eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przytoczna › Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYTOCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 21096682300000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rokitniańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Przytoczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-340

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@przytoczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytoczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Przytoczna

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5950007539

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Rokitnianska 4

1.11.4.) Miejscowość: Przytoczna

1.11.5.) Kod pocztowy: 66-340

1.11.6.) Województwo: lubuskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ug@przytoczna.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.przytoczna.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f467b397-a2c4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004489/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.przytoczna.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Pełnomocnikiem
Zawijającego, a Wykonawcami odbywała się będzie za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gmina Przytoczna,
(zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem: https://e-zp.przytoczna.pl/ .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelkie informacje dotyczące
postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na Systemie e-ZP.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e ZP.
3. Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
4. Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.
5. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
6. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gmina Przytoczna.
7. W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
10. Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem uprawnione są następujące osoby: Joanna Czubkowska, tel. 881-935-499.
11. Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SWZ. Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego jako wnioski, o których mowa w art. 284 ust.1 ustawy Pzp, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 284 ustawy Pzp.
12. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego może przed upływem terminu składania ofert zmienić SWZ. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy art.286 i 287 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą: ul. Św. Jana Bosco 1, 66-340 Przytoczna, reprezentowany przez Kierownika GOPS; e-mail: kierownik@ops.przytoczna.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD): Krzysztof Jabłonka, kontakt listowny na adres Administratora lub e-mail: tech-kom@wp.pl
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów jednodaniowych dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Jana Bosco 1, 66-340 Przytoczna,
2. Usługa obejmuje przygotowanie i dowiezienie posiłków w stanie gotowym do spożycia w formie obiadów jednodaniowych.
Obiady objęte zamówieniem winny być skomponowane w następujących proporcjach:
a) 3 x w tygodniu II Danie (poniedziałek, środa, piątek)
b) 2 x w tygodniu zupa (wtorek, czwartek)
3. Wykonawca dostarczał będzie posiłki codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10:30 do 11:15.
4. Szacunkowa ilość posiłków:
1) Obiady jednodaniowe – 14420 sztuk w trakcie trwania umowy, z czego 8652- II dania, 5768 - zup
2) Liczba wydawanych średnio dziennie posiłków obiadów - 70 porcji.
5. Zamawiający wskazuje, że przewiduje realizację minimum 80% w/w liczy posiłków.
Wskazana w pkt 7.4. liczba posiłków ma charakter szacunkowy i w rzeczywistości ilość wydawanych posiłków w ramach realizowanej umowy może ulec zmianie adekwatnie do potrzeb Zamawiającego.
Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pomocy społecznej nie ma możliwości dokładnego oszacowania rzeczywistej liczby wydawanych posiłków. Rzeczywista liczba posiłków może ulec zmniejszeniu z uwagi na zmiany w zakresie liczby osób uprawnionych do świadczenia. Jednakże Zamawiający zakłada, że zrealizuje minimum 80% w/w liczy posiłków. Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia w/w liczby posiłków na zasadzie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt. 7.8.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia) przedstawiono w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SWZ), będącym integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):
Posiłki, o którym mowa w pkt stanowią:
a) obiad jednodaniowy składający się z:
• zupy w ilości 450 ml na osobę wraz z pieczywem - podprawianej niskotłuszczową śmietaną albo masłem czy mąką, a tylko sporadycznie zasmażką
• drugiego dania składającego się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, ser, jaja, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makaron) oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane) w postaci:
• ziemniaków (kaszy, ryżu, makaronu) w ilości 250g na osobę; mięsa w ilości 100 g/bez kości na osobę, 120 g/ z kością na osobę - waga mięsa po przetworzeniu; lub gulasz- 150g na osobę, i surówki 150 g na osobę lub
• potrawy typu: fasolka po bretońsku, bigos, łazanki, pierogi, krokiety, gołąbki itp. w ilości 300 g na osobę,
Zamawiający zaleca stosowanie surówek - warzyw gotowanych lub parzonych,
Zamawiający zaleca stosowanie do surówek warzyw miękkich, sosu dodatkowo w ilości co najmniej 40 ml na osobę przy
potrawach ziemniaczanych, kaszy, ryżu. W każdym miesiącu wykonywania umowy Wykonawca przygotowuje:
◦ 2 obiady rybne,
◦ 2 obiady półmięsne ( bigos, pierogi, krokiety itp.),
◦ 2 obiady bezmięsne,
◦ 8 obiadów mięsnych.
7. Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia uwzględniono w pkt. 7.7 SWZ.
8. Zamawiający – stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp - wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, w szczególności w postaci czynności administracyjnych i koordynacyjnych oraz czynności polegających na realizacji usługi zgodnie z przedmiotem umowy (przygotowanie i dostawy posiłków), były w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p. , szczegółowe informacje zgodnie z pkt. 7.9. SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75310000-2 - Świadczenia społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji (prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym z powodów ekonomicznych lub bieżących potrzeb w zależności od ilości osób ubiegających się/kwalifikujących się do pomocy ).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zamówienia na posiłki z uwagi na zmianę liczby klientów korzystających z tej formy pomocy do maksymalnej wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia ustalonej dla ilości posiłków.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pełnomocnik Zamawiającego udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu, która uzyskała największa ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ Pełnomocnik Zamawiającego stawia następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Pełnomocnik Zamawiającego nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Pełnomocnik Zamawiającego nie wyznacza warunku w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 50 000,00 zł. W odniesieniu do podmiotów występujących wspólnie (konsorcium) ww. warunek może być spełniony łącznie. Jeżeli po zsumowaniu potencjału wszystkich członków konsorcjum, warunek opisany przez zamawiającego zostanie spełniony przez wszystkich konsorcjantów łącznie, Pełnomocnik Zamawiającego stwierdzi, że konsorcjum jako wykonawca potwierdziło spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia ww. warunku, wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiednio wypełnią w oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ pn. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku, wykonawca odpowiednio wypełni w oświadczeniu wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ pn. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Pełnomocnik Zamawiającego uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1) Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu kucharz posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Ocena spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz wykazu osób ( załącznik nr 6 do SWZ), metodą graniczną „spełnia – nie spełnia”.

2) Odpowiednim potencjałem technicznym:
a) co najmniej 1 (jednym) samochodem przystosowanym do przewozu posiłków.
b) lokalem gastronomicznym (zakładem), który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, tj. musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ocena spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenia (załącznik nr 5 do SWZ), metodą graniczną „spełnia – nie spełnia”.

Uwaga: Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek „Zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Pełnomocnik Zamawiającego nie będzie żądał przedłożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego może na każdym
etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Pełnomocnik Zamawiającego może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnik Zamawiającego będzie żądał przedłożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia;

- Oświadczenia w zakresie dysponowania samochodem/lokalem gastronomicznym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale 9, pkt 9.2.4. ppkt.2) lit. a i b, tj. dysponowanie Odpowiednim potencjałem technicznym w postaci co najmniej jednego samochodu umożlwiającego przewóz posiłków oraz lokalem gastronomicznym (zakładem), który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do
obrotu posiłki, tj. musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

- Wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Rozdziale 9, pkt 9.2.4. ppkt.1) lit. a, tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu kucharz posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie wydane do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Pełnomocnik Zamawiającego może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Pełnomocnik Zamawiającego może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. Jeżeli złożone przez wykonawcę Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W TERMINIE SKŁADANIA OFERT NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY WSKAZANE W ROZDZ. 11. SWZ, a mianowicie:

1) OFERTĘ, na którą składa się Formularz Oferty - wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ pn. Formularz ofertowy;

2) OŚWIADCZENIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ pn. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
Oświadczenie to muszą złożyć odrębnie:
a) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) podwykonawca.

3) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
pn. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to muszą złożyć odrębnie:
a) wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) podwykonawca.

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ pn. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
W/w Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby powinny zostać sporządzone zgodnie z ustalonymi wzorami i zostać podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu tego podmiotu.

5) Oświadczenie wskazane w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi Załącznik nr 8 pn. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje podmiot występujący w imieniu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6) Dokument potwierdzający umocowanie do występowania w imieniu tych podmiotów, tj. Pełnomocnictwo, wyciąg z właściwego rejestru (np. z Rejestru przedsiębiorców KRS) z którego wynika to prawo.

NA ETAPIE PODPISANIA UMOWY WYKONAWCA PRZEDŁOŻY:
1) umowę regulującą współpracę wykonawców składających wspólną ofertę – jeżeli jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 59 w zw. z art. 266 ustawy Pzp).;
2) wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę/Podwykonawcę przy wykonywaniu niniejszego zamówienia
3) wykaz floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia
4) dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy, chyba że takie uprawnienie będzie wynikało z pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa w Rozdziale 10 SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Wykonawcy składający ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy.
7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Pełnomocnik Zamawiającego wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w w/w Projekcie umowy - Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zp.przytoczna.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie prowadzone jest dla Zamawiającego:
Gminy Przytoczna - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Jana Bosco 1, 66-340 Przytoczna

przez:
Pełnomocnika Zamawiającego:
Gmina Przytoczna, Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.