcy w następujący sposób: Maksymalny termin dostawy liczony od czasu złożenia zamówienia Liczba punktów
96 godz. 10 pkt
72 godz. 20 pkt
48 godz. 30 pkt
24 godz. 40 pkt
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w określonych kryteriach, przy zastosowaniu wzoru:
𝑷=𝑪+𝑻
Gdzie: P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”
T - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „termin dostawy”
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ;
b. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 20 – Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 14 ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
2) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 14 ust. 5 pkt 1 SWZ.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogę być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umową.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT;
2) zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia w przypadku:
a) wstrzymania realizacji dostaw ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy;
b) następstwa siły wyższej;
3) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
4) dostaw oleju opałowego do innych obiektów (nie wymienionych w liście obiektów) w przypadku oddania do użytku takich obiektów w trakcie obowiązywania umowy bądź wykonania wymiany kotłowni na olejową w trakcie obowiązywania umowy;
5) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej która uniemożliwi realizację usługi w wymaganym zakresie/terminie za którą Wykonawca nie ponosi winy, np. zablokowana droga dojazdowa na skutek wypadku lądowego, awarii bądź uszkodzenia infrastruktury drogowej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
[...] Dalsze informacje w Załączniku nr 3 SWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubianka, w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.