eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługi codziennego sprzątania wszystkich pomieszczeń Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi codziennego sprzątania wszystkich pomieszczeń Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001100382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-038

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32-255-22-26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zwps.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zwps.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi codziennego sprzątania wszystkich pomieszczeń Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-918a448e-a24e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022572/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa codziennego sprzątania gabinetów lekarskich, poczekalni, pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz wszystkich pomieszczeń Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-918a448e-a24e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia” dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”),
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie oraz możliwość złożenia oferty wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl,
6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-Zamówienia
7. Wszelkie instrukcje związane z korzystaniem z platformy, w tym dotyczące logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w postępowaniu, znajdują się w zakładce „Centrum pomocy” dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/,
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępny na https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz zobowiązuje się przestrzegać jego warunki.
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy
e-Zamówienia Wykonawca mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod nr telefonu +48 (32) 77 88 999 (infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym (inna niż składanie ofert i załączników składanych z ofertą), w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający podaje
w niniejszym postępowaniu adres e-mail do komunikacji z Wykonawcami: przetargi@zwps.pl
11. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz instrukcjach interaktywnych dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania jest Zamawiający, tj.t Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach z siedzibą przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, tel. 32 255-22-26;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach jest Pan Zbigniew Łata, kontakt: adres e-mail: sekretariat@zwps.pl, tel.: 32 255-22-26;
3. Uzyskane przez Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem dane osobowe, zw. dalej „Danymi Osobowymi”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa codziennego sprzątania wszystkich pomieszczeń Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powstańców 31 i Lompy 16 oraz w Zabrzu przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 10.”, numer ZP/U/1/23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Danych Osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 p.z.p.;
5. Dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p.ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, łącznie z okresem przedawnienia potencjalnych roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub Wykonawcy w związku z tą umową;
6. obowiązek podania Zamawiającemu Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.
7. w odniesieniu Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba, której dotyczą Dane Osobowe posiada:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej Danych Osobowych;
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych narusza przepisy RODO;
9. Osobie, której dotyczą Dane Osobowe nie przysługuje:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych;
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/U/1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego sprzątania gabinetów lekarskich, poczekalni, pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz wszystkich innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku pod adresem:
A.1. Katowice ul. Powstańców 31 - pow. 8 450,90 m²
A.2. Zabrze ul. M. Skłodowskiej – Curie 10 - pow. 330,74 m²
Razem powierzchnia - pow. 8 781,64 m²

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych
kryteriów i przypisanego im znaczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej aktualną, opłaconą polisę OC (od odpowiedzialności cywilnej)
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w którym należy wykazać co najmniej 1 usługę trwającą przez okres minimum jednego roku, odpowiadającą swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 760 000,00 PLN brutto / rok – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7. Do wykazu należy dołączyć dowód określający czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 125 ust.1 w powiązaniu z art. 273 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi Załącznik Nr 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualną, opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł

2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w którym należy wykazać co najmniej 1 usługę trwającą przez okres minimum jednego roku, odpowiadającą swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 760 000,00 PLN brutto / rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie , które stanowi Załącznik Nr 8, Nr 9 i Nr 10 do SWZ – jeżeli dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne i nie potwierdzają zgodności z kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie o ich złożenie lub uzupełnienie na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony i podpisany Formularz OFERTY stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.