eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów zdolnych oraz wsparcie rodziców w rozwijaniu potencjału dzieci, w ramach projektu "Każde dziecko jest zdolne"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów zdolnych oraz wsparcie rodziców w rozwijaniu potencjału dzieci, w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121385785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 23

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-003

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mcdn.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcdn.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów zdolnych oraz wsparcie rodziców w rozwijaniu potencjału dzieci, w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ad13cb6-9e41-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025210/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zatrudnienie ekspertów zewnętrznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mcdn_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mcdn_krakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mcdn_krakow.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@mcdn.edu.pl.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie oferty.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
7. Ofertę (dokumenty określone w Rozdziale VII SWZ), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
10. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej znajdują się w Rozdziale XII i XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli: e-mail: iod@mcdn.edu.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie wskazanym w komparycji niniejszej SWZ.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 - 19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów zdolnych oraz wsparcie rodziców w rozwijaniu potencjału dzieci, w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne”- obejmuje powiat: tatrzański, gorlicki, limanowski, nowotarski, nowosądecki.
Szczegółowy opis zadań w tym w zakresie został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikiem nr 1 „Wykaz szkół w podziale na części zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Potencjał kadrowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów zdolnych oraz wsparcie rodziców w rozwijaniu potencjału dzieci, w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne”- obejmuje powiat: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski.
Szczegółowy opis zadań w tym w zakresie został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikiem nr 1 „Wykaz szkół w podziale na części zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Potencjał kadrowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów zdolnych oraz wsparcie rodziców w rozwijaniu potencjału dzieci, w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne”- obejmuje powiat: wadowicki, chrzanowski, oświęcimski, suski.
Szczegółowy opis zadań w tym w zakresie został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikiem nr 1 „Wykaz szkół w podziale na części zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Potencjał kadrowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
2.4.1. dla części 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował 5 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako eksperci. Każda wskazana osoba musi:
1) posiadać wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki LUB wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi
z zakresu psychologii lub pedagogiki lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki LUB ukończone studia minimum pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz kwalifikacje pedagogiczne lub studia minimum pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe
w zakresie doradztwa zawodowego oraz kwalifikacje pedagogiczne;
2) dysponować minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi
i młodzieżą jako psycholog lub pedagog w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej placówce świadczącej pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży LUB minimum trzyletnim doświadczeniem jako osoba prowadząca poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci
i młodzieży w formie indywidualnej lub grupowej (zamawiający uzna takie formy, jak: spotkania indywidualne, konsultacje, terapię, trening kompetencji społecznych, warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia itp.) LUB minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży w dowolnym typie szkoły/placówki/instytucji.
Wykonawca zapewni wskazaną liczbę osób i wskaże przyporządkowanie każdego eksperta do konkretnej szkoły, wymienionej w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
2.4.2. dla części 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował 4 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako eksperci. Każda wskazana osoba musi:
1) posiadać wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki LUB wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi
z zakresu psychologii lub pedagogiki lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki LUB ukończone studia minimum pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz kwalifikacje pedagogiczne lub studia minimum pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe
w zakresie doradztwa zawodowego oraz kwalifikacje pedagogiczne;
2) dysponować minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą jako psycholog lub pedagog w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej placówce świadczącej pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży LUB minimum trzyletnim doświadczeniem jako osoba prowadząca poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży w formie indywidualnej lub grupowej (zamawiający uzna takie formy, jak: spotkania indywidualne, konsultacje, terapię, trening kompetencji społecznych, warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia itp.) LUB minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży w dowolnym typie szkoły/placówki/instytucji.
Wykonawca zapewni wskazaną liczbę osób i wskaże przyporządkowanie każdego eksperta do konkretnej szkoły, wymienionej w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
2.4.3. dla części 3: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował 4 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia jako eksperci. Każda wskazana osoba musi:
1) posiadać wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki LUB wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi
z zakresu psychologii lub pedagogiki lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki LUB ukończone studia minimum pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz kwalifikacje pedagogiczne lub studia minimum pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe
w zakresie doradztwa zawodowego oraz kwalifikacje pedagogiczne;
2) dysponować minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą jako psycholog lub pedagog w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej placówce świadczącej pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży LUB minimum trzyletnim doświadczeniem jako osoba prowadząca poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży w formie indywidualnej lub grupowej (zamawiający uzna takie formy, jak: spotkania indywidualne, konsultacje, terapię, trening kompetencji społecznych, warsztaty psychologiczne, grupy wsparcia itp.) LUB minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży w dowolnym typie szkoły/placówki/instytucji.
Wykonawca zapewni wskazaną liczbę osób i wskaże przyporządkowanie każdego eksperta do konkretnej szkoły, wymienionej w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz dla podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami przygotowany na załączniku nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);
2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI SWZ (załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik nr 3a do SWZ - jeżeli dotyczy);
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – (załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7. Wykaz kadry do oceny, o którym mowa w Rozdziale XIX (załącznik nr 6 do SWZ)
Uwagi: do oceny w kryterium „Potencjał kadrowy” nie mogą zostać przedstawione inne osoby niż osoby wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust.2 pkt 2.4. SWZ;
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mcdn_krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.