eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radgoszcz › Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radgoszczy - Etap IOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radgoszczy – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8

1.5.2.) Miejscowość: Radgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-207

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146414139

1.5.8.) Numer faksu: 146414661

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@radgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radgoszczy – Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08182cef-a2f6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007110/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radgoszczy - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej MarketplanetOnePlace https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformy zakupowej MarketplanetOnePlace, określone w regulaminie platformy.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać darmowe konto na
platformie zakupowej MarketplanetOnePlace https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca posiadający konto na platformie zakupowej MarketplanetOnePlace https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu platformy zakupowej MarketplanetOnePlace https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie zakupowej
MarketplanetOnePlace https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl
Zamawiający przekazuje link do postępowania na swojej stronie internetowej www.radgoszcz.pl oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na platformie zakupowej
MarketplanetOnePlace https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl klikając wcześniej opcję „Strefa Wykonawcy” lub ze strony głównej
z zakładki postępowania.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem odpowiedniego wzoru formularza dostępnego na platformie zakupowej MarketplanetOnePlace
https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej MarketplanetOnePlace
https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl jako załączniki.
4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO znajdują się w rozdziale 32 SWZ niniejszego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 7445282 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radgoszczy – etap I”.

Miejsce realizacji robót: 33-207 Radgoszcz, ul. M. Kopernika, działka ewid. nr 1708, obręb Radgoszcz.

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmować będzie:
1. wykonanie dokumentacji projektowej,
2. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień,
3. uzyskanie pozwolenia na budowę,
4. wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w oparciu o sporządzone projekty,
5. wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach inwestycji,
6. przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji

2. Rzeczowy zakres zadania obejmuje następujące roboty:

1. Montaż nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z rozbudową zbiornika ścieków dowożonych oraz jego wyposażenie w nowe urządzenia,
2. Remont przepompowni ścieków surowych, wyposażenie w nowe urządzenia, remont istniejącej kraty koszowej,
3. Nowa instalacja do oczyszczania mechanicznego ścieków ze skratek i piasku (sitopiaskownik),
4. Remont komory zasuw, wyposażenie w nowe urządzenia,
5. Przebudowa i remont zbiorników reaktorów biologicznych oraz ich organizacja w hybrydowej technologii przepływowej ze złożami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania,
6. Budowa osadników wtórnych wraz z ich wyposażeniem,
7. Budowa zbiornika osadów nadmiernych (ZON) i wyposażenie go w nowe urządzenia technologiczne,
8. Wykonanie nowej suchej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
9. Wykonanie stacji PIX,
10. W istniejącym budynku technicznym oczyszczalni: wymiana stacji odwadniania i higienizacji osadu, wymiana dmuchaw, wymiana agregatu prądotwórczego,
11. Wykonanie zadaszenia nad kontenerem do składowania osadów,
12. Budowa studzienek zbiorczych ścieków z osadem SZ1 i SZ2,
13. Remont istniejących studzienek ścieków oczyszczonych S5-S8,
14. Remont punktu pomiarowego,
15. Wykonanie centralnego systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni,
16. Wykonanie monitoringu oczyszczalni (kamery),
17. Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych sieci technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania oczyszczalni jako całości,
18. Wykonanie odtworzeń i nasadzeń zieleni tam gdzie to będzie konieczne.

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych umową warunkach.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

5. Zakres inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radgoszczy – etap I” NIE OBEJMUJE następującego zakresu robót ujętego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym:

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 Remont istniejącego budynku socjalnego i jego rozbudowa o część techniczno-garażową (warsztat, magazyn, garaż na samochód i urządzenie wysokociśnieniowe WUKO),
 Wykonanie instalacji Fotowoltaicznej na oczyszczalni,
 Przebudowa istniejącego rurociągu PVC Ø200 długości około 600 m;
 Remont istniejących przepompowni sieciowych na terenie Gminy;
 Wymiana wodomierzy na terenie Gminy;
 Remont hydrofornii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do 30%, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Powtórzenie podobnych robót budowlanych do wysokości 30% zamówienia podstawowego.
Zakres robót podobnych:
• Roboty ziemne i montażowe,
• Roboty polegające na budowie nowych obiektów budowlanych,
• Modernizacja (adaptacja) istniejących obiektów budowlanych,
3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
• W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z
postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia.
• Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
• Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
a). Nazwa kryterium: „cena brutto”
Waga kryterium: 60 %
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
b). kryterium: „długość okresu gwarancji”
Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji za wady to 4 lat.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji za wady tylko w pełnych latach.
- oferta z 4 letnim okresem gwarancji otrzyma 10 pkt
- oferta z 5 letnim okresem gwarancji otrzyma 20 pkt
- oferta z 6 letnim i większym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt
Oferta z okresem gwarancji poniżej 4 lat otrzyma 0 pkt.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DŁUGOSC OKRESU GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

A. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2. Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3. Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 5.000.000,00 PLN, W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
4.1 Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykaże, że dysponuje:
a) Zespołem projektantów w składzie m.in.:
- Projektant branży architektonicznej – 1 osoba
- Projektant branży konstrukcyjnej – 1 osoba
- Projektant branży sanitarnej – 1 osoba
- Projektant branży elektrycznej i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) – 1 osoba
b) Dysponowanie osobami do kierowania robotami – minimum:
- Kierownik budowy branży konstrukcyjnej – 1 osoba
- Kierownik robót branży sanitarnej – 1 osoba
- Kierownik robót branży elektrycznej – 1 osoba
4.2 Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia jeżeli wykaże, że:
- wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie):
a) Wykazanie minimum 2 dokumentacji projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 300,00 m3/d.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- Wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty/wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ/
b) Wykazanie minimum 2 robót w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy: oczyszczalni ścieków, lub obiektów użyteczności publicznej, lub inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej
- których wartość jest nie mniejsza niż 2.000.000,00 zł brutto każda,
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- Wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ/
B. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały zapisane w rozdziale 20 SWZ - pn.
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100 ).
Szczegółowe informacje na temat WADIUM zostały zamieszczone w rozdziale 23 SWZ do niniejszego postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki. Pełnomocnictwo, o którym mowa może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
• warunki udziału w postępowaniu określone winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
8. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają stosowne oświadczania i dokumenty.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
11. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści
dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w paragrafie 18 i 19 we wzorze umowy - będącym załącznikiem nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.