eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej, monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach Urzędu Miasta KaliszaOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej, monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach Urzędu Miasta Kalisza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALISZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główny Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_wag@um.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej, monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach Urzędu Miasta Kalisza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d0af2a0-a2cd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054202/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej oraz monitorowania sygnałów alarmowych i konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Kalisza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w dokumentacji zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.2711.0001.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 1 jest świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach Urzędu Miasta Kalisza.
2. W przypadku Części 1 zakres rzeczowy usługi obejmuje w szczególności wydelegowanie do realizacji przedmiotu umowy wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2017r. poz. 1307), wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, do których obowiązków należeć będzie wykonywanie czynności szczegółowo wskazanych w SWZ i załącznikach do niej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ, w tym w projekcie umowy.
4. Umowa w zakresie Części 1 będzie realizowana od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2023 roku).

5. W przypadku Części 1 Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej przez przedstawiciela Wykonawcy w budynkach, pomieszczeniach, gdzie świadczona ma być usługa stanowiąca przedmiot zamówienia - szczegóły w tym zakresie zawiera pkt 4.7 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający dla Części 1 przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości 80.000,00 PLN.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 polegać będą na powtórzeniu usług (czynności) składających się na zamówienie podstawowe w obiektach Urzędu Miasta Kalisza wskazanych w pkt 4.3 SWZ, jak i innych obiektach Urzędu Miasta Kalisza położonych na terenie miasta Kalisza. Zamówienia te będą udzielane, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wynikać z jego bieżących potrzeb, z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, a jeśli nie będzie to możliwe na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 2 jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach Urzędu Miasta Kalisza.
2. Czynności składające się na przedmiot umowy w zakresie Części 2 z zakresu eksploatacji, konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia muszą być wykonywane przez pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającego ważną legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (Dz. U. z 2017r. poz. 1307).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ, w tym w projekcie umowy.
4. Umowa w zakresie Części 2 będzie realizowana od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy (nie wcześniej jednak niż od dnia 01.03.2023 roku).

5. W przypadku Części 2 Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej, ale zaleca i umożliwia odbycie wizji lokalnej przez przedstawiciela Wykonawcy w budynkach, pomieszczeniach, gdzie świadczona ma być usługa stanowiąca przedmiot zamówienia. - szczegóły w tym zakresie zawiera pkt 4.8 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający dla Części 2 przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości 10.000,00 PLN.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 polegać będą na powtórzeniu usług (czynności) składających się na zamówienie podstawowe w obiektach Urzędu Miasta Kalisza wskazanych w pkt 4.4 SWZ, jak i innych obiektach Urzędu Miasta Kalisza położonych na terenie miasta Kalisza. Zamówienia te będą udzielane, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wynikać z jego bieżących potrzeb, z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, a jeśli nie będzie to możliwe na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) w przypadku składania oferty na Część 1: posiadają ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r. poz. 1995, zwanej dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”);
2) w przypadku składania oferty na Część 1: wykażą wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, z których każda spełnia łącznie warunki:
a) usługa dotyczyła ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie osób i mienia w ramach jednej umowy,
b) usługa świadczona była w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej, o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4000 m2;
W przypadku usługi będącej w trakcie realizacji (wykonywanej) na dzień składania ofert wykonana część usługi w ramach jednej umowy musi dotyczyć okresu minimum 12 miesięcznego.
3) w przypadku składania oferty na Część 2: posiadają ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia;
4) w przypadku składania oferty na Część 2: wykażą wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi pełniącej łącznie warunki:
a) usługa dotyczyła ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego na zasadach określonych w ustawie o ochronie osób i mienia w ramach jednej umowy,
b) usługa o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 PLN brutto świadczona była w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej.

W przypadku usługi będącej w trakcie realizacji (wykonywanej) na dzień składania ofert należy wartość wykonanej części usługi w ramach jednej umowy musi dotyczyć okresu minimum 12 miesięcznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy – dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt 10.1. i 10.2. SWZ, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania”.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 12.8.1)-6) SWZ dotyczących każdego z nich.
W przypadku Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zaświadczenia, o których mowa wyżej w pkt. 12.8.2)-3) należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich wspólników z osobna, jak i samej spółki.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków jaką można wpisać w polu tego punktu informacje w zakresie dokumentów i oświadczeń składanych przez podmioty zagraniczne zawarte zostały w pkt 12.2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia - w przypadku składania oferty na Część 1 lub 2;
2) aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia - w przypadku składania oferty na Część 2;
3) wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług spełniających warunek, o którym mowa odpowiednio w pkt 11.2.2. lub 11.2.4. SWZ - wzory wykazów (wymagany zakres informacji) stanowią załączniki do SWZ (Doświadczenie zawodowe nr 1 i nr 2) SWZ);
4) dowody określające czy usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 12.3.1) SWZ zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie;

Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane,
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a), Wykonawca jest zobowiązany do wykazania przyczyn, z jakich nie mógł uzyskać tych dokumentów,
c) w odniesieniu do usług nadal wykonywanych (na dzień składania ofert) dokumenty, o których mowa w ppkt a) i b) powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Treść tych dokumentów powinna potwierdzać należyte świadczenie usługi przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 13.2 SWZ - w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ (jeśli dotyczy);
3) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt 12.11 SWZ (jeśli dotyczy);
4) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, z którego będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
5) dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 18.6.2 SWZ (jeśli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium - patrz pkt 16 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w określonych poniżej wysokościach dla poszczególnych Części:
1) dla Części 1 - 2.400,00 PLN;
2) dla Części 2 – 200,00 PLN.
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek Miasta Kalisza prowadzony przez Santander Bank S.A. o nr 39 1090 1128 0000 0001 5108 9160, z dopiskiem „Wadium, nr sprawy WAG.2711.0001.2023 – Część …. ”.
Wskazane jest załączenie do oferty składanej na Platformie potwierdzenia dokonania przelewu poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce „Oferty” w sekcji „Dokumenty” jako załącznik do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu musi nastąpić poprzez wczytanie pliku na Platformie w zakładce „Oferty” w sekcji „Dokumenty” jako załącznik do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt 16.3 SWZ.
Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji (Miasto Kalisz), gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy sporządzić w jednej z form wskazanych w pkt 14.1 SWZ, a następnie przekazać Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Patrz także zapisy pkt 12.4-12.10 SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w pkt 10.1. i 10.2. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2. SWZ Wykonawcy wykazują w sposób następujący:
1) każdy z wykonawców - jeżeli będzie wykonywał czynności, do wykonania których wymagane jest posiadanie uprawnień, o których mowa odpowiednio w pkt 11.2.1 lub 11.2.3 SWZ;
Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczący uprawnień, o którym mowa w pkt 11.2.1 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wyżej wymienione uprawnienia i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) przynajmniej jeden z wykonawców - w zakresie warunku, o którym mowa odpowiednio w pkt 11.2.2 lub 11.2.3 SWZ (Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia dwóch i więcej wykonawców w celu potwierdzenie spełnienia tego warunku).
Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjanta), który wykona usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
Tym samym, w myśl przepisów ustawy Pzp tylko ten spośród wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu może realizować zakres przedmiotu zamówienia, którego warunek dotyczy, a ponadto musi posiadać uprawnienia, o których mowa odpowiednio w pkt 11.2.1 lub 11.2.3 SWZ.
Informacja o zakresie prac, które poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają w zakresie przedmiotu zamówienia należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem formy przewidzianej w pkt 12.4 SWZ).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2 SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.2 i 12.3 SWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp”. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy sporządzić w formie określonej w pkt 12.4 SWZ, a następnie przekazać Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem Platformy wraz z ofertą.
Składając powyższe oświadczenie należy mieć na uwadze również regulację zawartą w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp – patrz także pkt 14.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określa projekt umowy będący załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 13:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.5.9. niniejszego ogłoszenia nie służy do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń przekazywane odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl.
2. Formę dokumentów lub oświadczeń, załączników jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SWZ.
3. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Wymagania techniczne związane ze składaniem oferty w postaci elektronicznej zawarte zostały w SWZ. Szczegółowy sposób składania oferty, dokumentów lub oświadczeń, załączników zawiera SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.