eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa p造t CD i DVD oraz kopert na p造tyOg這szenie z dnia 2023-02-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa p造t CD i DVD oraz kopert na p造ty

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAx WYSZY垶KIEGO - PA垶TWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Stefana kardyna豉 Wyszy雟kiego Pa雟twowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000837583

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Alpejska 42

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-628

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ikard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ikard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa p造t CD i DVD oraz kopert na p造ty

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e86497af-9e42-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00078407

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ikard.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ikard.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 字odki komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu lub konkursie s逝膨ce do odbioru dokument闚 elektronicznych zawieraj帷ych wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w
post瘼owaniu lub konkursie, wnioski, o kt鏎ych mowa w art. 371 ust. 3 ustawy Pzp, oferty oraz prace konkursowe, spe軟iaj
wymagania, o kt鏎ych mowa w art. 68 ustawy Pzp, oraz dodatkowo:
1) spe軟iaj wymagania przewidziane dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne odpowiadaj帷e minimalnym wymaganiom okre郵onym w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne;
2) zapewniaj zachowanie poufno軼i i integralno軼i danych w ramach wymiany
i przechowywania tych dokument闚;
3) zapewniaj autentyczno嗆 廝鏚豉 danych i niezmienno嗆 danych po ich kompresji do pliku, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XIV pkt
22;
4) zapewniaj identyfikacj podmiot闚 przekazuj帷ych te dokumenty oraz ustalenie dok豉dnego czasu i daty odbioru tych
dokument闚;
5) zapewniaj ochron przed nieautoryzowanym dost瘼em do tre軼i tych dokument闚 przed up造wem wyznaczonych termin闚 ich
otwarcia albo sk豉dania;
6) umo磧iwiaj ustalanie oraz zmiany ustalonych termin闚 pierwszego zapoznania si
z tre軼i tych dokument闚 wy陰cznie przez osoby uprawnione przez zamawiaj帷ego;
7) umo磧iwiaj podczas poszczeg鏊nych etap闚 post瘼owania lub konkursu dost瘼 do ca這軼i lub cz窷ci tre軼i tych dokument闚
wy陰cznie osobom uprawnionym przez zamawiaj帷ego oraz zapewniaj rozliczalno嗆 tych dzia豉;
8) umo磧iwiaj, po okre郵onej dacie, udost瘼nianie osobom trzecim ca這軼i lub cz窷ci tre軼i tych dokument闚 wy陰cznie przez osoby
uprawnione przez zamawiaj帷ego oraz zapewniaj rozliczalno嗆 tych dzia豉;
9) zapewniaj ochron informacji zawieraj帷ych dane osobowe oraz innych informacji podlegaj帷ych prawnej ochronie;
10) umo磧iwiaj usuni璚ie oferty albo wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub konkursie w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y
ich odzyskanie i zapoznanie si przez u篡tkownik闚 z ich tre軼i;
11) posiadaj wbudowane funkcje umo磧iwiaj帷e okresowe automatyczne wykonywanie kopii bezpiecze雟twa;
12) zapewniaj mo磧iwo嗆 praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego naruszenia lub pr鏏y naruszenia
wymaga, o kt鏎ych mowa w pkt 4 i 5–10.
7. Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca si podpisywa formatem PAdES;
2) dopuszcza si podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf", wtedy b璠zie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
zwi您ku z tym wykonawca b璠zie zobowi您any za陰czy pr鏂z podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Ze wzgl璠u na ograniczenia w ilo軼i znak闚 pozosta豉 cz窷 zapis闚 w SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAx
WYSZYNSKIEGO – PA垶TWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa;
2) w sprawach zwi您anych z przetwarzaniem danych osobowych, mo積a kontaktowa si瞛 Inspektorem Ochrony Danych, za po鈔ednictwem adresu e-mail: iod@ikard.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy b璠 przetwarzane w celu przeprowadzenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotycz帷ej tego post瘼owania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawc danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym zostanie udost瘼niona dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe pozyskane w zwi您ku z postepowaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego przetwarzane b璠 przez okres 5 lat
od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. Czas ten mo瞠 ulec wyd逝瞠niu, je瞠li z przepis闚 prawa wynika b璠zie d逝窺zy okres przedawnienia roszcze zwi您anych z umow. 3. Wykonawca jest zobowi您any, w zwi您ku z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu, do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalno-prawnych wymaganych przez RODO i zwi您anych z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.
Ze wzgl璠u na organicznie liczby znak闚 pozosta貫 zapisy znajduj si w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧owe informacja w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.005.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

P造ty DVD

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 30234000-8 - No郾iki do przechowywania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

P造ty CD, koperty na p造ty

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 30234000-8 - No郾iki do przechowywania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y nie stawia warunku w niniejszym post瘼owaniu

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 57 ustawy
Pzp, o udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych
rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego;
2) nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
I. dotyczy podstaw wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w
zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, oraz w art. 108
ustawy Pzp
1 art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na
Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego • O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu
agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
Og這szenie nr 2023/BZP 00045035/01 z dnia 2023-01-19
2023-01-19 Biuletyn Zam闚ie Publicznych Og這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 9 do SWZ.
2 art. 108 ust. 1 pkt 3 • O鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych
w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez
zamawiaj帷ego,
o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 5 do niniejszej SWZ.
3 art. 108 ust. 1 pkt 4 • o鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych
w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez
zamawiaj帷ego,
o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m
鈔odka zapobiegawczego.
Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 5 do niniejszej SWZ.
4 art. 108 ust. 1 pkt 5 • O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsument闚 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do
udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w
post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.
Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
• O鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych
w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez
zamawiaj帷ego,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu
zak堯cenie konkurencji.
Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 5 do niniejszej SWZ.
5 art. 108 ust. 1 pkt 6 • O鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych
w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez
zamawiaj帷ego,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 5 do niniejszej SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1. Oferowany przedmiot zam闚ienia
Karty katalogowe lub inny dokument zawieraj帷y nazw produktu, producenta wyrobu, dok豉dny opis cech jako軼iowych i parametr闚 technicznych produktu oraz numery katalogowe.
Dokumenty nale篡 oznakowa w spos鏏 u豉twiaj帷y identyfikacj kt鏎ej pozycji dotyczy dany dokument, np.: dot. poz. X… itd.
Zamawiaj帷y zaakceptuje r闚nowa積e przedmiotowe 鈔odki dowodowe, je郵i potwierdz,
瞠 oferowane dostawy spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

1. Oferowany przedmiot zam闚ienia
Karty katalogowe lub inny dokument zawieraj帷y nazw produktu, producenta wyrobu, dok豉dny opis cech jako軼iowych i parametr闚 technicznych produktu oraz numery katalogowe.
Dokumenty nale篡 oznakowa w spos鏏 u豉twiaj帷y identyfikacj kt鏎ej pozycji dotyczy dany dokument, np.: dot. poz. X… itd.
Zamawiaj帷y zaakceptuje r闚nowa積e przedmiotowe 鈔odki dowodowe, je郵i potwierdz,
瞠 oferowane dostawy spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego wymagania, cechy lub kryteria.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

7. Wraz z ofert wykonawca sk豉da:
1) Formularz ofertowy, sporz康zony zgodnie z Za陰cznikiem nr 1 do SWZ oraz Formularz ofertowy systemowy;
2) Formularz asortymentowo-cenowy, sporz康zony zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ;
3) Opis przedmiotu zam闚ienia, sporz康zony zgodnie z Za陰cznikiem nr 2a do SWZ;
4) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporz康zone zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ;
5) O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego – dot. podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, sporz康zone z godnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 3a do SWZ (je瞠li dotyczy);
6) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ;
7) Pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wykonawcy je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z Odpisu lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru;
8) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia), sporz康zone zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 7 do SWZ (je瞠li dotyczy);
9) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 (dotyczy Wykonawc闚 polegaj帷ych na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby), sporz康zone zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do niniejszej SWZ (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia:
1) Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej,
o kt鏎ym mowa w ust. 2 pkt. 2, b璠zie spe軟iony je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje zam闚ienie w zakresie, w jakim te uprawienia s wymagane;
2) W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane;
3) W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 2 i 3, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si
o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika b璠zie, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 7 do niniejszej SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki realizacji umowy Zamawiaj帷y okre郵i szczeg馧owo w za陰czniku Za陰cznik nr 8 – Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-10 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na platformie: https://ikard.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Szczeg馧owe informacje dot. przedmiotowego post瘼owania w tym wymaganych dokument闚, zawarte s w SWZ oraz w
za陰cznikach do SWZ. Wymogi oraz szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia wyszczeg鏊niono w za陰czniku nr 2 do
SWZ oraz pozosta貫j dokumentacji przetargowej, kt鏎a zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego
post瘼owania: https://ikard.ezamawiajacy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.