eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeźnio › Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie BrzeźnioOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438203026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-529e8755-a2d8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028509/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/4/procurement

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/4/procurement

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wyk. zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam. publ, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. 2) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
2)W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wyk. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3)Specyfikacja połączenia, formatu przesył danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu e-ZP:a)format
kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,b)komunik pomiędzy przeglądarką Wyk, a serwerem jest wykonywana przy użyciu
bezpiecznego protokołu HTTPS,c)oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas
lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu,d)Wymagania techn związane z korzystaniem z Syst e) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,f)zaktualizowana przeglądarka internet Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,g) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.4)Złożenie oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostat poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wyk. kwalifik podpisu elektr lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 5)Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewn narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifik podpisu elektr lub podpisu osobistego.6)Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektr możliwe jest pod warunkiem, że system teleinf, z którego korzysta Wyk, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:-
wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web
Start. 7)Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wyk. z zewn oprogram do składania podpisu elektron, a)kwalifik podpis elektr (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),b)podpis
zaufany,c)podpis osobisty.8)Oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostat, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podm środki dowod, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiąz podm udostępn zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiąz podmiotu udostępniającego zasoby”, przedm środki dowod, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektr, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podm realiz zadania publ, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.9)Informacje, oświadczenia lub dok, inne niż̇ ww., przekazywane w postęp o udzielenie zam, sporządza się w postaci elektr, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyz działaln podmiotów realiz zadania publ lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunik elektr, wskazanych przez Zam w niniejszej SWZ.10)Max rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostatecznej oraz wiadomości wynosi 150MB;11)W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifik (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wyk dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dok z podpisem (typ otaczający).12)Wyk składa ofertę, ofertę dodatk w trybiepodst, ofertę ostat za pośr funkcji „Wyślij” form do złożenia, wycofania oferty lub wn

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeźnio. Dane kontaktowe: Urząd Gminy Brzeźno ul. Wspólna
44 3, 98-275 Brzeźnio, telefon: 438203026 e-mail:gmina@brzeznio.pl
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzeźnio sprawuje Inspektor Ochrony Danych:
kontakt r.pr. Emilia Antczak e-mail: r.pr.emilia.antczak@gmail.com
3) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego R.271.1.2023 pn.: .Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio
4) Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00067666/01 z dnia 2023-01-30
2023-01-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
publicznych), dalej „ustawa Pzp”.
5) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także przez okres, w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich.
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7) W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Na podstawie art. 15 RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pan/Pani prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
10) na podstawie art. 18 RODO posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
11) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12) skorzystanie przez Pana/Panią z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W związku z powyższym nie przysługuje Panu/Pani:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
b) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś z możliwością zwiększenia produkcji wody
w formule „zaprojektuj – wybuduj”
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Nowa Wieś z możliwością zwiększenia produkcji wody. Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz renowację 2 studni
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na parametry fizykochemiczne wody surowej przyjęto jednostopniowy układ filtracji z zastosowaniem aparatury kontrolno – pomiarowej i monitoringu. Budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m3 każdy. Wydajność stacji uzdatniania wody zwiększy się, a zainstalowane zbiorniki retencyjne pozwolą na magazynowanie uzdatnionej wody w porze nocnej gdzie występują zmniejszone rozbiory. Budowę paneli fotowoltaicznych dostosowanych mocą do zapotrzebowania SUW na energię. Utwardzenie terenu i ogrodzenie. Przyjęte w PFU rozwiązania przewidują możliwość wzrostu produkcji uzdatnionej wody. Woda z ujęcia Nowa Wieś ze względu na jej jakość wymaga uzdatniania w kierunku obniżenia stężenia żelaza, manganu oraz usunięcia mętności.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody podczas modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi za wyjątkiem przerw koniecznych.

Pochodzące z demontażu urządzenia i armaturę oraz inne metalowe elementy Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały
i urządzenia) i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1, cz. 2) 48 m-cy (cz. 3 p.z.) Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1, cz. 2 p.z.) 36 a 48 (cz. 3 p.z.) miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,
Część 2 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy
Część 3 przedmiotu zamówienia: min. 36 miesięcy

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 60 m-cy (cz. 1 i cz. 2 p.z.) 36 m-cy (cz. 3 p.z.); Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące (cz.1 i cz. 2 p.z.) 36 m-cy (cz. 3 p.z.), jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce (cz. 1 i cz. 2 p.z.) 48 m-cy (cz. 3 p.z.) - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlano – montażowe i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy (cz. 1 i cz. 2 p.z.) od 36 do 48 m-cy (cz. 3 p.z.).

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.
17.5. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdy – Brzeźnio w formule „zaprojektuj – wybuduj”

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdy-Brzeźnio w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej o średnicy ø160mm na długości ok. 2300 mb. wraz z punktami hydrantowymi p-poż., pomiędzy miejscowościami Gozdy i Brzeźnio. Budowa tego odcinka spowoduje połączenie w tzw. układ pierścieniowy dwóch odrębnych stacji uzdatniania wody (SUW Brzeźnio i SUW Nowa Wieś), który zagwarantuje zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców objętych
zasięgiem obu hydroforni podczas awarii wodociągowych, bądź zwiększonego zapotrzebowania na wodę podczas suszy czy klęsk żywiołowych - pożarów. Ponadto, przesył wody z SUW Brzeźnio do innych miejscowości umożliwi zrealizowanie zadania ujętego w pkt 1 wniosku – przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z renowacją dwóch studni w m. Nowa Wieś.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały
i urządzenia) i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1, cz. 2) 48 m-cy (cz. 3 p.z.) Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1, cz. 2 p.z.) 36 a 48 (cz. 3 p.z.) miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,
Część 2 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy
Część 3 przedmiotu zamówienia: min. 36 miesięcy

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 60 m-cy (cz. 1 i cz. 2 p.z.) 36 m-cy (cz. 3 p.z.); Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące (cz.1 i cz. 2 p.z.) 36 m-cy (cz. 3 p.z.), jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce (cz. 1 i cz. 2 p.z.) 48 m-cy (cz. 3 p.z.) - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlano – montażowe i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy (cz. 1 i cz. 2 p.z.) od 36 do 48 m-cy (cz. 3 p.z.).

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.
17.5. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja dróg gminnych

W ramach zadania planuję się modernizację dwóch odcinków dróg:
1) w miejscowości Pustelnik, Krzaki, Złotowizna na długości 2683,10 mb.
2) w miejscowości Stefanów Ruszkowski na długości 1497,35 mb.

Modernizacja w/w dróg polega na:
- ścięciu mechanicznym zawyżonych poboczy na głębokość 10-15cm i uzupełnienie kruszywem łamanym 0/31,5 z odpowiednim ukształtowaniem pochylenia poboczy,
- remoncie cząstkowym nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową AC11S dla KR1-KR2 (likwidacja ubytków i wybojów)
- wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia jezdni za pomocą emulsji szybkorozpadowej C69BP3PU i grysów o frakcjach 5-8 (warstwa powierzchniowego utrwalenia dolna) i 2-5mm (warstwa powierzchniowego utrwalenia górna).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały
i urządzenia) i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1, cz. 2) 48 m-cy (cz. 3 p.z.) Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1, cz. 2 p.z.) 36 a 48 (cz. 3 p.z.) miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:
Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,
Część 2 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy
Część 3 przedmiotu zamówienia: min. 36 miesięcy

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 60 m-cy (cz. 1 i cz. 2 p.z.) 36 m-cy (cz. 3 p.z.); Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące (cz.1 i cz. 2 p.z.) 36 m-cy (cz. 3 p.z.), jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce (cz. 1 i cz. 2 p.z.) 48 m-cy (cz. 3 p.z.) - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlano – montażowe i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy (cz. 1 i cz. 2 p.z.) od 36 do 48 m-cy (cz. 3 p.z.).

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.
17.5. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Część 1 p.z:
Wyk musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż: 1 500 000,00 zł.
Część 2 p.z:
Wyk musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż: 300 000,00 zł.
Część 3 p.z:
Wyk musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż: 300 000,00 zł.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Część 1 p.z.
a) Wyk musi wykazać, że wykonał:
- rob bud polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji SUW o łącznej wartości co najmniej
1 500 000 zł brutto w maksimum 2 zamówieniach
- dok proj budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji SUW na wartość rob bud co najmniej 1 500 000 zł
brutto w max 2 zamówieniach
a) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zam Wyk musi
wykazać, że dysponuje:
osoba na stanowisko projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
- posiadającą stosowne upr bud do proj
- posiadającą doświadczenie tj. opracowała dwie dok proj o wartości min 40 000,00 złotych brutto łącznie dla
budowy, przebudowy, rozbudowy stacji uzdatniania wody
- min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku proj
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
Osobą na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do proj
- min. 5-letnie doświadczenie
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
Osobą na stanowisko projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
- posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do proj
- min. 5-letnie doświadczenie
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
- osobą na stanowisko kierownika budowy – branża sanitarna
- posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
- min. 5-letnie doświadczenie
- osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych – branża konstrukcyjno - budowlana
- posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
- min. 3-letnie doświadczenie
- osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych – branża elektryczna
- posiadająca stosowne uprawnienia budowlane
- min. 3-letnie doświadczenie
Część 2 p.z.
a) Wyk musi wykazać, że:
- wykonał rob bud polegające na:
- budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł brutto w max 2
zamówieniach
- wykonał dok proj budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej na wartość roboty budowlanej co najmniej 50 000
zł brutto w max 2 zamówieniach
b)Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zamówienia Wyk musi
wykazać, że dysponuje:
osobą na stanowisko projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Osoba wskazana na w/w stanowisko posiadająca:
- posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do proj
- posiadającą doświadczenie tj. opracowała dwie dokumentacje projektowe o wartości minimum 15 000,00
złotych brutto łącznie dla budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wodociągowej
- min. 3-letnie doświadczenie
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
- osobą na stanowisko kierownika budowy – branża sanitarna
- posiadająca stosowne uprawnienia budowlane
- min. 3-letnie doświadczenie

Część 3 przedmiotu zamówienia: Modernizacja dróg gminnych
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie zamówienie na wartość minimum 300 000,00 zł brutto
w maksimum 2 zamówieniach łącznie polegające na przebudowie, modernizacji, remoncie lub budowie drogi/ dróg.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem roboty budowlanej, do realizacji, których te zdolności są wymagane w pełnym zakresie i wykona roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

- osobą na stanowisko kierownika budowy – branża drogowa
- posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami oraz zagranicznymi uprawnieniami uznanymi w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646)
- posiadającą co najmniej 5 letnie (łącznie) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / robót od daty uzyskania uprawnień,
- jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego – załącznik nr 12 do SWZ
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. a) (część 1, część 2, część 3 przedmiotu zamówienia) SWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: osobę zatrudnioną na
stanowisko kierownika budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. b) (część 1 , część 2, część 3 przedmiotu zamówienia) SWZ – załącznik nr 8 do SWZ.
c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem jej opłacenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że
oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) – zał. nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych.
Załącznik Nr 11 do SWZ - wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert (jeśli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że
oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) – zał.
nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane
rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest
jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych.
Załącznik Nr 11 do SWZ - wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1 przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Wieś z możliwością zwiększenia produkcji wody
w formule „zaprojektuj – wybuduj”

25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych);

Część 2 przedmiotu zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gozdy – Brzeźnio w formule „zaprojektuj – wybuduj”

8 000 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych).
Część 3 przedmiotu zamówienia: Modernizacja dróg gminnych
6 000 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Sieradz O/Brzeźnio nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 z dopiskiem „Wadium – Drugi etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio
(wskazać część przedmiotu zamówienia, której wpłata wadium dotyczy)
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data wpływu na rachunek Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Brzeźnio;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
7. Wykonawca wnosi wadium oddzielnie na każdą z części przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem, której części wniesione wadium dotyczy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zam. przewiduje możliwość zmian niniejszej umowy w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
1) warunkami pogod uniemożliwiającymi prowadzenie robót bud, co zostanie potwierdzone pisemnie - termin wykonania
przedm umowy lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z
tego powodu
2) wystąpieniem robót dodatkowych nieobjętych zam podst, od których uzależnione będzie wykonanie zam podst lub robót
zamiennych, które będą miały wpływ na termin realizacji przedm umowy
3) nastąpi odmowa wydania przez organ admin lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wyk
4) znalezienie niewybuchów lub znalezisk archeologicznych
5) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kc
6) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
7) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym
odwołaniem;
8) wstrzymanie robót przez Zam;
9) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zabezpieczenia dodatk środków w budżecie w związku z
koniecznością wyk robót dodatk,
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagr Wyk określonego w umowie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości min wynagr za pracę albo wysokości minim stawki godz ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002r. o min wynagr za pracę,
3) zasad podlegania ubezp społecznym lub ubezp zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezp społeczne lub
zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wyk zam przez Wyk,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracown planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracown planach kapitał,
5) w związku z koniecznością wyk rozwiązań zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wyk zam przez Wyk.
6) zmiana wynagr w związku z koniecznością wyk dodatk robót bud
3. Zmiana wynagr, o której ust. 3, następuje na wniosek jednej ze stron.
4. Zmiana wynagr wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 następuje proporcjonalnie do zmiany kosztów wyk zam
zaistniałej wskutek określonej okoliczności, udokum przez stronę.
5. Zmiana wynagr opisana w ust. 3 pkt 1 - 4 może być dokonywana na koniec 2023 roku i będzie obowiązywać od
pierwszego dnia kolejnego roku i na koniec 2023 roku i będzie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego roku.
6. Łączna max wartość zmiany wynagr opisanej w ust. 3 nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.
7. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 50%
wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
8. Zam przewiduje zmianę sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technolog spowodowanych w szczególności
następującymi okolicznościami:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dok proj lub STWiORB spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedm umowy;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaproj robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dok proj lub STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
9. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System FINN e-Zamówienia Publiczne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.