eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunologicznych na potrzeby PCZ Sp. z o.o. w KartuzachOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunologicznych na potrzeby PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: PCZ SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220638287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ceynowy, 7

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pczkartuzy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczkartuzy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunologicznych na potrzeby PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e6575a9-a089-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji zawarte zostały w Rozdziale XI SWZ przygotowanej do postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych (RODO) została zawarta w Rozdziale XXV SWZ przygotowanej do postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.350.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do immunochemii,
2) dzierżawa dwóch analizatorów immunologicznych, wraz z ich integracją z Laboratoryjnym System Informatycznym (LSI) Info Medica Laboratorium Asseco dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach.
2. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
4. Wymogi dotyczące aparatów:
1) Szczegółowy wykaz wymaganych parametrów analizatorów stanowi Załączniki nr 3 do SWZ.
2) Zamawiający w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania laboratorium wymaga zaoferowania dzierżawy dwóch aparatów do wykonywania badań określonych Załączniku nr 2 do SWZ tj.:
a) analizatora immunochemicznego podstawowego (pracującego w systemie ciągłym),
b) analizatora immunochemicznego zabezpieczającego nieprzerwaną pracę laboratorium w przypadku awarii analizatora immunochemicznego podstawowego (pracującego w systemie awaryjnym).
3) Analizator immunochemiczny główny i zapasowy maja pracować na tych samych odczynnikach, kontrolach i kalibratorach i materiałach zużywalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434580-5 - Analizatory testów immunologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże należycie wykonane lub wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dzierżawie lub dostawie analizatora immunochemicznego oraz dostawie odczynników laboratoryjnych do immunochemii o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każde

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz minimum dwóch dostaw polegających na dzierżawie lub dostawie analizatora immunochemicznego oraz dostawie odczynników laboratoryjnych do immunochemii o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każde, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. ulotki metodyczne do wszystkich odczynników laboratoryjnych będących przedmiotem zamówienia, zawierające m.in.:
− czułość, dokładność, precyzję, liniowość itp. w zakresach wartości normalnych, patologicznych niskich i patologicznych wysokich, okres ważności po otwarciu testów, wzorców i kontroli,
− warunki przechowywania,
− obligatoryjną kalibrację testu – jak często musi być wykonywana,
− zasady testów – opis,
2. katalog lub foldery oferowanych analizatorów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest napisany w innym języku niż język polski, Wykonawca dołączy do swojej oferty tłumaczenie folderu oferowanego produktu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. ulotki metodyczne do wszystkich odczynników laboratoryjnych będących przedmiotem zamówienia, zawierające m.in.:
− czułość, dokładność, precyzję, liniowość itp. w zakresach wartości normalnych, patologicznych niskich i patologicznych wysokich, okres ważności po otwarciu testów, wzorców i kontroli,
− warunki przechowywania,
− obligatoryjną kalibrację testu – jak często musi być wykonywana,
− zasady testów – opis,
2. katalog lub foldery oferowanych analizatorów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest napisany w innym języku niż język polski, Wykonawca dołączy do swojej oferty tłumaczenie folderu oferowanego produktu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż Załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku.
2) Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 2 SWZ.
3) Wymagane parametry analizatorów – Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
5) Przedmiotowe środki dowodowe:
a) ulotki metodyczne do wszystkich odczynników laboratoryjnych będących przedmiotem zamówienia, zawierające m.in.:
− czułość, dokładność, precyzję, liniowość itp. w zakresach wartości normalnych, patologicznych niskich i patologicznych wysokich, okres ważności po otwarciu testów, wzorców i kontroli,
− warunki przechowywania,
− obligatoryjną kalibrację testu – jak często musi być wykonywana,
− zasady testów – opis,
b) katalog lub foldery oferowanych analizatorów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest napisany w innym języku niż język polski, Wykonawca dołączy do swojej oferty tłumaczenie folderu oferowanego produktu.
6) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ppkt. 3), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia,
• Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącego podmiotem, na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, które zawarte jest w wzorze oświadczenia Załącznik nr 3 do SWZ),
• W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedkłada także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (Załącznik nr 6 do SWZ),
7) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 7 do SWZ
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 3), składają jedynie Ci wspólnicy, którzy posiadają i wykazują potencjał w danym zakresie.
• Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór Załącznik nr 8 do SWZ.
8) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) – Załącznik nr 9 do SWZ.
9) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
10) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:
1) spółka cywilna – w rozumieniu przepisów art. 860-875 KC,
2) Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane „konsorcjum” dwóch lub więcej Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w paragrafie 12 projektu umowy który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.